Українська мова 4 клас - конспекти уроків (за підручником М. С. Вашуленка) - 2015 рік

ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п

Тема уроку

Сторінка

Дата

1.

Мова - жива скарбниця історії народу. Неперервне поновлення словникового складу мови. Старі й нові слова в мові. (Вправи 1-7).

6


2.

Усне і писемне мовлення. Культура мовлення. (Вправи 8-11).

11


3.

Культура спілкування. (Вправи 12-17).

14


4.

Закріплення поняття про будову текстів різних типів. Тема і мета висловлювання. Заголовок. (Вправи 18-20).

18


5.

Слова, найважливіші для висловлення думки в реченні, тексті. Навчальний діалог. (Вправи 21-24).

20


6.

Спостереження над засобами зв'язку речень у тексті. Лексичні засоби зв’язку речень у тексті. Навчальний діалог. (Вправи 25-28).

23


7.

Поділ тексту на частини. Складання плану. Спостереження за роллю абзаців у тексті. (Вправи 29-32).

26


8.

Урок розвитку мовлення.

30


9.

Особливості змісту та побудови тексту-міркування. Наявність певного твердження, доказів та висновків. (Вправи 33-36).

30


10.

Особливості текстів описів. Мета цих текстів. (Вправи 37-41).

32


11.

Робота над удосконаленням власного тексту. Вправляння у порівнянні художніх та науково-популярних описів. Контрольна робота: складання діалогу. (Вправи 42-45).

35


12.

Вправляння у написанні замітки до газети, листів (коментованих або індивідуальних). (Вправи 46-49).

38


13.

Види речень за метою висловлювання та інтонацією. (Вправи 50-53).

41


14.

Контрольна робота: диктант.

43


15.

Аналіз контрольної роботи. Закріплення знань про основу речення. (Вправи 54-57).

45


16.

Урок розвитку мовлення.

47


17.

Встановлення зв’язку у реченнях. (Вправи 58-62).

47


18.

Поняття про однорідні члени речення. Головні і другорядні члени речення. (Вправи 63-65).

50


19.

Поєднання однорідних членів речення та допомогою сполучників. (Вправи 66-69).

53


20.

Закріплення знань про однорідні члени речення. Узагальнення знань за розділом. (Вправи 70-73).

55


21.

Контрольна робота з мовної теми «Мова і мовлення. Текст. Речення».

57


22.

Аналіз контрольної роботи. Слово. Значення слова. Багатозначні слова. (Вправи 74-78).

59


23.

Закріплення і узагальнення знань і вмінь про морфемну будову слова. (Вправи 79-83).

61


24.

Урок розвитку мовлення.

63


25.

Спостереження за словами різними частинами мови та за службовими словами, до яких не можна поставити запитання. (Вправи 84-86).

63


26.

Повторення вивченого про іменник як частину мови. Розширення уявлення про лексичне значення іменника, слова з абстрактним значенням. (Вправи 87-91).

65


27.

Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих іменників. Пряме і переносне значення іменників. (Вправи 92-96).

67


28.

Число і рід іменників. (Вправи 97-99).

69


29.

Відмінювання іменників. (Вправи 100-106).

71


30.

Розрізнення відмінків іменників з однаковими закінченнями. (Вправи 107-110).

74


31.

Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду в давальному і місцевому відмінках однини. (Вправи 111-115).

76


32.

Урок розвитку мовлення.

78


33.

Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чоловічого роду в однині. (Вправи 116-120).

78


34.

Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а (-я) в родовому відмінку однини. (Вправи 121-124).

81


35.

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини. (Вправи 125 128).

83


36.

Контрольна робота: письмовий переказ.

85


37.

Аналіз контрольної роботи. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини. (Вправи 129-133).

87


38.

Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на р. в орудному відмінку однини. (Вправи 134-136).

90


39.

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини. (Вправи 137-140).

93


40.

Урок розвитку мовлення.

95


41.

Правопис закінчень іменників у множині. Контрольна робота: аудіювання. Г. Вієру «Найкращі квіти». (Вправи 141-146).

95


42.

Уживання іменників із прийменниками в різних відмінках. Засвоєння літературних форм іменників в місцевому відмінку множини з прийменником по. (Вправи 147-150).

99


43.

Повторення вивченого про прикметник як частину мови. Спостереження за роллю прикметників у мовленні. (Вправи 151 -154).

102


44.

Прикметники-антоніми та прикметники-синоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значеннях. (Вправи 155-159).

104


45.

Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів: художньому і науковому. (Вправи 160-162).

107


46.

Вправи на доцільне використання прикметників у мовленні. Спостереження за формами прикметників найвищого ступеня (без терміна, практично). (Вправи 163-167).

109


47.

Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками. (Вправи 168-170).

111


48.

Урок розвитку мовлення.

113


49.

Спостереження за зв'язком прикметників з іменниками в реченнях. Узагальнення знань про змінювання прикметників за родами і числами. (Вправи 171-173).

113


50.

Контрольна робота: диктант.

115


51.

Аналіз контрольної роботи. Відмінювання прикметників (таблиця відмінювання) в однині і множині. (Вправи 174-178).

116


52.

Вправи на визначення відмінка прикметника у реченні за відмінком іменника. Контрольна робота: списування. (Вправи 179-181).

118


53.

Аналіз контрольної роботи. Спостереження за зміною закінчень у різних відмінкових формах. (Вправи 182-186).

121


54.

Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ , -зьк , -цьк. (Вправи 187-191).

124


55.

Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників. (Вправи 192-195).

126


56.

Урок розвитку мовлення.

129


57.

Спостереження за вживанням прикметників для всебічної характеристики предметів. Граматичний розбір прикметника у сполученні з іменником. (Вправи 196-201).

129


58.

Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду. (Вправи 202-205).

131


59.

Відмінювання прикметників у множині. (Вправи 206-209).

134


60.

Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників у множині. (Вправи 210-212).

136


61.

Контрольна робота з мовної теми «Іменник. Прикметник».

138


62.

Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого про прикметник. (Вчитель добирає матеріал до уроку самостійно.)

140


63.

Узагальнення і систематизація знань про прикметник. Спостереження за роллю прикметників у прислів’ях, загадках, засіванках. (Вправи 213-215).

141


64.

Урок розвитку мовлення.

142


65.

Поняття про числівник як частину мови. (Вправи 216 -219).

142


66.

Спостереження та функціональною роллю числівників у реченні. (Вправи 220-223).

145


67.

Практичне засвоєння форм родового відмінка числівників 50-80. Питання до кількісних і порядкових числівників. (Вправи 224-226).

148


68.

Закріплення й узагальнення мовленнєвих умінь, пов'язаних з уживанням числівників. (Вправи 227-230).

151


69.

Займенник як частина мови, його основні ознаки. (Вправи 231-234).

154


70.

Урок розвитку мовлення.

157


71.

Особові займенники. Контрольна робота: усний твір. (Вправи 235-239).

157


72.

Спостереження за вживанням особових займенників у текстах. (Вправи 240-243).

160


73.

Відмінювання особових займенників. (Вправи 244-250).

162


74.

Уживання і написання займенників з прийменниками; форми орудного відмінка займенників 3-ої особи однини і множини. (Вправи 251-255).

164


75.

Основні ознаки займенника як частини мови. Роль займенників у текстах. Узагальнення знань і вмінь з теми «Займенник». (Вправи 256-260).

166


76.

Контрольна робота з мовної теми «Числівник. Займенник».

168


77.

Урок розвитку мовлення.

17078.

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про дієслово. Загальне поняття про дієслово як частину мови. Вправи 261 264.

17079.

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Вживання дієслів у прямому та переносному значеннях. (Вправи 265-269).

17380.

Особливості речень з однорідними присудками. Контрольна робота: аудіювання. «Посієш вчинок виросте звичка»; В. Оберемок «Колючі тості». (Вправи 270-274).

17681.

Спостереження за роллю дієслів у текстах розповідного та описовою характеру. (Вправи 275-278).

18082.

Урок розвитку мовленння.

18283.

Неозначена форма дієслова (початкова форма). Спостереження за вживанням неозначеної форми у приказках і прислів'ях. (Вправи 279-281).

18284.

Час дієслова. Змінювання дієслів за часами. (Вправи 282 285).

18585.

Контрольна робота: диктант.

18786.

Аналіз контрольної роботи. Число дієслова. Змінювання дієслів за часами. (Вправи 286-289).

18887.

Дієслова теперішнього часу. Змінювання дієслів теперішнього часу за особами і числами. (Вправи 290-294).

19088.

Урок розвитку мовлення.

19389.

Дієслова майбутнього часу. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами. (Вправи 295-298).

19390.

Спостереження за написанням закінчень дієслів 1-ої особи теперішнього і майбутньою часу. (Вправи 299-301).

19691.

Спостереження за написанням закінчень дієслів 2-ої особи теперішнього і майбутнього часу. (Вправи 302-305).

19992.

Правопис закінчень дієслів 3-ої особи теперішньою і майбутнього часу. (Вправи 306-309).

20293.

Дієслова минулого часу. Змінювання дієслів минулого часу за родами (в однині) і числами. (Вправи 310-314).

20594.

Урок розвитку мовлення.

20795.

Дієслова на -ся, -сь (літературна вимова і правопис). (Вправи 315-318).

20796.

Контрольна робота: письмовий твір.

21097.

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань і вмінь з теми «Дієслово». (Вправи 319-322).

21098.

Поняття про прислівник як частину мови. Незмінність основна ознака прислівників. (Вправи 323-325).

21299.

Спостереження за роллю прислівників-синонімів у мовленні. (Вправи 326-328).

215100.

Урок розвитку мовлення.

218101.

Спостереження за роллю прислівників-антонімів у мовленні. (Вправи 329-331).

218102.

Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками. Контрольна робота: списування. (Вправи 332-335).

220103.

Аналіз контрольної робот. Спостереження за вживанням у текстах однорідних членів речення, виражених прислівниками. (Вправи 336-338).

223104.

Спостереження за роллю прислівників у художніх і науково-популярних текстах. (Вправи 339-341).

225105.

Урок розвитку мовлення.

227106.

Правопис найуживаніших прислівників. (Вправи 342-345).

227107.

Контрольна робота з мовної теми «Дієслово. Прислівник».

230108.

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань і вмінь з теми «Прислівник». (Вправи 346-350).

232109.

Повторення вивченого за рік. (Вправи 351-358).

234110.

Урок розвитку мовлення.

234111.

Повторення вивченого за рік. (Вправи 359-362).

234112.

Контрольна робота: диктант.

234113.

Аналіз контрольної роботи. Повторення і узагальнення вивченого матеріалу.

235114.

Повторення вивченого за рік. (Вправи 363-373).

235115.

Підсумкова контрольна робота. Державна підсумкова атестація (ДПА).

235116.

Аналіз контрольної роботи

235117.

Повторення вивченого за рік. (Вправи 374-378).

235118.

Урок розвитку мовлення.

235119.

Підсумковий урок за рік. (Вправи 379-381).

235

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити