УКРАЇНСЬКА МОВА 5 КЛАС
Плани-конспекти - Для шкіл з російською мовою навчання

ПЕРЕДМОВА


Даний посібник має на меті надати можливість вчителеві якомога краще підготуватися до уроків з української мови, не витрачаючи на це надто багато часу.

Посібник складено відповідно до програми з української мови (автор Бондаренко Н. В. та ін.; 2004 р.) для 5 класу шкіл з російською мовою навчання. У ньому подається календарне планування та детальні розробки 102 різнопланових уроків з української мови, включаючи теоретичний матеріал, уроки розвитку зв’язного мовлення й уроки контрольних робіт.

Автори посібника пропонують різноманітні форми і методи роботи з класом, з урахуванням віку п’ятикласників, у тому числі й завдання на основі ігрового моменту, що обов’язково зацікавить учнів, сприятиме кращому засвоєнню ними навчального матеріалу.

Звертаємо увагу колег на те, що автори свідомо пропонують більшу кількість завдань, ніж треба для однієї навчальної години. Це зроблено для того, щоб учитель мав можливість вибирати той вид завдань, який він вважає найбільш доречним на даному етапі уроку. Крім іншого, посібник містить тексти для проведення контрольних робіт — тестів, аудіювання, читання мовчки, переказів, диктантів — словникових, розподільних, диктантів-перекладів та ін.

Посібник розрахований на те, що ним будуть користуватися при вивченні курсу з української мови за підручником для 5 класу (автори Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк).

Тому більшість завдань побудовано на основі правил і вправ цього підручника. Водночас використано достатню кількість завдань з інших джерел, тексти з художньої літератури тощо.

Автори бажають шановним колегам натхнення, творчих злетів, успіхів у їх нелегкій, але цікавій і дуже потрібній роботі.


КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ


105 годин, 3 години на тиждень; резервний час — 3 години


Номер уроку

Тема

Дата проведення

ВСТУП

1

Значення мови в нашому житті. Місце і роль української мови в Українській державі.


2

Розвиток зв’язного мовлення. Загальне уявлення про мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності.


ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

3

Частини мови.


4

Розвиток зв’язного мовлення. Текст, його ознаки. Докладний усний переказ тексту.


5

Іменник. Прикметник.


6

Дієслово. Займенник.


7

Розвиток зв’язного мовлення. Стилі мовлення.


8

Прислівник. Сполучник. Прийменник.


9

Контрольний диктант.


СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

10

Словосполучення.


11

Розвиток зв’язного мовлення. Типи мовлення.


12

Речення.


13

Порядок слів у реченні.


14

Головні члени речення.


15

Розвиток зв’язного мовлення. Докладний усний переказ тексту розповідного характеру.


16

Другорядні члени речення.


17

Речення з однорідними членами.


18

Звертання. Вставні слова і сполучення слів.


19

Розвиток зв’язного мовлення. Лист. Адреса.


20

Складні речення.


21

Пряма мова.


22

Діалог.


23

Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогів.


24

Контрольний диктант. Читання мовчки.


25

Контрольне тестування.


ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ.

26

Звуки і букви. Голосні й приголосні звуки.


27

Тверді і м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних на письмі.


28

Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-розповідь на основі власного досвіду.


29

Правила вживання м’якого знака.


30

Правила вживання м’якого знака.


31

Розвиток зв’язного мовлення. Оповідання про випадок із життя.


32

Алфавіт. Співвідношення звуків і букв.


33

Сполучення йо, ьо.


34

Розвиток зв’язного мовлення. Робота над помилками, допущеними у творі-оповіданні про випадок із життя.


35

Правила вживання апострофа.


36

Правила вживання апострофа.


37

Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови опису. Художній і науковий описи.


38

Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі.


39

Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі.


40

Розвиток зв’язного мовлення. Докладний письмовий переказ тексту-опису предмета.


41

Подвоєння букв унаслідок збігу.


42

Склад. Наголос. Фонетичний розбір слова.


43

Розвиток зв’язного мовлення. Робота над виправленням помилок, допущених у переказі.


44

Написання слів з ненаголошеними [е], [и], що перевіряються наголосом.


45

Написання слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом.


46

Спрощення в групах приголосних.


47

Контрольне тестування.


48

Контрольний диктант. Контрольне аудіювання.


49

Аналіз контрольної роботи.


50

Чергування у-в, і-й, з-зі-із.


51

Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис предмета за власним спостереженням.


52

Вимова і написання слів із подовженими м’якими приголосними.


53

Вимова і написання слів із подовженими м’якими приголосними.


54

Розвиток зв’язного мовлення. Робота над помилками, допущеними у творі-описі.


55

Вживання м’якого знака й апострофа у словах іншомовного походження. Подвоєні букви в словах іншомовного походження.


56

Букви и-і в словах іншомовного походження.


57

Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис предмета за картиною.


58

Узагальнення знань, умінь і навичок із фонетики, графіки, орфографії та орфоепії.


59

Контрольний диктант.


ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ.

60

Словниковий склад української мови. Власне українські й запозичені слова.


61

Загальновживана лексика. Діалектні слова. Професійні слова.


62

Застарілі слова і нові слова (неологізми).


63

Розвиток зв’язного мовлення. Докладний письмовий твір-опис тварини.


64

Лексичне значення слова.


65

Однозначні й багатозначні слова.


66

Розвиток зв’язного мовлення. Робота над виправленням помилок, допущених у переказі.


67

Пряме і переносне значення слова.


68

Групи слів за значенням. Омоніми.


69

Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий твір-опис тварини за власним спостереженням.


70

Синоніми


71

Антоніми


72

Розвиток зв’язного мовлення. Робота над помилками, допущеними у творі-описі.


73

Фразеологізми, їх лексичне значення. Вживання фразеологізмів у мовленні.


74

Фразеологізми, їх лексичне значення. Вживання фразеологізмів у мовленні.


75

Узагальнення і систематизація знань з лексикології та фразеології.


76

Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки.


77

Аналіз контрольної роботи.


БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

78

Основа слова і закінчення змінних слів. Форми слова і спільнокореневі слова.


79

Значущі частини слова.


80

Значущі частини слова. Розбір слів за будовою.


81

Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови роздуму. Докладний усний переказ тексту-роздуму.


82

Вимова і написання префіксів з-, с-.


83

Вимова і написання префіксів роз-, без-.


84

Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі-.


85

Розвиток зв’язного мовлення. Твір-роздум на основі власного досвіду.


86

Творення слів. Основні способи словотвору.


87

Творення слів. Основні способи словотвору.


88

Чергування голосних [о] з [а], [е] з [и], [е] з [і] в коренях дієслів.


89

Розвиток зв’язного мовлення. Робота над виправленням помилок, допущених у творі-роздумі.


90

Чергування о, е з і, чергування і з о, е після ж, ч, ш, щ та г, к, х.


91

Чергування приголосних у коренях слів.


92

Тестові завдання «Будова слова. Словотвір. Орфографія». Аудіювання.


93

Зміни приголосних при творенні слів.


94

Зміни приголосних при творенні слів. Тренувальні вправи.


95-96

Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму.


97

Написання складних і складноскорочених слів.


98

Розвиток зв’язного мовлення. Робота над помилками, допущеними у переказі.


99

Узагальнення і систематизація знань із теми «Будова слова, словотвір», «Орфографія».


100

Контрольний диктант.


101

Повторення вивченого матеріалу. Тренувальні вправи.


102

Повторення вивченого. Тренувальні вправи.

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити