Українська мова - Книжка для вчителя календарне планування та розробки уроків 4 клас - 2015 рік

Особливості змісту навчального матеріалу підручника «Українська мова. 4 клас» (автори М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун)

Календарно-тематичне планування

I СЕМЕСТР

МОВА І МОВЛЕННЯ

УРОК 1 Мова жива скарбниця історії народу

УРОК 2 Розвиток мови. Застарілі й нові слова

УРОК 3 Культура мовлення та спілкування

ТЕКСТ

УРОК 4 Тема, основна думка і заголовок тексту

УРОК 5 Тема, основна думка в текстах - розповідях, описах і міркуваннях

УРОК 6 Засоби зв'язку речень у тексті

УРОК 7 Поділ тексту на частини. План тексту

УРОК 8 Урок розвитку писемного мовлення. Складання запитань і відповідей на задану тему

УРОК 9 Текст-міркування: твердження, докази та висновки

УРОК 10 Текст-міркування. Особливості тексту даного типу

УРОК 11 Текст-опис, його особливості

УРОК 12 Художній і науково-популярний тексти-описи

УРОК 13 Замітка в газету

УРОК 14 Речення за метою висловлювання та інтонацією. Повторення вивченого

УРОК 15 Головні та другорядні члени речення

УРОК 16 Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту- опису за змістом малюнка

УРОК 17 Зв'язок слів у реченні

УРОК 18 Поширення речень словами та словосполученнями

УРОК 19 Однорідні члени речення. Головні та другорядні однорідні члени речення

УРОК 20 Однорідні члени речення. Інтонації перелічування та протиставлення (кома, сполучники)

УРОК 21 Складання речень з однорідними членами

УРОК 22 Складання речень з однорідними членами

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

УРОК 23 Повторення й узагальнення вивченого про слово

УРОК 24 Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом: переставляння частин тексту, додавання кінцівки

УРОК 25 Будова слова. Спільнокореневі слова. Форми слова

УРОК 26 Частини мови. Узагальнення й повторення вивченого

ІМЕННИК

УРОК 27 Іменник як частина мови. Повторення вивченого

УРОК 28 Іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність іменників

УРОК 29 Рід іменників

УРОК 30 Змінювання іменників за числами

УРОК 31 Відмінювання іменників за відмінками. Початкова форма іменників

УРОК 32 Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом (заміна недоречно повторюваних слів)

УРОК 33 Відмінювання іменників за відмінками. Початкова форма іменників

УРОК 34 Закінчення іменників жіночого роду на -а, -я в родовому відмінку однини

УРОК 35 Закінчення іменників жіночого роду на -а, -я в орудному відмінку однини

УРОК 36 Відмінювання іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини

УРОК 37 Закінчення іменників чоловічого роду на -ар, -яр у родовому й орудному відмінках однини

УРОК 38 Закінчення іменників чоловічого роду — назв істот у давальному та місцевому відмінках однини

УРОК 39 Відмінювання іменників середнього роду в однині

УРОК 40 Урок розвитку писемного мовлення. Вибірковий переказ тексту з елементами опису

УРОК 41 Зміна приголосних |г), [к|, [х| на [з'], [ц'], [c'] перед закінченням -і в іменниках різного роду

УРОК 42 Закінчення іменників жіночого роду з кінцевим приголосним основи

УРОК 43 Закінчення іменників жіночого роду з кінцевим приголосним основи

УРОК 44 Чергування кореневих звуків [о], [е] з [і] в іменниках жіночого та чоловічого роду з основою на приголосний

УРОК 45 Відмінювання іменників у множині

УРОК 46 Відмінювання іменників у множині

ПРИКМЕТНИК

УРОК 47 Прикметник як частина мови. Роль прикметників у мовленні

УРОК 48 Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання за прочитаним твором з елементами міркування

УРОК 49 Прикметники-антоніми, прикметники-синоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значеннях

УРОК 50 Уживання прикметників у художніх і науково-популярних текстах

УРОК 51 Змінювання прикметників у сполученні з іменниками за родами й числами

УРОК 52 Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині та множині. Відмінкові закінчення прикметників з основою на твердий приголосний

УРОК 53 Відмінювання прикметників з основою на м’який приголосний в однині та множині

УРОК 54 Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників

УРОК 55 Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників

УРОК 56 Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом

УРОК 57 Уживання знака м'якшення перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини

УРОК 58 Уживання знака м'якшення перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини

УРОК 59 Вимова та написання закінчення -ій у прикметниках жіночого роду в давальному та місцевому відмінках

УРОК 60 Вимова та написання закінчення -ій у прикметниках жіночого роду в давальному та місцевому відмінках

УРОК 61 Вимова й написання найуживаніших прикметників на -ський,-цький, -зький

УРОК 62 Відмінювання прикметників у множині

УРОК 63 Відмінювання прикметників у множині

УРОК 64 Урок розвитку писемного мовлення. Складання запрошення

II СЕМЕСТР

УРОК 65 Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст

УРОК 66 Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст

УРОК 67 Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст

УРОК 68 Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст. Роль прикметника в усному та писемному мовленні

УРОК 69 Узагальнення знань про прикметник як частину мови

УРОК 70 Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом

УРОК 71 Числівник як частина мови

УРОК 72 Вимова та правопис найуживаніших у мовленні числівників

УРОК 73 Відмінкові форми окремих числівників

УРОК 74 Словесні формули на означення часу протягом доби

ЗАЙМЕННИК

УРОК 75 Займенник як частина мови. Роль займенників у тексті

УРОК 76 Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту-розповіді з елементами міркування про прочитаний текст

УРОК 77 Особові займенники

УРОК 78 Відмінювання особових займенників 1-ї та 2-ї особи однини й множини

УРОК 79 Відмінювання особових займенників 3-ї особи однини й множини

УРОК 80 Уживання займенників із прийменниками

УРОК 81 Уживання займенників із прийменниками

УРОК 82 Урок розвитку писемного мовлення. Складання й записування зв’язаних між собою речень, які описують зміст малю

УРОК 83 Уживання займенників із прийменниками. Узагальнення вивченого про займенник

ДІЄСЛОВО

УРОК 84 Дієслово як частина мови. Повторення вивченого

УРОК 85 Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Багатозначні дієслова. Пряме й переносне значення дієслів

УРОК 86 Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Багатозначні дієслова. Пряме й переносне значення дієслів

УРОК 87 Побудова речень з однорідними присудками

УРОК 88 Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання (розповіді) про ситуацію з життя класу

УРОК 89 Речення з однорідними присудками

УРОК 90 Неозначена форма дієслова

УРОК 91 Часи дієслова. Змінювання дієслова за часами й числами

УРОК 92 Минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за родами (в однині) й числами

УРОК 93 Теперішній час. Змінювання дієслів теперішнього часу за особами й числами

УРОК 94 Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту (за колективно складеним планом)

УРОК 95 Майбутній час. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами й числами

УРОК 96 Майбутній час. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами й числами

УРОК 97 Побудова речень із дієсловами теперішнього й майбутнього часу

УРОК 98 Побудова речень з дієсловами в теперішньому та майбутньому часі в реченнях

УРОК 99 Побудова речень із дієсловами теперішнього та майбутнього часу в текстах

УРОК 100 Урок розвитку писемного мовлення. Написання тексту-опису за колективно складеним планом з опорою на допоміжні матеріали

УРОК 101 Побудова речень із дієсловами. Визначення часу дієслова

УРОК 102 Роль дієслів у мовленні

УРОК 103 Дієслова на -ся

УРОК 104 Узагальнення знань про частину мови — дієслово. Мовна тема

УРОК 105 Прислівник як частина мови

УРОК 106 Удосконалення написаного тексту

УРОК 107 Зв'язок прислівників із дієсловами

УРОК 108 Зв'язок прислівників із дієсловами

УРОК 109 Прислівники, близькі й протилежні за значенням

УРОК 110 Поширення речень прислівниками

УРОК 111 Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками

УРОК 112 Урок розвитку писемного мовлення. Привітання до Дня матері

УРОК 113 Спостереження за роллю прислівників у тексті

УРОК 114 Вибір прислівників, що відповідають меті й типу висловлювання

УРОК 115 Повторення вивченого. Що ми знаємо про текст, речення, слово

УРОК 116 Що ми знаємо про іменник і прикметник

УРОК 117 Що ми знаємо про займенник і числівник

УРОК 118 Що ми знаємо про дієслово та прислівник

УРОК 119 Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання (розповіді) з елементами опису

<

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити