Українська мова 4 клас І семестр (за підручником М.Д. Захарійчук) - 2015 рік

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

МОВА І МОВЛЕННЯ

Урок 1. МОВА — ЖИВА СКАРБНИЦЯ ІСТОРІЇ НАРОДУ

Урок 2. РОЗВИТОК МОВИ. СТАРІ ТА НОВІ СЛОВА

Урок 3. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ТА СПІЛКУВАННЯ

ТЕКСТ

Урок 4. ТЕМА, ОСНОВНА ДУМКА, ЗАГОЛОВОК ТЕКСТУ

Урок 5. ТЕМА, ОСНОВНА ДУМКА В ТЕКСТАХ — РОЗПОВІДЯХ, ОПИСАХ, МІРКУВАННЯХ

Урок 6. ЗАСОБИ ЗВЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТІ

Урок 7. ПОДІЛ ТЕКСТУ НА ЧАСТИНИ. ПЛАН ТЕКСТУ

Урок 8. УРОК РОЗВИТКУ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ. СКЛАДАННЯ ЗАПИТАНЬ І ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАДАНУ ТЕМУ

Урок 9. ТЕКСТ-МІРКУВАННЯ: ТВЕРДЖЕННЯ, ДОКАЗИ, ВИСНОВКИ

Урок 10. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ТЕКСТ-МІРКУВАННЯ

Урок 11. ПОБУДОВА ТЕКСТУ-ОПИСУ, ТЕКСТУ-РОЗПОВІДІ

Урок 12. ХУДОЖНІЙ І НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИЙ ТЕКСТИ-ОПИСИ

Урок 13. ЗАМІТКА ДО ГАЗЕТИ. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. ДИКТАНТ № 1

РЕЧЕННЯ

Урок 14. АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. РЕЧЕННЯ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ ТА ІНТОНАЦІЄЮ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Урок 15. ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ДІАЛОГ

Урок 16. УРОК РОЗВИТКУ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ. СКЛАДАННЯ ТЕКСТУ-ОПИСУ ЗА ЗМІСТОМ МАЛЮНКА

Урок 17. ЗВ’ЯЗОК СЛІВ У РЕЧЕННІ

Урок 18. ПОШИРЕННЯ РЕЧЕНЬ СЛОВАМИ ТА СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ

Урок 19. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Урок 20. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ІНТОНАЦІЇ ПЕРЕЛІЧУВАННЯ ТА ПРОТИСТАВЛЕННЯ (кома, сполучники)

Урок 21. СКЛАДАННЯ РЕЧЕНЬ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

Урок 22. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРИ ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З МОВИ («Мова і мовлення». «Текст». «Речення»)

Урок 23. АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО СЛОВО

Урок 24. УРОК РОЗВИТКУ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ. РОБОТА З ДЕФОРМОВАНИМ ТЕКСТОМ: ПЕРЕСТАВЛЯННЯ ЧАСТИН ТЕКСТУ, ДОДАВАННЯ КІНЦІВКИ

Урок 25. БУДОВА СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА. ФОРМИ СЛОВА

Урок 26. ЧАСТИНИ МОВИ. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Урок 27. ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Урок 28. ІМЕННИКИ-СИНОНІМИ, ІМЕННИКИ-АНТОНІМИ, БАГАТОЗНАЧНІСТЬ ІМЕННИКІВ

Урок 29. РІД ІМЕННИКІВ

Урок 30. ЗМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ЗА ЧИСЛАМИ

Урок 31. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ЗА ВІДМІНКАМИ. ПОЧАТКОВА ФОРМА ІМЕННИКА

Урок 32. УРОК РОЗВИТКУ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ. РОБОТА З ДЕФОРМОВАНИМ ТЕКСТОМ (заміна недоречно повторюваних слів)

Урок 33. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО Й ЧОЛОВІЧОГО РОДУ ІЗ ЗАКІНЧЕННЯМ -а, -я В ОДНИНІ

Урок 34. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО РОДУ НА -а, -я В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ

Урок 35. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО РОДУ НА -а, -я В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

Урок 36. ЗМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

Урок 37. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ НА -ар, -яр У РОДОВОМУ Й ОРУДНОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ

Урок 38. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ — НАЗВ ІСТОТ У ДАВАЛЬНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ

Урок 39. ВІДМІНКОВІ ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ СЕРЕДНЬОГО РОДУ В ОДНИНІ

Урок 40. УРОК РОЗВИТКУ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ. ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ

Урок 41. ЗМІНА ПРИГОЛОСНИХ [г], [к], [х] НА [з'], [ц'], [с'] ПЕРЕД ЗАКІНЧЕННЯМ -і В ІМЕННИКАХ РІЗНОГО РОДУ

Урок 42. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ЗМІНУ ПРИГОЛОСНИХ В ІМЕННИКАХ

Урок 43. ВИЗНАЧЕННЯ РОДУ, ЧИСЛА, ВІДМІНКА ІМЕННИКІВ. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. АУДІЮВАННЯ

Урок 44. ЧЕРГУВАННЯ КОРЕНЕВИХ ЗВУКІВ [о], [е] З [і] В ІМЕННИКАХ ЖІНОЧОГО ТА ЧОЛОВІЧОГО РОДУ З ОСНОВОЮ НА ПРИГОЛОСНИЙ

Урок 45. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ У МНОЖИНІ

Урок 46. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З МОВИ («Іменник»)

ПРИКМЕТНИК

Урок 47. АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. ПРИКМЕТНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ. РОЛЬ ПРИКМЕТНИКІВ У МОВЛЕННІ

Урок 48. УРОК РОЗВИТКУ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ. ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ

Урок 49. ПРИКМЕТНИКИ-СИНОНІМИ, ПРИКМЕТНИКИ-АНТОНІМИ. УЖИВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У ПРЯМОМУ ТА ПЕРЕНОСНОМУ ЗНАЧЕННЯХ

Урок 50. УЖИВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У ХУДОЖНІХ І НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ТЕКСТАХ

Урок 51. ЗМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ ЗА РОДАМИ Й ЧИСЛАМИ У СПОЛУЧЕННІ З ІМЕННИКАМИ

Урок 52. ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У СПОЛУЧЕННІ З ІМЕННИКАМИ В ОДНИНІ ТА МНОЖИНІ. ВІДМІНКОВІ ЗАКІНЧЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ З ОСНОВОЮ НА ТВЕРДИЙ ПРИГОЛОСНИЙ

Урок 53. ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ З ОСНОВОЮ НА М'ЯКИЙ ПРИГОЛОСНИЙ В ОДНИНІ ТА МНОЖИНІ

Урок 54. ВИЗНАЧЕННЯ ВІДМІНКІВ ПРИКМЕТНИКІВ ЗА ВІДМІНКАМИ ІМЕННИКІВ

Урок 55. ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ НА ВИЗНАЧЕННЯ ВІДМІНКІВ ПРИКМЕТНИКА. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. ДИКТАНТ № 2

Урок 56. УРОК РОЗВИТКУ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ. ДЕТАЛЬНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ЗА КОЛЕКТИВНО СКЛАДЕНИМ ПЛАНОМ

Урок 57. УЖИВАННЯ ЗНАКА М'ЯКШЕННЯ ПЕРЕД ЗАКІНЧЕННЯМ ПРИКМЕТНИКІВ У РОДОВОМУ, ДАВАЛЬНОМУ, ОРУДНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ

Урок 58. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ПРАВОПИС ПРИКМЕТНИКІВ ЗІ ЗНАКОМ М'ЯКШЕННЯ. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. КОНТРОЛЬНЕ СПИСУВАННЯ

Урок 59. ВИМОВА ТА НАПИСАННЯ ЗАКІНЧЕННЯ -ій У ПРИКМЕТНИКАХ ЖІНОЧОГО РОДУ В ДАВАЛЬНОМУ І МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ

Урок 60. ВПРАВИ НА ВЖИВАННЯ РІЗНИХ ВІДМІНКОВИХ ФОРМ ПРИКМЕТНИКІВ

Урок 61. ВИМОВА Й НАПИСАННЯ НАЙУЖИВАНІШИХ ПРИКМЕТНИКІВ ІЗ СУФІКСАМИ -ськ-, -зьк-, -цьк-

Урок 62. ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У МНОЖИНІ

Урок 63. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ПРАВОПИС ПРИКМЕТНИКІВ У МНОЖИНІ

Урок 64. УРОК РОЗВИТКУ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ. СКЛАДАННЯ ЗАПРОШЕННЯ

ДОДАТОК

МОВОЗНАВЧИЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТУРНІР


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити