Українська мова 4 клас - конспекти уроків (за підручником М. С. Вашуленка) - 2015 рік

ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п

Тема уроку

Сторінка

Дата

1.

Мова - жива скарбниця історії народу. Неперервне поновлення словникового складу мови. Старі й нові слова в мові. (Вправи 1-7).

6

 

2.

Усне і писемне мовлення. Культура мовлення. (Вправи 8-11).

11

 

3.

Культура спілкування. (Вправи 12-17).

14

 

4.

Закріплення поняття про будову текстів різних типів. Тема і мета висловлювання. Заголовок. (Вправи 18-20).

18

 

5.

Слова, найважливіші для висловлення думки в реченні, тексті. Навчальний діалог. (Вправи 21-24).

20

 

6.

Спостереження над засобами зв'язку речень у тексті. Лексичні засоби зв’язку речень у тексті. Навчальний діалог. (Вправи 25-28).

23

 

7.

Поділ тексту на частини. Складання плану. Спостереження за роллю абзаців у тексті. (Вправи 29-32).

26

 

8.

Урок розвитку мовлення.

30

 

9.

Особливості змісту та побудови тексту-міркування. Наявність певного твердження, доказів та висновків. (Вправи 33-36).

30

 

10.

Особливості текстів описів. Мета цих текстів. (Вправи 37-41).

32

 

11.

Робота над удосконаленням власного тексту. Вправляння у порівнянні художніх та науково-популярних описів. Контрольна робота: складання діалогу. (Вправи 42-45).

35

 

12.

Вправляння у написанні замітки до газети, листів (коментованих або індивідуальних). (Вправи 46-49).

38

 

13.

Види речень за метою висловлювання та інтонацією. (Вправи 50-53).

41

 

14.

Контрольна робота: диктант.

43

 

15.

Аналіз контрольної роботи. Закріплення знань про основу речення. (Вправи 54-57).

45

 

16.

Урок розвитку мовлення.

47

 

17.

Встановлення зв’язку у реченнях. (Вправи 58-62).

47

 

18.

Поняття про однорідні члени речення. Головні і другорядні члени речення. (Вправи 63-65).

50

 

19.

Поєднання однорідних членів речення та допомогою сполучників. (Вправи 66-69).

53

 

20.

Закріплення знань про однорідні члени речення. Узагальнення знань за розділом. (Вправи 70-73).

55

 

21.

Контрольна робота з мовної теми «Мова і мовлення. Текст. Речення».

57

 

22.

Аналіз контрольної роботи. Слово. Значення слова. Багатозначні слова. (Вправи 74-78).

59

 

23.

Закріплення і узагальнення знань і вмінь про морфемну будову слова. (Вправи 79-83).

61

 

24.

Урок розвитку мовлення.

63

 

25.

Спостереження за словами різними частинами мови та за службовими словами, до яких не можна поставити запитання. (Вправи 84-86).

63

 

26.

Повторення вивченого про іменник як частину мови. Розширення уявлення про лексичне значення іменника, слова з абстрактним значенням. (Вправи 87-91).

65

 

27.

Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих іменників. Пряме і переносне значення іменників. (Вправи 92-96).

67

 

28.

Число і рід іменників. (Вправи 97-99).

69

 

29.

Відмінювання іменників. (Вправи 100-106).

71

 

30.

Розрізнення відмінків іменників з однаковими закінченнями. (Вправи 107-110).

74

 

31.

Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду в давальному і місцевому відмінках однини. (Вправи 111-115).

76

 

32.

Урок розвитку мовлення.

78

 

33.

Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чоловічого роду в однині. (Вправи 116-120).

78

 

34.

Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а (-я) в родовому відмінку однини. (Вправи 121-124).

81

 

35.

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини. (Вправи 125 128).

83

 

36.

Контрольна робота: письмовий переказ.

85

 

37.

Аналіз контрольної роботи. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини. (Вправи 129-133).

87

 

38.

Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на р. в орудному відмінку однини. (Вправи 134-136).

90

 

39.

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини. (Вправи 137-140).

93

 

40.

Урок розвитку мовлення.

95

 

41.

Правопис закінчень іменників у множині. Контрольна робота: аудіювання. Г. Вієру «Найкращі квіти». (Вправи 141-146).

95

 

42.

Уживання іменників із прийменниками в різних відмінках. Засвоєння літературних форм іменників в місцевому відмінку множини з прийменником по. (Вправи 147-150).

99

 

43.

Повторення вивченого про прикметник як частину мови. Спостереження за роллю прикметників у мовленні. (Вправи 151 -154).

102

 

44.

Прикметники-антоніми та прикметники-синоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значеннях. (Вправи 155-159).

104

 

45.

Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів: художньому і науковому. (Вправи 160-162).

107

 

46.

Вправи на доцільне використання прикметників у мовленні. Спостереження за формами прикметників найвищого ступеня (без терміна, практично). (Вправи 163-167).

109

 

47.

Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками. (Вправи 168-170).

111

 

48.

Урок розвитку мовлення.

113

 

49.

Спостереження за зв'язком прикметників з іменниками в реченнях. Узагальнення знань про змінювання прикметників за родами і числами. (Вправи 171-173).

113

 

50.

Контрольна робота: диктант.

115

 

51.

Аналіз контрольної роботи. Відмінювання прикметників (таблиця відмінювання) в однині і множині. (Вправи 174-178).

116

 

52.

Вправи на визначення відмінка прикметника у реченні за відмінком іменника. Контрольна робота: списування. (Вправи 179-181).

118

 

53.

Аналіз контрольної роботи. Спостереження за зміною закінчень у різних відмінкових формах. (Вправи 182-186).

121

 

54.

Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ , -зьк , -цьк. (Вправи 187-191).

124

 

55.

Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників. (Вправи 192-195).

126

 

56.

Урок розвитку мовлення.

129

 

57.

Спостереження за вживанням прикметників для всебічної характеристики предметів. Граматичний розбір прикметника у сполученні з іменником. (Вправи 196-201).

129

 

58.

Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду. (Вправи 202-205).

131

 

59.

Відмінювання прикметників у множині. (Вправи 206-209).

134

 

60.

Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників у множині. (Вправи 210-212).

136

 

61.

Контрольна робота з мовної теми «Іменник. Прикметник».

138

 

62.

Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого про прикметник. (Вчитель добирає матеріал до уроку самостійно.)

140

 

63.

Узагальнення і систематизація знань про прикметник. Спостереження за роллю прикметників у прислів’ях, загадках, засіванках. (Вправи 213-215).

141

 

64.

Урок розвитку мовлення.

142

 

65.

Поняття про числівник як частину мови. (Вправи 216 -219).

142

 

66.

Спостереження та функціональною роллю числівників у реченні. (Вправи 220-223).

145

 

67.

Практичне засвоєння форм родового відмінка числівників 50-80. Питання до кількісних і порядкових числівників. (Вправи 224-226).

148

 

68.

Закріплення й узагальнення мовленнєвих умінь, пов'язаних з уживанням числівників. (Вправи 227-230).

151

 

69.

Займенник як частина мови, його основні ознаки. (Вправи 231-234).

154

 

70.

Урок розвитку мовлення.

157

 

71.

Особові займенники. Контрольна робота: усний твір. (Вправи 235-239).

157

 

72.

Спостереження за вживанням особових займенників у текстах. (Вправи 240-243).

160

 

73.

Відмінювання особових займенників. (Вправи 244-250).

162

 

74.

Уживання і написання займенників з прийменниками; форми орудного відмінка займенників 3-ої особи однини і множини. (Вправи 251-255).

164

 

75.

Основні ознаки займенника як частини мови. Роль займенників у текстах. Узагальнення знань і вмінь з теми «Займенник». (Вправи 256-260).

166

 

76.

Контрольна робота з мовної теми «Числівник. Займенник».

168

 

77.

Урок розвитку мовлення.

170

   

78.

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про дієслово. Загальне поняття про дієслово як частину мови. Вправи 261 264.

170

   

79.

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Вживання дієслів у прямому та переносному значеннях. (Вправи 265-269).

173

   

80.

Особливості речень з однорідними присудками. Контрольна робота: аудіювання. «Посієш вчинок виросте звичка»; В. Оберемок «Колючі тості». (Вправи 270-274).

176

   

81.

Спостереження за роллю дієслів у текстах розповідного та описовою характеру. (Вправи 275-278).

180

   

82.

Урок розвитку мовленння.

182

   

83.

Неозначена форма дієслова (початкова форма). Спостереження за вживанням неозначеної форми у приказках і прислів'ях. (Вправи 279-281).

182

   

84.

Час дієслова. Змінювання дієслів за часами. (Вправи 282 285).

185

   

85.

Контрольна робота: диктант.

187

   

86.

Аналіз контрольної роботи. Число дієслова. Змінювання дієслів за часами. (Вправи 286-289).

188

   

87.

Дієслова теперішнього часу. Змінювання дієслів теперішнього часу за особами і числами. (Вправи 290-294).

190

   

88.

Урок розвитку мовлення.

193

   

89.

Дієслова майбутнього часу. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами. (Вправи 295-298).

193

   

90.

Спостереження за написанням закінчень дієслів 1-ої особи теперішнього і майбутньою часу. (Вправи 299-301).

196

   

91.

Спостереження за написанням закінчень дієслів 2-ої особи теперішнього і майбутнього часу. (Вправи 302-305).

199

   

92.

Правопис закінчень дієслів 3-ої особи теперішньою і майбутнього часу. (Вправи 306-309).

202

   

93.

Дієслова минулого часу. Змінювання дієслів минулого часу за родами (в однині) і числами. (Вправи 310-314).

205

   

94.

Урок розвитку мовлення.

207

   

95.

Дієслова на -ся, -сь (літературна вимова і правопис). (Вправи 315-318).

207

   

96.

Контрольна робота: письмовий твір.

210

   

97.

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань і вмінь з теми «Дієслово». (Вправи 319-322).

210

   

98.

Поняття про прислівник як частину мови. Незмінність основна ознака прислівників. (Вправи 323-325).

212

   

99.

Спостереження за роллю прислівників-синонімів у мовленні. (Вправи 326-328).

215

   

100.

Урок розвитку мовлення.

218

   

101.

Спостереження за роллю прислівників-антонімів у мовленні. (Вправи 329-331).

218

   

102.

Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками. Контрольна робота: списування. (Вправи 332-335).

220

   

103.

Аналіз контрольної робот. Спостереження за вживанням у текстах однорідних членів речення, виражених прислівниками. (Вправи 336-338).

223

   

104.

Спостереження за роллю прислівників у художніх і науково-популярних текстах. (Вправи 339-341).

225

   

105.

Урок розвитку мовлення.

227

   

106.

Правопис найуживаніших прислівників. (Вправи 342-345).

227

   

107.

Контрольна робота з мовної теми «Дієслово. Прислівник».

230

   

108.

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань і вмінь з теми «Прислівник». (Вправи 346-350).

232

   

109.

Повторення вивченого за рік. (Вправи 351-358).

234

   

110.

Урок розвитку мовлення.

234

   

111.

Повторення вивченого за рік. (Вправи 359-362).

234

   

112.

Контрольна робота: диктант.

234

   

113.

Аналіз контрольної роботи. Повторення і узагальнення вивченого матеріалу.

235

   

114.

Повторення вивченого за рік. (Вправи 363-373).

235

   

115.

Підсумкова контрольна робота. Державна підсумкова атестація (ДПА).

235

   

116.

Аналіз контрольної роботи

235

   

117.

Повторення вивченого за рік. (Вправи 374-378).

235

   

118.

Урок розвитку мовлення.

235

   

119.

Підсумковий урок за рік. (Вправи 379-381).

235

   


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити