Українська мова 4 клас - конспекти уроків (за підручником М. С. Вашуленка) - 2015 рік

ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

УРОК 1 Мова — жива скарбниця історії народу. Неперервне поновлення словникового складу мови. Старі й нові слова в мові. (Вправи 1-7)

УРОК 2 Усне і писемне мовлення. Культура мовлення. (Вправи 8-11)

УРОК 3 Культура спілкування. (Вправи 12-17)

УРОК 4 Закріплення поняття про будову текстів різних типів. Тема і мета висловлювання. Заголовок. (Вправи 18-20)

УРОК 5 Слова, найважливіші для висловлення думки в реченні, тексті. Навчальний діалог. (Вправи 21-24)

УРОК 6 Спостереження над засобами зв'язку речень у тексті. Лексичні засоби зв’язку речень у тексті. Навчальний діалог. (Вправи 25-28)

УРОК 7 Поділ тексту на частини. Складання плану. Спостереження за роллю абзаців у тексті. (Вправи 29—32)

УРОК 8-9 Урок розвитку мовлення. Особливості змісту та побудови тексту-міркування. Наявність певного твердження, доказів та висновків. (Вправи 33—36)

УРОК 10 Особливості текстів-описів. Мета цих текстів. (Вправи 37-41)

УРОК 11 Робота над удосконаленням власного тексту. Вправляння у порівнянні художніх та науково-популярних описів. Контрольна робота: складання діалогу. (Вправи 42-45)

УРОК 12 Вправляння у написанні замітки до газети, листів (коментованих або індивідуальних). (Вправи 46-49)

УРОК 13 Види речень за метою висловлювання та інтонацією. (Вправи 50-53)

УРОК 14 Контрольна робота: диктант

УРОК 15 Аналіз контрольної роботи. Закріплення знань про основу речення. (Вправи 54-57)

УРОК 16-17 Урок розвитку мовлення. Встановлення зв’язку у реченнях. (Вправи 58-62)

УРОК 18 Поняття про однорідні члени речення. Головні і другорядні члени речення. (Вправи 63-65)

УРОК 19 Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників. (Вправи 66-69)

УРОК 20 Закріплення знань про однорідні члени речення. Узагальнення знань за розділом. (Вправи 70-73)

УРОК 21 Контрольна робота з мовної теми «Мова і мовлення. Текст. Речення»

УРОК 22 Аналіз контрольної роботи. Слово. Значення слова. Багатозначні слова. (Вправи 74-78)

УРОК 23 Закріплення і узагальнення знань і вмінь про морфемну будову слова. (Вправи 79-83)

УРОК 24-25 Урок розвитку мовлення. Спостереження за словами — різними частинами мови та за службовими словами, до яких не можна поставити запитання. (Вправи 84-86)

УРОК 26 Повторення вивченого про іменник як частину мови. Розширення уявлення про лексичне значення іменника, слова з абстрактним значенням. (Вправи 87-91)

УРОК 27 Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих іменників. Пряме і переносне значення іменників. (Вправи 92-96)

УРОК 28 Число і рід іменників. (Вправи 97-99)

УРОК 29 Відмінювання іменників. (Вправи 100-106)

УРОК 30 Розрізнення відмінків іменників з однаковими закінченнями. (Вправи 107-110)

УРОК 31 Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду в давальному і місцевому відмінках однини. (Вправи 111-115)

УРОК 32-33 Урок розвитку мовлення. Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чоловічого роду в однині. (Вправи 116-120)

УРОК 34 Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а (-я) в родовому відмінку однини. (Вправи 121-124)

УРОК 35 Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини. (Вправи 125-128)

УРОК 36 Контрольна робота: письмовий переказ

РОК 37 Аналіз контрольної роботи. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини. (Вправи 129-133)

УРОК 38 Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку однини. (Вправи 134-136)

УРОК 39 Правопис закінчень іменників чоловічого ролу в давальному і місцевому відмінках однини. (Вправи 137-140)

УРОК 40-41 Урок розвитку мовлення. Правопис закінчень іменників у множині. Контрольна робота: аудіювання. Г. Вієру «Найкращі квіти». (Вправи 141-146)

УРОК 42 Уживання іменників із прийменниками в різних відмінках. Засвоєння літературних форм іменників у місцевому відмінку множини з прийменником по. (Вправи 147-150)

УРОК 43 Повторення вивченого про прикметник як частину мови. Спостереження за роллю прикметників у мовленні. (Вправи 151-154)

УРОК 44 Прикметники-антоніми та прикметники-синоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значеннях. (Вправи 155-159)

УРОК 45 Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів: художньому і науковому. (Вправи 160-162)

УРОК 46 Вправи на доцільне використання прикметників у мовленні. Спостереження за формами прикметників найвищого ступеня (без терміна, практично). (Вправи 163-167)

УРОК 47 Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками. (Вправи 168-170)

УРОК 48-49 Урок розвитку мовлення. Спостереження за зв’язком прикметників з іменниками в реченнях. Узагальнення знань про змінювання прикметників за родами і числами. (Вправи 171-173)

УРОК 50 Контрольна робота: диктант

УРОК 52 Вправи на визначення відмінка прикметника у реченні за відмінком іменника. Контрольна робота: списування. (Вправи 179-181)

УРОК 53 Аналіз контрольної роботи. Спостереження за зміною закінчень у різних відмінкових формах. (Вправи 182-186)

УРОК 54 Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-. (Вправи 187-191)

УРОК 55 Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників. (Вправи 192-195)

УРОК 56-57 Урок розвитку мовлення. Спостереження за вживанням прикметників для всебічної характеристики предметів. Граматичний розбір прикметника у сполученні з іменником. (Вправи 196-201)

УРОК 58 Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду. (Вправи 202-205)

УРОК 59 Відмінювання прикметників у множині. (Вправи 206-209)

УРОК 60 Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників у множині. (Вправи 210-212)

УРОК 61 Контрольна робота з мовної теми «Іменник. Прикметник»

УРОК 62 Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого про прикметник. (Вчитель добирає матеріал до уроку самостійно.)

УРОК 63 Узагальнення і систематизація знань про прикметник. Спостереження за роллю прикметників у прислів’ях, загадках, засіванках. (Вправи 213-215)

УРОК 64-65 Урок розвитку мовлення. Поняття про числівник як частину мови. (Вправи 216-219)

УРОК 66 Спостереження за функціональною роллю числівників у реченні. (Вправи 220-223)

УРОК 67 Практичне засвоєння форм родового відмінка числівників 50-80. Питання до кількісних і порядкових числівників. (Вправи 224-226)

УРОК 68 Закріплення й узагальнення мовленнєвих умінь, пов’язаних з уживанням числівників. (Вправи 227-230)

УРОК 69 Займенник як частина мови, його основні ознаки. (Вправи 231-234)

УРОК 70-71 Урок розвитку мовлення. Особові займенники. Контрольна робота: усний твір. (Вправи 235-239)

УРОК 72 Спостереження за вживанням особових займенників у текстах. (Вправи 240-243)

УРОК 73 Відмінювання особових займенників. (Вправи 244-250)

УРОК 74 Уживання і написання займенників з прийменниками: форми орудного відмінка займенників 3-ої особи однини і множини. (Вправи 251-255)

УРОК 75 Основні ознаки займенника як частини мови. Роль займенників у текстах. Узагальнення знань і вмінь з теми «Займенник». (Вправи 256-260)

УРОК 76 Контрольна робота з мовної теми «Числівник. Займенник»

УРОК 77-78 Урок розвитку мовлення. Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про дієслово. Загальне понятгя про дієслово як частину мови. Вправи 261-264

УРОК 79 Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Вживання дієслів у прямому та переносному значеннях. (Вправи 265-269)

УРОК 80 Особливості речень з однорідними присудками. Контрольна робота: аудіювання. «Посієш вчинок - виросте звичка»; В. Оберемок «Колючі гості». (Вправи 270-274)

УРОК 81 Спостереження за роллю дієслів у текстах розповідного та описового характеру. (Вправи 275-278)

УРОК 82-83 Урок розвитку мовлення. Неозначена форма дієслова (початкова форма). Спостереження за вживанням неозначеної форми у приказках і прислів’ях. (Вправи 279-281)

УРОК 84 Час дієслова. Змінювання дієслів за часами. (Вправи 282-285)

УРОК 85 Контрольна робота: диктант

УРОК 86 Аналіз контрольної роботи. Число дієслова. Змінювання дієслів за часами. (Вправи 286-289)

УРОК 87 Дієслова теперішнього часу. Змінювання дієслів теперішнього часу за особами і числами. (Вправи 290-294)

УРОК 88-89 Урок розвитку мовлення. Дієслова майбутнього часу. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами. (Вправи 295-298)

УРОК 90 Спостереження за написанням закінчень дієслів 1-ої особи теперішнього і майбутнього часу. (Вправи 299-301)

УРОК 91 Спостереження за написанням закінчень дієслів 2-ої особи теперішнього і майбутнього часу. (Вправи 302-305)

УРОК 92 Правопис закінчень дієслів 3-ої особи теперішнього і майбутнього часу. (Вправи 306-309)

УРОК 93 Дієслова минулого часу. Змінювання дієслів минулого часу за родами (в однині) і числами. (Вправи 310-314)

УРОК 94-95 Урок розвитку мовлення. Дієслова на -ся, -сь (літературна вимова і правопис). (Вправи 315-318)

УРОК 96-97 Контрольна робота: письмовий твір. Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань і вмінь з теми «Дієслово». (Вправи 319-322)

УРОК 98 Поняття про прислівник як частину мови. Незмінність — основна ознака прислівників. (Вправи 323-325)

УРОК 99 Спостереження за роллю прислівників-синонімів у мовленні. (Вправи 326-328)

УРОК 100-101 Урок розвитку мовлення. Спостереження за роллю прислівників-антонімів y мовленні. (Вправи 329-3

УРОК 102 Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками. Контрольна робота: списування. (Вправи 332-335)

УРОК 103 Аналіз контрольної роботи. Спостереження за вживанням у текстах однорідних членів речення, виражених прислівниками. (Вправи 336-338)

УРОК 104 Спостереження за роллю прислівників у художніх і науково-популярних текстах. (Вправи 339-341)

УРОК 105-106 Урок розвитку мовлення. Правопис найуживаніших прислівників. (Вправи 342-345)

УРОК 107 Контрольна робота з мовної теми «Дієслово. Прислівник»

УРОК 108 Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань і вмінь з теми «Прислівник». (Вправи 346-35

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 1-4 КЛАСАХ

УРОК 109-112 Повторення вивченого за рік. (Вправи 351-358). Урок розвитку мовлення. Повторення вивченого за рік. (Вправи 359-362). Контрольна робота: диктант

УРОК 113-119 Аналіз контрольної роботи. Повторення і узагальнення вивченого матеріалу. Повторення вивченого за рік. (Вправи 363-373). Підсумкова контрольна робота. Державна підсумкова атестація (ДПА). Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого за рік. (Вправи 374-378). Підсумковий урок за рік. (Вправи 379-381)

ДОДАТКИ

ЛІТЕРАТУРА


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити