Українська мова 4 клас І семестр (за підручником М.Д. Захарійчук) - 2015 рік

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

І семестр

№ з/п

Тема уроку

Дата

Мова і мовлення (3 год)

1

Мова — жива скарбниця історії народу


2

Розвиток мови. Старі та нові слова


3

Культура мовлення та спілкування


Текст (10 год)

4

Тема, основна думка, заголовок тексту


5

Тема, основна думка в текстах — розповідях, описах, міркуваннях


6

Засоби зв’язку речень у тексті


7

Поділ тексту на частини. План тексту


8

Урок розвитку писемного мовлення. Складання запитань і відповідей на задану тему


9

Текст-міркування: твердження, докази, висновки


10

Закріплення знань про текст міркування


11

Побудова тексту-опису, тексту-розповіді


12

Художній і науково-популярний тексти-описи


13

Замітка в газету. Перевірна робота. Диктант № 1


Речення (9 год)

14

Аналіз перевірної роботи. Речення за метою висловлювання та інтонацією. Повторення вивченого


15

Головні та другорядні члени речення. Діалог


16

Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту опису за змістом малюнка


17

Зв’язок слів у реченні


18

Поширення речень словами та словосполученнями


19

Однорідні члени речення. Головні та другорядні однорідні члени речення


20

Однорідні члени речення. Інтонації перелічування та протиставлення (кома, сполучники)


21

Складання речень з однорідними членами


22

Закріплення знань про однорідні члени речення. Перевірка знань з мови («Мова і мовлення». «Текст». «Речення»)


Слово. Значення слова (4 год)

23

Аналіз перевірної роботи. Повторення й узагальнення вивченого про слово


24

Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом: переставляння частин тексту, додавання кінцівки


25

Будова слова. Спільнокореневі слова. Форма слова


26

Частини мови. Узагальнення й повторення вивченого


Іменник(20 год)

27

Іменник як частина мови. Повторення вивченого


28

Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність іменників


29

Рід іменників


30

Змінювання іменників за числами


31

Відмінювання іменників за відмінками. Початкова форма іменника


32

Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом (заміна недоречно повторюваних слів)


33

Відмінювання іменників жіночого й чоловічого роду із закінченням -а, -я в однині


34

Закінчення іменників жіночого роду на -а, -я в родовому відмінку


35

Закінчення іменників жіночого роду на -а, -я в орудному відмінку однини


36

Змінювання іменників чоловічого роду без закінчень в орудному відмінку однини


37

Закінчення іменників чоловічого роду на -ар, -яр у родовому й орудному відмінках однини


38

Відмінювання іменників чоловічого роду — назв істот у давальному та місцевому відмінках однини


39

Відмінкові закінчення іменників середнього роду в однині


40

Урок розвитку писемного мовлення. Вибірковий переказ тексту з елементами опису


41

Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з’], [ц’], [с’] перед закінченням -і в іменниках різного роду


42

Закріплення знань про зміну приголосних в іменниках


43

Визначення роду, числа, відмінка іменників. Перевірна робота. Аудіювання


44

Чергування кореневих звуків [о], [е] з [і] в іменниках жіночого та чоловічого роду з основою на приголосний


45

Відмінювання іменників у множині


46

Перевірка знань з мови («Іменник»)


Прикметник (18 год)

47

Аналіз перевірної роботи. Прикметник як частина мови. Роль прикметників у мовленні


48

Урок розвитку писемного мовлення. Письмовий переказ


49

Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значеннях


50

Уживання прикметників у художніх та науково-популярних текстах


51

Змінювання прикметників за родами й числами у сполученні з іменниками


52

Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині та множині. Відмінкові закінчення прикметників з основою на твердий приголосний


53

Відмінювання прикметників з основою на м’який приголосний в однині та множині


54

Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників


55

Практичні вправи на визначення відмінків прикметника. Перевірна робота. Диктант № 2


56

Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом


57

Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини


58

Закріплення знань про правопис прикметників зі знаком м’якшення. Перевірна робота. Контрольне списування


59

Вимова та написання закінчення -ій у прикметниках жіночого роду в давальному і місцевому відмінках


60

Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників


61

Вимова й написання найуживаніших прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-


62

Відмінювання прикметників у множині


63

Закріплення знань про правопис прикметників у множині


64

Урок розвитку писемного мовлення. Складання запрошення
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити