Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

Календарно-тематичне планування

Усього —119 год

I семестр — 64 год (4 год на тиждень)

II семестр — 55 год (3 год на тиждень)

№ п/п

К-ть годин

Тему уроку

Примітки

І семестр

Мова та мовлення

1

1

Мова — жива скарбниця історії народу

 

2

1

Розвиток мови. Застарілі та нові слова

 

3

1

Культура мовлення та спілкування

 

Текст

4

1

Тема, основна думка та заголовок тексту

 

5

1

Тема, основна думка в текстах-розповідях, описах і міркуваннях

 

6

1

Засоби зв’язку речень у тексті

 

7

1

Поділ тексту на частини. План тексту

 

8

1

Урок розвитку писемного мовлення. Складання запитань і відповідей на задану тему

 

9

1

Текст-міркування: твердження, докази та висновки

 

10

1

Текст-міркування. Особливості тексту даного типу

 

11

1

Текст-опис, його особливості

 

12

1

Художній і науково-популярний тексти-описи

 

13

1

Замітка в газету

 

Речення

14

1

Речення за метою висловлювання та інтонацією. Повторення вивченого

 

15

1

Головні та другорядні члени речення

 

16

1

Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту-опису за змістом малюнка

 

17

1

Зв’язок слів у реченні

 

18

1

Поширення речень словами та словосполученнями

 

19

1

Однорідні члени речення. Головні та другорядні однорідні члени речення

 

20

1

Однорідні члени речення. Інтонації перелічування та протиставлення (кома, сполучники)

 

21

1

Складання речень з однорідними членами

 

22

1

Складання речень з однорідними членами

 

Слово. Значення слова

23

1

.

Повторення й узагальнення вивченого про слово

 

24

1

Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом: переставляння частин тексту, додавання кінцівки

 

25

1

Будова слова. Спільнокореневі слова. Форми слова

 

26

1

Частини мови. Узагальнення й повторення вивченого

 

Іменник

27

1

Іменник як частина мови. Повторення вивченого

 

28

1

Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність іменників

 

29

1

Рід іменників

 

30

1

Змінювання іменників за числами

 

31

1

Відмінювання іменників за відмінками. Початкова форма іменників

 

32

1

Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом (заміна недоречно повторюваних слів)

 

33

1

Відмінювання іменників за відмінками. Початкова форма іменників

 

34

1

Закінчення іменників жіночого роду на -а -я в родовом відмінку однини

 

35

1

Відмінювання іменників жіночого роду на -а,-я в орудному відмінку однини

 

36

1

Закінчення іменників чоловічого роду без закінчень в орудному відмінку однини

 

37

1

Закінчення іменників чоловічого роду на -ар, -яр у родовому й орудному відмінках однини

 

38

1

Відмінювання іменників чоловічого роду — назв істот у давальному та місцевому відмінках однини

 

39

1

Відмінювання іменників середнього роду в однині

 

40

1

Урок розвитку писемного мовлення. Вибірковий переказ тексту з елементами опису

 

41

1

Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з], [ц], [с] перед закінченням -і в іменниках різного роду

 

42

1

Закінчення іменників жіночого роду з кінцевим приголосним основи

 

43

1

Закінчення іменників жіночого роду з кінцевим приголосним основи

 

44

1

Чергування кореневих звуків [о], [е] з [і] в іменниках жіночого та чоловічого роду з основою на приголосний

 

45

1

Відмінювання іменників у множині

 

46

1

Відмінювання іменників у множині

 

Прикметник

47

1

Прикметник як частина мови. Роль прикметників у мовленні

 

48

1

Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання за прочитаним твором з елементами міркування

 

49

1

Прикметники-антоніми, прикметники-синоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значеннях

 

50

1

Уживання прикметників у художніх і науково-популярних текстах

 

51

1

Змінювання прикметників за родами й числами в сполученні з іменниками

 

52

1

Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині та множині. Відмінкові закінчення прикметників з основою на твердий приголосний

 

53

1

Відмінювання прикметників з основою на м’який приголосний в однині та множині

 

54

1

Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників

 

55

1

Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників

 

56

1

Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом

 

57

1

Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини

 

58

1

Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини

 

59

1

Вимова та написання закінчення -ій у прикметниках жіночого роду в давальному та місцевому відмінках

 

60

1

Вимова та написання закінчення -ій у прикметниках жіночого роду в давальному та місцевому відмінках

 

61

1

Вимова й написання найуживаніших прикметників на -ський, -цький, -зький

 

62

1

Відмінювання прикметників у множині

 

63

1

Відмінювання прикметників у множині

 

64

1

Урок розвитку писемного мовлення. Складання запрошення

 

II семестр

65

1

Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст

 

66

1

Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст

 

67

1

Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст

 

68

1

Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст. Роль прикметника в усному та писемному мовленні

 

69

1

Узагальнення знань про прикметник як частину мови

 

70

1

Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом

 

Числівник

     

71

1

Числівник як частина мови

 

72

1

Вимова та правопис найуживаніших у мовленні числівників

 

73

1

Відмінкові форми окремих числівників

 

74

1

Словесні формули на означення часу протягом доби

 

Займенник

75

1

Займенник як частина мови. Роль займенників у тексті

 

76

1

Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту-розповіді з елементами міркування про прочитаний текст

 

77

1

Особові займенники

 

78

1

Відмінювання особових займенників 1-ї та 2-ї особи однини й множини

 

79

1

Відмінювання особових займенників 3-ї особи однини й множини

 

80

1

Уживання займенників із прийменниками

 

81

1

Уживання займенників із прийменниками

 

82

1

Урок розвитку писемного мовлення. Складання й записування зв'язаних між собою речень, які описують зміст малюнка

 

83

1

Уживання займенників із прийменниками. Узагальнення вивченого про займенник

 

Дієслово

84

1

Дієслово як частина мови. Повторення вивченого

 

85

1

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Багатозначні дієслова. Пряме й переносне значення дієслів

 

86

1

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Багатозначні дієслова. Пряме й переносне значення дієслів

 

87

1

Побудова речень з однорідними присудками

 

88

1

Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання типу розповіді про ситуацію з життя класу

 

89

1

Побудова речень з однорідними присудками

 

90

1

Неозначена форма дієслова

 

91

1

Часи дієслова. Змінювання дієслів за часами й числами

 

92

1

Минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за родами (в однині) й числами

 

93

1

Теперішній час. Змінювання дієслів теперішнього часу за особами й числами

 

94

1

Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту (за колективно складеним планом і поданою кінцівкою)

 

95

1

Майбутній час. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами й числами

 

96

1

Майбутній час. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами й числами

 

97

1

Побудова речень із дієсловами теперішнього й майбутнього часу

 

98

1

Побудова речень із дієсловами теперішнього іі майбутнього часу

 

99

1

Побудова речень із дієсловами теперішнього й майбутнього часу

 

100

1

1

Урок розвитку писемного мовлення. Написання тексту-опису за колективно складеним планом з опорою на допоміжні матеріали

 

101

1

Побудова речень із дієсловами теперішнього й майбутнього часу

 

102

1

Побудова речень із дієсловами теперішнього й майбутнього часу

 

103

1

Дієслова на -ся

 

104

1

Дієслова на -ся

 

Прислівник

105

1

Прислівник як частина мови

 

106

1

Урок розвитку писемного мовлення. Удосконалення написаного тексту

 

107

1

Зв’язок прислівників із дієсловами

 

108

1

Зв’язок прислівників із дієсловами

 

109

1

Прислівники, близькі й протилежні за значенням

 

110

1

Поширення речень прислівниками

 

111

1

Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками

 

112

1

Урок розвитку писемного мовлення. Привітання до Дня матері

 

113

1

Спостереження за роллю прислівників у тексті

 

114

1

Вибір прислівників (із поданих), що відповідають меті й типу висловлювання

 

115

1

Що ми знаємо про текст, речення, слово

 

116

1

Що ми знаємо про іменник і прикметник

 

117

1

Що ми знаємо про займенник і числівник

 

118

1

Що ми знаємо про дієслово та прислівник

 

119

1

Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання типу розповіді з елементами опису

 
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити