УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ - 4 КЛАС - 2014 рік

Орієнтовне календарно-тематичне планування

№ з /п

Тема уроку

Дата

І семестр

Мова і мовлення

1

Мова — жива скарбниця історії народу


2

Збагачення мови новими словами. Старі й нові слова в мові


3

Культура мовлення і спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях


Текст

4

Повторення відомостей про текст. Тема, мета і заголовок тексту


5

Роль слів у побудові тексту


6-7

Поділ тексту на частини. План. Спостереження за роллю абзаців


8

Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір-розповідь за темою «Яскраві краплини літніх канікул»


9

Текст-опис


10

Текст-міркування


11

Будова тексту. Складання основної частини за поданим зачином і кінцівкою


12

Замітка до стінгазети. Узагальнення знань і вмінь за розділом «Текст»


13

Перевірна робота. Диктант


Речення

14

Аналіз перевірної роботи. Види речень за метою висловлювання та інтонацією


15

Основа речення. Діалог


16

Урок розвитку зв’язного мовлення. Переказ тексту «Ромашки»


17-18

Зв’язок слів у реченні. Тренувальні вправи на побудову та поширення речень


19

Однорідні члени речення


20

Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників


21

Залежні слова при однорідних членах речення


22

Перевірка знань з мови («Мова і мовлення». «Текст». «Речення»). Мовна тема № 1


Слово. Значення слова. Частини мови

23

Аналіз перевірної роботи. Повторення знань про лексичне значення слова *


24

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання твору на основі вражень від екскурсії «Краса осіннього парку»


25

Значущі частини слова. Розрізнення спільнокореневих слів і форм одного й того самого слова


26

Поділ на групи слів, що належать до різних частин мови. Службові слова


Іменник

27-28

Повторення вивченого про іменник як частину мови


29-30

Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Багатозначні іменники. Пряме і переносне значення іменників


31

Відмінювання іменників. Початкова форма іменників


32

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання письмового твору-опису за картиною К. Білокур «Соняшники»


33

Правопис закінчень іменників чоловічого роду на приголосний у родовому відмінку однини


34

Зміна приголосних перед закінченням -і в іменниках жіночого та чоловічого роду


35

Чергування звуків [о], [е] з [і] в окремих іменниках жіночого і чоловічого роду з основою на приголосний


36

Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а я) в родовому відмінку однини з основою на твердий і м’який приголосний та на шиплячі


37

Правопис закінчень іменників жіночого роду в орудному відмінку однини


38

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини


39

Практичне засвоєння правопису закінчень найуживаніших іменників чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку


40

Урок розвитку зв’язного мовлення. Переказ тексту «Осінь за вікном чарівну казку пише»


41

Паралельні закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини


42

Правопис відмінкових закінчень іменників у множині


43-44

Правопис закінчень іменників у родовому відмінку множини. Перевірна робота. Аудіювання


45

Уживання прийменників з іменниками в різних відмінках. Засвоєння літературних форм іменників у місцевому відмінку множини з прийменником по


46

Перевірка знань з мови («Іменник»). Мовна тема № 2


Прикметник

47

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про прикметник. Спостереження за роллю прикметників у мовленні


48

Урок розвитку зв’язного мовлення. Пташка красна пір’ям, а людина — добрими справами. Твір-роздум


49-50

Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Пряме і переносне значення прикметників


51

Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів: науковому і художньому


52

Змінювання прикметників за родами та числами у сполученні з іменниками


53

Перевірна робота. Диктант


54

Аналіз перевірної роботи. Відмінювання прикметників. Таблиця відмінювання прикметників в однині


55

Вправи на визначення відмінка прикметників у реченні


56

Урок розвитку зв’язного мовлення. Контрольний переказ


57

Спостереження за закінченнями прикметників у різних відмінкових формах. Складання опису зовнішності людини за опорними словами


58

Закріплення вмінь уживати в мовленні прикметники в різних відмінкових формах


58-59

Вимова і правопис прикметників із суфіксами —ськ-,-зьк-, -цьк-


60-61

Уживання знака м’якшення перед закінченням у прикметниках


62

Перевірна робота. Контрольне списування


63

Уживання прикметників для всебічної характеристики предметів. Граматичний розбір прикметника у сполученні з іменником


64

Урок розвитку зв’язного мовлення. Порівняльний опис дерев. Складання казки за поданим планом і опорними словами «Горобина і ялина в зимовому лісі»


II семестр

65

Тренувальні вправи на побудову речень з прикметниками, визначення відмінків прикметників


66

Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду


67

Відмінювання прикметників у множині


68

Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників у множині


69

Узагальнення й систематизація знань і вмінь за темою «Прикметник»


70

Урок розвитку зв’язного мовлення. Переказ тексту «Джерельце взимку»


Числівник

71

Загальне уявлення про числівник як частину мови. Вимова і правопис найуживаніших числівників, уживання їх у мовленні


72

Практичне засвоєння вимовляння і письма та відмінкових форм окремих числівників (11, 14,16, 50, 60, 70, 80, 1000)


73

Питання до кількісних і порядкових числівників


74

Словесні формули на означення показників часу протягом доби


75

Перевірна робота. Диктант


76

Урок розвитку зв’язного мовлення. Детальний переказ тексту з творчим завданням


Займенник

77

Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за роллю різних займенників у тексті


78

Особові займенники. Уживання особових займенників у текстах


79

Займенники 1—3-ї особи однини і множини. їх значення, синтаксична роль


80

Відмінювання особових займенників


81

Уживання займенників з прийменниками


82

Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання твору «Зима»


83

Побудова сполучень слів і речень із займенниками в різних формах. Вправи на використання займенників для зв’язку речень у текстах. Удосконалення текстів шляхом використання займенників замість лексичних повторів


84

Перевірка знань з мови («Числівник», «Займенник»). Мовна тема № 3


Дієслово

85

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про дієслово (питання, значення, роль іу реченні, зв’язок з іменниками)


86

Узагальнення і розширення уявлень про лексичне значення дієслів. Спостереження за дієсловами різних семантичних груп


87-88

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми, багатозначні дієслова. Уживання дієслів у прямому і переносному значеннях


89

Урок розвитку зв’язного мовлення. Стислий переказ тексту


90

Неозначена форма дієслова (початкова форма)


91

Спостереження за вживанням дієслів неозначеної форми у приказках і прислів’ях, порадах, інструкціях. Побудова порад, інструкцій


92

Змінювання дієслів за часами


93-94

Змінювання дієслів за числами. Перевірна робота. Усний твір


95

Змінювання дієслів за особами і числами у теперішньому і в майбутньому часі


96

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту- міркування на основі прочитаного оповідання В. Сухомлинського «Співуча пір’їнка»


97

Побудова речень з дієсловами різних особових форм теперішнього і майбутнього часу


98

Особові закінчення дієслів


99

Перевірна робота. Диктант


100

Урок розвитку зв’язного мовлення. Перевірна робота. Письмовий переказ


101

Змінювання дієслів у минулому часі за числами і родами (в однині)


102

Дієслова на -ся (літературна вимова і правопис). Спостереження за значенням дієслів на -ся у тексті. Утворення (за зразком) різних форм дієслів на -ся і вживання їх у реченнях, мовленні


103

Урок розвитку зв’язного мовлення. Стислий письмовий переказ оповідання В. Сухомлинського «Усмішка»


104

Перевірка знань з мови («Дієслово»), Мовна тема № 4


Прислівник

105

Аналіз перевірної роботи. Поняття про прислівник як частину мови (значення, питання, роль у реченні, зв’язок з дієсловами)


106

Порівняльна характеристика прислівників і прикметників


107

Як утворюються різні форми прислівників


108

Перевірна робота. Контрольне списування


109

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання твору- міркування «Що таке доброта?»


110

Роль прислівників-синонімів і прислівників-антонімів у мовленні


111

Перевірна робота. Аудіювання


112

Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками


113

Роль прислівників у текстах. Узагальнення вивченого про прислівник


Повторення вивченого у початкових класах

114-115

Аналіз перевірних робіт. Повторення вивченого про текст, його головну думку, заголовок. Звуко-буквений аналіз слів


116

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання текстів-інструкцій


117

Повторення вивченого про спільнокореневі слова, про будову слова


118

Повторення вивченого про види речень за метою висловлювання, інтонацією, про однорідні члени речення


119

Повторення вивченого про частини мови. Підсумок за рікPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити