УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ - 4 КЛАС - 2014 рік

Орієнтовне календарно-тематичне планування

І семестр

МОВА І МОВЛЕННЯ

УРОК 1. МОВА - ЖИВА СКАРБНИЦЯ ІСТОРІЇ НАРОДУ

УРОК 2. ЗБАГАЧЕННЯ МОВИ НОВИМИ СЛОВАМИ. СТАРІ Й НОВІ СЛОВА В МОВІ

УРОК 3. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І СПІЛКУВАННЯ В РІЗНИХ МОВЛЕННЄВИХ СИТУАЦІЯХ

ТЕКСТ

УРОК 4. ПОВТОРЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ТЕКСТ. ТЕМА, МЕТА І ЗАГОЛОВОК ТЕКСТУ

УРОК 5. РОЛЬ СЛІВ У ПОБУДОВІ ТЕКСТУ

УРОКИ 6-7. ПОДІЛ ТЕКСТУ НА ЧАСТИНИ. ПЛАН. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОЛЛЮ АБЗАЦІВ

УРОК 8. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ТВІР-РОЗПОВІДЬ ЗА ТЕМОЮ «ЯСКРАВІ КРАПЛИНИ ЛІТНІХ КАНІКУЛ»

УРОК 9. ТЕКСТ-ОПИС

УРОК 10. ТЕКСТ-МІРКУВАННЯ

УРОК 11. БУДОВА ТЕКСТУ. СКЛАДАННЯ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ ЗА ПОДАНИМ ЗАЧИНОМ І КІНЦІВКОЮ

УРОК 12. ЗАМІТКА ДО СТІНГАЗЕТИ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ЗА РОЗДІЛОМ «ТЕКСТ»

УРОК 13. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. ДИКТАНТ

РЕЧЕННЯ

УРОК 14. АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ТА ІНТОНАЦІЄЮ

УРОК 15. ОСНОВА РЕЧЕННЯ. ДІАЛОГ

УРОК 16. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ «РОМАШКИ»

УРОКИ 17-18. ЗВ'ЯЗОК СЛІВ У РЕЧЕННІ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ НА ПОБУДОВУ ТА ПОШИРЕННЯ РЕЧЕНЬ

УРОК 19. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

УРОК 20. ПОЄДНАННЯ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СПОЛУЧНИКІВ

УРОК 21. ЗАЛЕЖНІ СЛОВА ПРИ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНАХ РЕЧЕННЯ

УРОК 22. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З МОВИ. («Мова і мовлення». «Текст». «Речення»). МОВНА ТЕМА № 1

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК 23. АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. ПОВТОРЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

УРОК 24. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. СКЛАДАННЯ ТВОРУ НА ОСНОВІ ВРАЖЕНЬ ВІД ЕКСКУРСИ «КРАСА ОСІННЬОГО ПАРКУ»

УРОК 25. ЗНАЧУЩІ ЧАСТИНИ СЛОВА. РОЗРІЗНЕННЯ СПІЛЬНОКОРЕНЕВИХ СЛІВ І ФОРМ ОДНОГО Й ТОГО САМОГО СЛОВА

УРОК 26. ПОДІЛ НА ГРУПИ СЛІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО РІЗНИХ ЧАСТИН МОВИ. СЛУЖБОВІ СЛОВА

ІМЕННИК

УРОКИ 27-28. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНУ МОВИ

УРОКИ 29-30. ІМЕННИКИ-СИНОНІМИ, ІМЕННИКИ-АНТОНІМИ. БАГАТОЗНАЧНІ ІМЕННИКИ. ПРЯМЕ І ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ ІМЕННИКІВ

УРОК 31. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ. ПОЧАТКОВА ФОРМА ІМЕННИКІВ

УРОК 32. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. СКЛАДАННЯ ПИСЬМОВОГО ТВОРУ-ОПИСУ ЗА КАРТИНОЮ К. БІЛОКУР «СОНЯШНИКИ»

УРОК 33. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ НА ПРИГОЛОСНИЙ У РОДОВОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

УРОК 34. ЗМІНА ПРИГОЛОСНИХ ПЕРЕД ЗАКІНЧЕННЯМ -і В ІМЕННИКАХ ЖІНОЧОГО ТА ЧОЛОВІЧОГО РОДУ

УРОК 35. ЧЕРГУВАННЯ ЗВУКІВ [о], [е] З [і] В ОКРЕМИХ ІМЕННИКАХ ЖІНОЧОГО І ЧОЛОВІЧОГО РОДУ З ОСНОВОЮ НА ПРИГОЛОСНИЙ

УРОК 36. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО РОДУ НА -а (-я) В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ З ОСНОВОЮ НА ТВЕРДИЙ І М'ЯКИЙ ПРИГОЛОСНИЙ ТА НА ШИПЛЯЧІ

УРОК 37. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО РОДУ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

УРОК 38. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

УРОК 39. ПРАКТИЧНЕ ЗАСВОЄННЯ ПРАВОПИСУ ЗАКІНЧЕНЬ НАЙУЖИВАНІШИХ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ З ОСНОВОЮ НА -р В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ

УРОК 40. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ «ОСІНЬ ЗА ВІКНОМ ЧАРІВНУ КАЗКУ ПИШЕ»

УРОК 41. ПАРАЛЕЛЬНІ ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В ДАВАЛЬНОМУ І МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ

УРОК 42. ПРАВОПИС ВІДМІНКОВИХ ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ У МНОЖИНІ

УРОКИ 43-44. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ІМЕННИКІВ У РОДОВОМУ ВІДМІНКУ МНОЖИНИ. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. АУДІЮВАННЯ

УРОК 45. УЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ З ІМЕННИКАМИ В РІЗНИХ ВІДМІНКАХ. ЗАСВОЄННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ФОРМ ІМЕННИКІВ У МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКУ МНОЖИНИ З ПРИЙМЕННИКОМ по

УРОК 46. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З МОВИ («Іменник»). МОВНА ТЕМА № 2

ПРИКМЕТНИК

УРОК 47. АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ПРИКМЕТНИК. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОЛЛЮ ПРИКМЕТНИКІВ У МОВЛЕННІ

УРОК 48. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ПТАШКА КРАСНА ПІР'ЯМ, А ЛЮДИНА — ДОБРИМИ СПРАВАМИ. ТВІР-РОЗДУМ

УРОКИ 49-50. ПРИКМЕТНИКИ-СИНОНІМИ, ПРИКМЕТНИКИ-АНТОНІМИ. ПРЯМЕ І ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

УРОК 51. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ВЖИВАННЯМ ПРИКМЕТНИКІВ У ТЕКСТАХ РІЗНИХ СТИЛІВ: НАУКОВОМУ І ХУДОЖНЬОМУ

УРОК 52. ЗМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ ЗА РОДАМИ ТА ЧИСЛАМИ У СПОЛУЧЕННІ З ІМЕННИКАМИ

УРОК 53 ПЕРЕВІРНА РОБОТА. ДИКТАНТ

УРОК 54. АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ. ТАБЛИЦЯ ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ В ОДНИНІ

УРОК 55. ВПРАВИ НА ВИЗНАЧЕННЯ ВІДМІНКА ПРИКМЕТНИКІВ У РЕЧЕННІ

УРОК 56. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕКАЗ

УРОК 57. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ЗАКІНЧЕННЯМИ ПРИКМЕТНИКІВ У РІЗНИХ ВІДМІНКОВИХ ФОРМАХ. СКЛАДАННЯ ОПИСУ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ ЗА ОПОРНИМИ СЛОВАМИ

УРОК 58. ЗАКРІПЛЕННЯ ВМІНЬ УЖИВАТИ В МОВЛЕННІ ПРИКМЕТНИКИ В РІЗНИХ ВІДМІНКОВИХ ФОРМАХ

УРОК 59. ВИМОВА І ПРАВОПИС ПРИКМЕТНИКІВ ІЗ СУФІКСАМИ -ськ-, -зьк-, -цьк-

УРОКИ 60-61. УЖИВАННЯ ЗНАКА М'ЯКШЕННЯ ПЕРЕД ЗАКІНЧЕННЯМ У ПРИКМЕТНИКАХ

УРОК 62. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. КОНТРОЛЬНЕ СПИСУВАННЯ

УРОК 63. УЖИВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ ДЛЯ ВСЕБІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТІВ. ГРАМАТИЧНИЙ РОЗБІР ПРИКМЕТНИКА У СПОЛУЧЕННІ З ІМЕННИКОМ

УРОК 64. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ОПИС ДЕРЕВ. СКЛАДАННЯ КАЗКИ ЗА ПОДАНИМ ПЛАНОМ І ОПОРНИМИ СЛОВАМИ «ГОРОБИНА І ЯЛИНА В ЗИМОВОМУ ЛІСІ»

ІI семестр

УРОК 65. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ НА ПОБУДОВУ РЕЧЕНЬ З ПРИКМЕТНИКАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ВІДМІНКІВ ПРИКМЕТНИКІВ

УРОК 66. ФОРМИ ДАВАЛЬНОГО І МІСЦЕВОГО ВІДМІНКІВ ОДНИНИ ПРИКМЕТНИКІВ ЖІНОЧОГО РОДУ

УРОК 67. ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У МНОЖИНІ

УРОК 68. ВПРАВИ НА ВЖИВАННЯ РІЗНИХ ВІДМІНКОВИХ ФОРМ ПРИКМЕТНИКІВ У МНОЖИНІ

УРОК 69. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ЗА ТЕМОЮ «ПРИКМЕТНИК»

УРОК 70. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ «ДЖЕРЕЛЬЦЕ ВЗИМКУ»

ЧИСЛІВНИК

УРОК 71. ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ЧИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНУ МОВИ. ВИМОВА І ПРАВОПИС НАЙУЖИВАНІШИХ ЧИСЛІВНИКІВ, УЖИВАННЯ ЇХ У МОВЛЕННІ

УРОК 72. ПРАКТИЧНЕ ЗАСВОЄННЯ ВИМОВЛЯННЯ І ПИСЬМА ТА ВІДМІНКОВИХ ФОРМ ОКРЕМИХ ЧИСЛІВНИКІВ (11, 14, 16, 50, 60, 70, 80, 1000)

УРОК 73. ПИТАННЯ ДО КІЛЬКІСНИХ І ПОРЯДКОВИХ ЧИСЛІВНИКІВ

УРОК 74. СЛОВЕСНІ ФОРМУЛИ НА ОЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЧАСУ ПРОТЯГОМ ДОБИ

УРОК 75. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. ДИКТАНТ

УРОК 76. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ДЕТАЛЬНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

ЗАЙМЕННИК

УРОК 77. ПОНЯТТЯ ПРО ЗАЙМЕННИК ЯК ЧАСТИНУ МОВИ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОЛЛЮ РІЗНИХ ЗАЙМЕННИКІВ У ТЕКСТІ

УРОК 78. ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ. УЖИВАННЯ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ У ТЕКСТАХ

УРОК 79. ЗАЙМЕННИКИ 1-3-ї ОСОБИ ОДНИНИ І МНОЖИНИ. ЇХ ЗНАЧЕННЯ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

УРОК 80. ВІДМІНЮВАННЯ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ

УРОК 81. УЖИВАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ З ПРИЙМЕННИКАМИ

УРОК 82. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. НАПИСАННЯ ТВОРУ «ЗИМА»

УРОК 83. ПОБУДОВА СПОЛУЧЕНЬ СЛІВ І РЕЧЕНЬ ІЗ ЗАЙМЕННИКАМИ В РІЗНИХ ФОРМАХ. ВПРАВИ НА ВИКОРИСТАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ ДЛЯ ЗВ'ЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТАХ. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕКСТІВ, ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ ЗАМІСТЬ ЛЕКСИЧНИХ ПОВТОРІВ

УРОК 84. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З МОВИ («Числівник», «Займенник»). МОВНА ТЕМА № 3

ДІЄСЛОВО

УРОК 85. АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ДІЄСЛОВО (питання, значення, роль у реченні, зв'язок з іменниками)

УРОК 86. УЗАГАЛЬНЕННЯ І РОЗШИРЕННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДІЄСЛІВ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ДІЄСЛОВАМИ РІЗНИХ СЕМАНТИЧНИХ ГРУП

УРОКИ 87-88. ДІЄСЛОВА-СИНОНІМИ, ДІЄСЛОВА-АНТОНІМИ, БАГАТОЗНАЧНІ ДІЄСЛОВА. УЖИВАННЯ ДІЄСЛІВ У ПРЯМОМУ І ПЕРЕНОСНОМУ ЗНАЧЕННЯХ

УРОК 89. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ

УРОК 90. НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА (початкова форма)

УРОК 91. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ВЖИВАННЯМ ДІЄСЛІВ НЕОЗНАЧЕНОЇ ФОРМИ У ПРИКАЗКАХ І ПРИСЛІВ'ЯХ, ПОРАДАХ, ІНСТРУКЦІЯХ. ПОБУДОВА ПОРАД, ІНСТРУКЦІЙ

УРОК 92. ЗМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ ЗА ЧАСАМИ

УРОКИ 93-94. ЗМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ ЗА ЧИСЛАМИ. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. УСНИЙ ТВІР

УРОК 95. ЗМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ ЗА ОСОБАМИ І ЧИСЛАМИ У ТЕПЕРІШНЬОМУ І В МАЙБУТНЬОМУ ЧАСІ

УРОК 96. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. СКЛАДАННЯ ТЕКСТУ-МІРКУВАННЯ НА ОСНОВІ ПРОЧИТАНОГО ОПОВІДАННЯ В. СУХОМЛИНСЬКОГО «СПІВУЧА ПІР'ЇНКА»

УРОК 97. ПОБУДОВА РЕЧЕНЬ З ДІЄСЛОВАМИ РІЗНИХ ОСОБОВИХ ФОРМ ТЕПЕРІШНЬОГО І МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ

УРОК 98. ОСОБОВІ ЗАКІНЧЕННЯ ДІЄСЛІВ

УРОК 99. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. ДИКТАНТ

УРОК 100. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ

УРОК 101. ЗМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ У МИНУЛОМУ ЧАСІ ЗА ЧИСЛАМИ І РОДАМИ (в однині)

УРОК 102. ДІЄСЛОВА НА -ся (літературна вимова і правопис), СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ЗНАЧЕННЯМ ДІЄСЛІВ НА -ся У ТЕКСТІ. УТВОРЕННЯ (за зразком) РІЗНИХ ФОРМ ДІЄСЛІВ НА -ся І ВЖИВАННЯ ЇХ У РЕЧЕННЯХ, МОВЛЕННІ

УРОК 103. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ, СТИСЛИЙ ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ ОПОВІДАННЯ В. СУХОМЛИНСЬКОГО «УСМІШКА»

УРОК 104. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З МОВИ «ДІЄСЛОВО». МОВНА ТЕМА № 4

ПРИСЛІВНИК

УРОК 105. АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. ПОНЯТТЯ ПРО ПРИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНУ МОВИ (значення, питання, роль у реченні, зв'язок з дієсловами)

УРОК 106. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИСЛІВНИКІВ І ПРИКМЕТНИКІВ

УРОК 107. ЯК УТВОРЮЮТЬСЯ РІЗНІ ФОРМИ ПРИСЛІВНИКІВ

УРОК 108. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. КОНТРОЛЬНЕ СПИСУВАННЯ

УРОК 109. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. СКЛАДАННЯ ТВОРУ-МІРКУВАННЯ «ЩО ТАКЕ ДОБРОТА?»

УРОК 110. РОЛЬ ПРИСЛІВНИКІВ-СИНОНІМІВ І ПРИСЛІВНИКІВ-АНТОНІМІВ У МОВЛЕННІ

УРОК 111. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. АУДІЮВАННЯ

УРОК 112. ОДНОРІДНІ ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ, ВИРАЖЕНІ ПРИСЛІВНИКАМИ

УРОК 113. РОЛЬ ПРИСЛІВНИКІВ У ТЕКСТАХ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ПРИСЛІВНИК

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

УРОКИ 114-115. АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНИХ РОБІТ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТЕКСТ, ЙОГО ГОЛОВНУ ДУМКУ, ЗАГОЛОВОК. ЗВУКО-БУКВЕНИЙ АНАЛІЗ СЛІВ

УРОК 116. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. СКЛАДАННЯ ТЕКСТІВ-ІНСТРУКЦІЙ

УРОК 117. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА, ПРО БУДОВУ СЛОВА

УРОК 118. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ, ІНТОНАЦІЄЮ, ПРО ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

УРОК 119. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ЧАСТИНИ МОВИ ПІДСУМОК ЗА РІК


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити