Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

Особливості змісту навчального матеріалу підручника «Українська мова. 4 клас» (автори М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун)

Навчальний зміст підручника «Українська мова» для 4 класу відповідає вимогам чинної програми, ураховує внесені МОН України зміни в окремі розділи програми, є логічним продовженням курсу для 3 класу, а також уміщує матеріал, який забезпечує системність і наступність вивчення української мови в 5-9 класах.

Структурування навчального змісту курсу здійснено поурочно з урахуванням принципу змістового узагальнення та включає всі розділи програми.

Навчальний матеріал кожного розділу підручника подається в логічній послідовності й позначається окремими параграфами (кожен урок оформлений жовто-блакитною стрічкою). Автори підручника врахували складність теоретичного матеріалу окремих тем і саме на такі теми виділили більшу частину навчального змісту, що є дидактично виправданим.

Усі умовні позначення, що використовуються в змісті підручника та вказують на види й форми роботи, подані на окремій сторінці, а саме: тема уроку, робота в парах, робота в групах, завдання на вибір, завдання підвищеної складності, словник, домашнє завдання, уроки писемного мовлення, правила, теоретичні висновки й наукові відомості. Такі орієнтири сприятимуть ефективному використанню змістом підручника.

Відповідно до авторської концепції, яка реалізована в навчальному змісті підручників «Українська мова» для 2, 3 класів, актуальним навчальним матеріалом «Української мови» для 4 класу залишаються текстоцентричні технології, за основу узято роботу з текстами різних жанрів, типів і стилів. Саме такі технології забезпечать вивчення української мови на шести рівнях: фонетико-фонематичному: лексико-семантичному; словотворчому; морфемному; морфологічному та синтаксичному, що передбачено Державним стандартом. Текстоцентричні технології знаходяться в тісному взаємозв’язку з новою метою навчання української мови й розглядаються як один з її компонентів: формування комунікативної компетентності четвертокласників. Зазначені технології уможливлюють комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення мови, що полягає в оволодінні мовними засобами спілкування в мовленнєвій практиці, результатом якої мають стати власні висловлювання різних жанрів, типів і стилів мовлення, що передбачено Державною програмою (с. 14).

Текст, що взято за основу текстоцентричних технологій, є не тільки засобом формування комунікативної компетентності, а й способом збереження й передачі інформації, відображення певних соціокультурних традицій і звичаїв, виховання духовно-моральних якостей, любові до мистецтва образного слова, зразком усного й писемного зв’язного мовлення. Різножанрові тексти, об’єднані однією темою, дадуть змогу вчителю чітко визначити виховні цілі уроку, впливати на розвиток інтелектуальних якостей школяра, формувати патріотичні, морально-етичні, екологічні переконання, а також розвивати естетичні смаки. Окрім цього, учитель має можливість розкрити красу й багатство української мови, залучити учнів до культурних надбань українського народу. Разом із тим саме текст уможливлює соціокультурну та мультикультурну освіту четвертокласників.

Уміщені в навчальний зміст «Української мови» для 4 класу тексти сучасної дитячої української та зарубіжної літератур (поезія, дитяча періодика, твори усної народної творчості, твори про природу в різні пори року, про людей праці, твори, які утверджують добро, людяність, працелюбність, ознайомлюють із традиціями українського народу, пізнавально-розвивальні, енциклопедичні) сприятимуть засвоєнню мовних знань і формуванню мовленнєвих умінь і навичок учнів, інтеграції мови з навчальним змістом математики, природознавства, образотворчого мистецтва, трудового навчання, основ здоров’я тощо. Характерною ознакою вміщених у підручнику текстів є їх актуальність і відповідність віковим особливостям школярів. Це тексти про вподобання однолітків, про комп’ютерний світ, спілкування в ньому, користування ноутбуком, стільниковим зв’язком, про життя, звичаї та традиції народів світу, їхню культуру. Водночас велика увага приділена українознавчому аспекту. Дібрані тексти про історію України, український народ, його трагічне минуле (боротьба за волю, голодомор), сьогодення міст і сіл України, сімейні традиції українців, український національний одяг, страви; музеї, виставки, театри — усе це сприятиме вихованню патріотичних, морально-етичних і світоглядних переконань, а також вивченню мови в єдності змісту й форми.

Ураховуючи вимоги програми щодо кількості слів у тексті, який повинні читати учні 4 класу за хвилину, уміщені тексти налічують від 20 до 70 слів. Методика опрацювання таких текстів вимагає від учителя застосування різних прийомів роботи, а саме: прийому перерваного тексту, читання «ланцюжком», самостійного опрацювання, читання в парах, групах тощо.

Розумінню прочитаного тексту має сприяти відповідна словникова робота, яку варто розглядати як сукупність систематичних вправ, спрямованих на засвоєння учнями лексичних, граматичних, орфоепічних і орфографічних норм літературної мови. З метою засвоєння лексичного багатства мови введено рубрику «Тлумачний словник». Зображення словничка, на якому написана перша буква відповідного слова, розкриває його лексичне значення, а також має пропедевтичну мету набуття вмінь роботи зі словниками. Започаткована в підручниках «Українська мова» для 2, 3 класів рубрика «Спілкуймося красно!», що підсилює мовленнєву й соціокультурну змістову лінію, сприяє засвоєнню правил морально-етичної та етикетної поведінки під час

спілкування. Постійною роботою, що забезпечує розвиток культури мовлення впродовж навчального року, є робота зі словниковими словами програми.

Тексти, що використовуються як дидактичний матеріал, забезпечують вивчення відповідної мовної теорії, повторення та закріплення вивченого, формування відповідних умінь і навичок.

Навчальний зміст підручника передбачає вправи на вибір, а також завдання підвищеної складності, отже, це дає можливість учителю здійснювати диференційоване навчання. Окрім цього, в інструкціях щодо виконання вправ і домашнього завдання дається вказівка на виконання завдання на вибір.

Методичний апарат підручника включає дидактично доцільну систему завдань, що мають не тільки репродуктивний, а насамперед продуктивно-творчий характер.

Мовна компетентність четвертокласників

Мовна компетентність учнів 4 класу передбачає опанування знаннями з лексики, граматики, фонетики й орфографії і включає мовні навички та уміння учнів. Мовна теорія курсу забезпечується відповідними правилами, науковими висновками, таблицями, схемами, алгоритмами, рубриками, що сприяють розвитку теоретичного мислення — доказів та умовиводів. У підручнику дотримано доцільне співвідношення теоретичного матеріалу й завдань для практичного вправляння школярів, для їхньої самостійної роботи — чітко розмежований теоретичний матеріал: у рамці з позначенням «книжка» — це правила, які дитина має глибоко засвоїти, а відомості просто в рамці — подаються лише з пропедевтичною метою, вивчення яких здійснюється практичним шляхом. Формулювання правил, обґрунтування наукових висновків, інструкцій, алгоритмів здійснено в логічній послідовності, науковому стилі з використанням наукових і спеціальних термінів, із наведенням відповідних прикладів. Мова викладу відповідає літературним нормам і доступна для учнів 4 класу. Формулювання правил супроводжується таблицями та запитаннями, що спонукають учнів до активної роботи з навчальним матеріалом й узагальнення власних висновків і перевірки їх.

Мовленнєва компетентність четвертокласників

Мовленнєва компетентність — поняття комплексне й містить систему мовленнєвих умінь сприймати та будувати усні й писемні висловлювання різних видів, типів, стилів, що слугуватимуть учням для спілкування в різних життєвих ситуаціях. Оскільки мовленнєва компетентність виявляється у виробленні вмінь користуватися мовою, багатством її виражальних засобів залежно від мети висловлювання, то навчальний процес має комунікативне спрямування. Засобами формування мовленнєвої компетентності в підручнику виступають художні тексти, провідним є метод імітації, форми — усна й писемна, види роботи — самостійна, індивідуальна, парна та колективна.

Цілеспрямоване формування мовленнєвої компетентності четвертокласників реалізується на всіх уроках української мови, а особливо на спеціальних уроках розвитку писемного мовлення (17 год), тематика яких визначена державною програмою.

Навчальний зміст підручника «Українська мова» (автори А. І. Мовчун, М. Д. Захарійчук) та «Зошита з розвитку писемного мовлення (автор М.Д. Захарійчук) пропонує матеріал, який зорганізований у чітку систему та спрямований на формування інформаційно-змістових, структурно-композиційних, граматико-стилістичних навичок четвертокласників. Результативність формування в учнів відповідних умінь значною мірою залежить від уміння вчителя правильно спланувати роботу на уроках писемного мовлення, використовуючи запропонований зміст підручника й зошита з розвитку писемного мовлення. Як зазначалося, тематика уроків розвитку писемного мовлення та результати учнівської діяльності визначені Державною програмою й уключають:

— складання запитань і відповідей на задану тему;

— складання тексту-опису за змістом малюнка;

— вибірковий переказ тексту з елементами опису;

— складання письмового висловлювання за прочитаним твором;

— докладний переказ тексту за колективно складеним планом;

— складання тексту-розповіді з елементами міркування про прочитаний твір;

— складання й записування зв’язаних між собою речень, які описують зміст малюнка;

— робота з деформованим текстом: переставляння частин тексту, додавання кінцівки.

Зміст уроків писемного мовлення в підручнику подається під рубрикою «Описуємо, розповідаємо, міркуємо». До кожного уроку визначено відповідну тему, а також подано ілюстративний матеріал — предметні, сюжетні або ж серія сюжетних малюнків відповідно до змісту тексту-зразка.

Допоміжні матеріали — лексична робота, довідки, поради, цікаві факти, додаткові тексти, прислів’я, теоретичні матеріали до теми, тести, малюнки для розфарбовування, а також тексти-зразки, подаються в зошиті з розвитку писемного мовлення.

Будуючи зв’язне письмове висловлювання, учні користуються, по- перше, наявним запасом слів і відповідними граматичними вміннями, по-друге, запасом уявлень, картин із власного життя.

Якщо враховувати, що й запасу слів, і відповідних граматичних умінь для написання зв’язного письмового висловлювання в школярів недостатньо, то стає зрозумілим, що для якісної роботи їм потрібно надати текст-зразок. Як зразок готових текстів ми запропонували поетичні та прозові авторські художні твори, що дадуть змогу вчителю закріпити знання про текст, чітко визначити виховні цілі уроку, впливати на розвиток інтелектуальних якостей учнів, формувати патріотичні, морально-етичні переконання, а також розвивати естетичні смаки, розкрити красу й багатство української мови, виховувати любов до мистецтва образного слова, залучати школярів до культурних надбань українського народу. Обсяги рекомендованих текстів відповідають вимогам програми й налічують від 70 до 90 слів.

Опрацьовуючи тексти-зразки, учитель має дотримуватися послідовних етапів роботи.

1. Попередня підготовча бесіда до сприймання тексту, малюнка, репродукції картини.

Така робота спрямована на з’ясування наявної в учнів інформації про те, що заявлено в темі уроку, пояснення нових і незрозумілих для дітей слів у тексті-зразку.

2. Читання тексту.

Варто зауважити, що навіть у 4 класі бажано, щоб текст читав учитель. Під час першого слухання тексту дітям потрібно не тільки сприйняти зміст, визначити тему, установити відповідність між заголовком і темою, а намагатися зрозуміти основну думку тексту, аналізувати його будову, визначати логічний зв’язок між окремими реченнями, абзацами, знаходити ключові слова, повтори, синоніми, назвати основний тип мовлення (розповідь, опис, міркування), тобто застосовувати на практиці знання про текст.

3. Опрацювання допоміжних матеріалів.

Додаткові матеріали, уміщені в зошиті з розвитку писемного мовлення, мають пізнавально-іііформаційний, виховний характер і допомагають глибше розкрити тему висловлювання. Такі матеріали сприяють формуванню вмінь аналізувати зібраний матеріал, вибирати з нього той, який необхідний для реалізації задуму. Окремої уваги заслуговують матеріали, що спрямовані на лексичну роботу. У зошиті з розвитку писемного мовлення дітям пропонується робота із синонімами, антонімами, фразеологізмами, порівняннями тощо, а також опорні слова та словосполучення. Ці матеріали доцільно опрацювати перед наступним етапом.

4. Переказування учнями авторського тексту-зразка.

Цьому етапу роботи передує змістовий і структурний аналіз тексту, оскільки діти повинні зрозуміти тему тексту й усвідомити її з метою розкриття у власному творі. Кожен вид аналізу (змістовий, структурний, мовний) допомагає зрозуміти мету й тему тексту, запам’ятати головних героїв, послідовність подій, причинно-наслідкові зв’язки, виокремити структурні елементи. Під час переказу учням потрібно використовувати виражальні засоби, синтаксичні конструкції, які є в тексті-зразку. Водночас важливим є відтворення основних фактів, послідовності подій, викладених у тексті-зразку. Важливо допомогти дітям зрозуміти, з чого вони розпочнуть своє висловлювання, у якій послідовності розкриватимуть тему, мету й кожну частину тексту.

Велике значення для успішної учнівської діяльності мають орфографія та пунктуація. Варто звернути увагу школярів на правопис тих слів, що виписані на сторінці зошита.

5. Самостійне створення висловлювання.

Однією з методичних вимог на цьому етапі є не втручання вчителя в роботу учнів. Добрим помічником для дітей стане зміст зошита, до якого вони можуть звернутися в разі потреби.

У «Книжці для вчителя» наводимо орієнтовні зразки всіх уроків розвитку писемного мовлення, однак звертаємо увагу вчителів на методику проведення деяких із них.

Тема. Складання запитань і відповідей на задану тему

Варто зауважити, що в практиці початкової школи вкрай мало аналізується теоретичний матеріал стосовно того, що дітям потрібно знати про питальні речення. Саме тому ми подаємо необхідну інформацію в зошиті.

Тема. Вибірковий переказ тексту з елементами опису

Мета вибіркових переказів — навчити учнів здійснювати смислову, логічну диференціацію тексту, визначати ту його частину, у якій є опис того чи іншого предмета.

Текстом-зразком на цьому уроці є уривок із твору М. Вінграновського «Гусенятко», у якому є опис тата-гусака.

Звертаємо увагу на те, що вибірковий переказ з елементами опису вимагає відтворення тієї частини тексту, у якій є опис, у нашому випадку опис гусака. До цього уроку пропонуємо в зошиті текст для вибіркового переказу, допоміжний матеріал: ілюстрації, словникову роботу та роботу над словами й виражальними засобами, малюнки.

Тема. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом.

Детальний переказ передбачає відтворення тексту з урахуванням усіх деталей. Завданням такого переказу є повне відтворення якомога докладніше змісту первинного тексту із збереженням його типу та стилю мовлення, композиційних і мовних особливостей.

Тому підготовча робота до такого виду переказів має бути спрямована на логічний аналіз тексту, складання детального плану, відтворення почутого в деталях. Помічником у такій роботі є тестова перевірка засвоєння тексту-зразка.

Для цього виду роботи ми пропонуємо в зошиті уривок із тексту Ївги Шугай «Наступало Різдво». Ураховуючи те, що текст-зразок уміщує багато цікавих деталей, рекомендуємо провести тестову перевірку сприймання почутого. Завдання тестової перевірки можуть слугувати окремими пунктами плану тексту.

Тема. Складання тексту-розповіді з елементами міркування про прочитаний текст

Одним із найскладніших видів роботи з розвитку писемного мовлення є складання текстів-розповідей з елементами міркування. Складність такої роботи полягає в тому, що дітям потрібно з’ясувати причинно-наслідкові залежності у вчинках героїв прочитаного або прослуханого тексту, виразити своє бачення проблеми. Саме тому такі види роботи мають супроводжуватися додатковими матеріалами, які допомагатимуть створити власне висловлювання.

Для створення тексту-розповіді з елементами міркування пропонуємо вірш В. Дворецької «Скоринка хліба у трамваї під ногами». Теза (виділене речення) в тексті для читання вимагає доведення.

На сторінках зошт а з розвитку писемного мовлення подаємо поради щодо структури такого висловлювання, а також відповідні мовні конструкції. Окрім цього, пропонуємо додатковий матеріал (цікаві факти про хліб, прислів’я, додаткові тексти про вшанування хліба в українській історії та культурі), що допоможе дитині створити власний текст, а вміщені в підручнику ілюстрації активізують емоційне сприйняття.

Тема. Складання й записування зв’язаних між собою речень, які описують зміст малюнка

Матеріалом для реалізації зазначеної теми є репродукція картини К. Білокур «Богданівські яблука», а також репродукція картини І. Гончара «У полі». Додатковим матеріалом до таких уроків є:

— тексти про авторів картин (ці тексти на доступному рівні ознайомлюють четвертокласників із біографічними даними про К. Білокур та І. Гончара, уміщують відомості про роботи художників);

— словникова робота (пояснення значення слів живопис, натюрморт, пастельний, пейзаж, репродукція, портрет);

— поради щодо аналізу картини (передній, задній план картини, правий, лівий план, центр картини, гама кольорів, додаткові елементи картини тощо);

— додатковий текст про значення українського національного одягу (до репродукції картини І. Гончара «У полі»);

— зразок плану.

Тема. Удосконалення написаного тексту

Дидактичною метою цих уроків є формування в школярів умінь редагувати тексти: замінювати слова, уводити виражальні засоби, ліквідовувати невиправдані повтори, змінювати порядок слів і послідовність речень у тексті. Для такої роботи ми пропонуємо уривок із тексту Л. Мовчун «Як чепурили їжачка». У другій частині зошита наводимо текст автора, з яким можна порівняти виконану роботу.

Запропоновані матеріали дадуть змогу вчителю ефективно організувати навчально-виховний процес на уроках розвитку писемного мовлення, а четвертокласникам — розвивати своє мовлення й мислення, захоплюватися красою, багатством, мелодійністю української мови, створювати власні чудові тексти.

Відповідно до освітньої галузі «Мови і літератури» Державного стандарту початкової загальної освіти, підручник «Українська мова. 4 клас» структурований за мовленнєвою, мовною, соціокультурною, діяльнісною, змістовими лініями та спрямований на формування «ключової комунікативної компетентності, яка виявляється в здатності успішно користуватися мовою (усіма видами мовленнєвої діяльності) у процесі спілкування, пізнання навколишнього світу, вирішення життєво важливих завдань» (Програма, с. 10).Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити