РІДНА МОВА 5 КЛАС
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

Фонетика. Орфоепія. Орфографія


Урок № 122

Тема. Аналіз контрольної роботи


Мета:

·       навчальна: повторити й закріпити знання учнів з тем, що вивчалися протягом року, удосконалювати вміння школярів виконувати мовні й мовленнєві завдання, працювати самостійно;

·       розвивальна: розвивати логічне мислення, усне й писемне мовлення, навички самоконтролю, збагачувати словниковий запас;

·       виховна: виховувати увагу до слова; пильність, наполегливість у навчанні.

Внутрішньопредметні зв'язки: культура мовлення і стилістика, текст (риторичний аспект), граматика.

Міжпредметні зв'язки: художня література.

Обладнання: таблиці-схеми, картки.

Тип уроку: урок повторення (урок-гра «Брейн-ринг»).

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Давайте привітаємось,

Давайте посміхнемося,

Давайте в очі глянемо,

І нам тепліше стане.


II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

На уроці формують дві команди, учні обирають капітанів і дають назви своїм командам. Команди за ключовими словами визначають завдання останнього уроку з мови за рік.


III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Конкурс «Розминка»

·       Що таке фонетика?

·       Чим відрізняються голосні звуки від приголосних?

·       Яка відмінність між глухими і дзвінкими приголосними? Назвіть пари.

·       Які склади відкриті, а які — закриті?

·       Які склади є наголошеними, а які — ненаголошеними?

·       Які букви мають подвійне значення?

·       Які букви, навпаки, означають один звук?

·       Що таке лексика?

·       Що таке лексикологія?

·       Що таке лексичне значення слова?

·       Які слова є однозначними?

·       Які слова багатозначні?

·       Розкажіть про пряме і переносне значення слова.

·       Що таке омоніми?

·       Що таке синоніми?

·       Що таке антоніми?

·       Назвіть значущі частини слова.

·       Як відрізнити спільнокореневі слова й форми слова?

·       Чим словосполучення відрізняється від речення?

·       Назвіть види речень за метою висловлювання,

·       Які розділові знаки ставлять у кінці речень?

·       Назвіть головні й другорядні члени речення.

·       Які члени речення називаються однорідними?

·       Що таке звертання? Наведіть приклади.

·       Назвіть найбільш уживані вставні слова.

·       Чим складні речення відрізняються від простих?

·       Які розділові знаки ставлять при прямій мові?

·       Які розділові знаки ставлять при діалозі?


IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Конкурс «Поясни орфограму»

Варіант 1

Береги, легко, стаття, дистанція, предобрий, шістнадцять, торф’яний, дівчинці.

Варіант 2

Під’їхати, свято, проїзний, віддати, зелений, придорожній, дикція, неньці.

(Максимальна оцінка — 8 балів)

Конкурс «Юний письменник»

Напишіть за малюнком міні-твір, у якому використайте синоніми, антоніми.

(Оцінка — 5 балів)

Конкурс капітанів

► Зробіть повний фонетичний розбір слова.

1-ша команда — просьба.

2-га команда — земля.

Відповіді:

Прось\ба [проз'ба] — 7 б., 6 зв.

[п] — пр., тв., гл.

[р] — пр., тв., дзв.

[о] — гол, нагол.

[з] — пр., м’як., дзв.

[б] — пр., тв., дзв.

[а] — гол., ненагол.

1 — закр., наг.

2 — відкр., ненаг.

Зем\ля [зеимл'а] — 5 б., 5 зв.

[з] — пр., тв., дзв.

[еи] — гол., ненагол.

[м] — пр., тв., дзв.

[л] — пр., м’як., дзв.

[а] — гол., нагол.

1 — закр., ненаг.

2 — відкр., наг.

(Оцінка — 5 балів)

Гра «Хто швидше?»

Методика проведення: учні, які сидять за першими партами, отримують на папері зазначене слово, що є стрижневим словом синонімічного ряду. Дібравши свій один приклад синоніма до вказаного слова, фіксують його на аркуші і передають назад товаришам.

(За кожен дібраний синонім — 1 бал)

Ходити —

Говорити —

Гра «Коректор»

► Прочитайте, доведіть, що це текст. Уставте пропущені розділові знаки, поясніть пунктуацію. Продовжте текст двома-трьома реченнями.

Найкраща наша планета — в зеленому. Може тому що восени нам важко й печально прощатися з нею може тому що ми спрагло чекаємо тієї зелені крізь холодну зиму й лякливу весну А може й тому що саме влітку ми найгостріше відчуваємо землю Влітку на ній найзатишніше людству...

Може й тому...

(Оцінка — 5 балів.)

Відповідь

Найкраща наша планета — в зеленому. Може, тому, що восени нам важко й печально прощатися з нею, може, тому, що ми спрагло чекаємо тієї зелені крізь холодну зиму й лякливу весну? А, може, й тому, що саме влітку ми найгостріше відчуваємо землю? Влітку на ній найзатишніше людству... Може, й тому... (В. Яворівський)

Гра «Хто швидше?»:

► За 1 хвилину запишіть якомога більше назв кольорів.

(За кожне записане слово — 1 бал)

Творчий конкурс

► Прослухайте текст. Який висновок можна зробити з почутого? Складіть вірш або невеличке оповідання, у якому всі слова будуть починатися з літери прізвища капітана команди.

РІДНА МОВА

Було це давно, ще за старої Австрії 1916 року. В купе першого класу швидкого потягу Львів — Відень їхали чотири пасажири: англієць, німець, італієць. Четвертим був відомий львівський юрист Богдан Косів. Розмовляли на різні теми. Нарешті заговорили про мови: чия краща, котрій із них належить світове майбутнє. Першим заговорив англієць:

— Англія — країна великих завойовників і мореплавців, які рознесли славу англійської мови по всьому світі. Англійська мова — мова Шекспіра, Байрона, Діккенса, Ньютона та інших великих літераторів і вчених.

— Ні в якому разі,— гордовито заявив німець. — Німецька мова — це мова двох великих імперій — Німеччини й Австрії, які займають більше половини Європи... І тому, безперечно, німецька мова має світове значення.

Італієць усміхнувся і тихо промовив:

— Панове, ви обидва помиляєтеся. Італійська мова — це мова сонячної Італії, мова музики й кохання, а про кохання мріє кожен... Тому італійській мові належить бути провідною у світі.

Українець довго думав і нарешті промовив:

— Ви ж по суті нічого не сказали про багатство й можливості ваших мов... Я на своїй мові можу укласти... вірш, де всі слова будуть починатися на «с». Якщо Ваша ласка, прошу послухати:

САМІТНІЙ САД

Сонно сипляться сніжинки,

Струмінь стомлено сичить.

Стихли струни, стихли співи,

Срібні співи серенад.


Сріблом стеляться сніжинки,

Спить самітній сонний сад...

Сипле, стеле сад самітній

Сірий смуток — срібний сніг.


Сумно стогне сонний струмінь,

Серце слуха скорбний сміх.

Серед саду страх сіріє.

Сад солодкий спокій снить.


— Геніально! Незрівнянно!..

Потім усі замовкли.

— Говорити не було потреби

(За П. Столярчуком)

(Оцінка — 10 балів.)


V. ПІДСУМОК УРОКУ Бесіда

·       3 якими розділами мовознавчої науки ви ознайомились у 5 класі на уроках мови?

·       Вивчення якого розділу викликало найбільші труднощі?

·       Що найкраще запам’ятали?

·       Що треба повторювати?


VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Виконайте вправу за підручником.

► Доберіть цікаві факти про українську мову.

► Підготуйте опорний конспект із найскладнішої, на вашу думку, теми за 5-й клас.


Навчально-методичні матеріали до уроків

Додаток до уроку 90

► Виконайте тестові завдання, визначивши правильну відповідь.

1. Лексичне значення якого слова визначено неправильно?

А Дотепний — швидкий, вправний у роботі, діях.

Б Спасибі — уживається для висловлення вдячності за зроблене добро.

В Спраглий — який дуже хоче пити, відчуває спрагу.

Г Прославляти — звеличувати, вихваляти кого-, що-небудь.

2. Яке з пропонованих слів є багатозначним?

А Філателіст;                          

Б стиль;

В пелюшка;                           

Г борг.

3. У якому реченні немає антонімів?

А Здоровий жебрак щасливіший за хворого багача.

Б Книга в щасті прикрашає, а в нещасті утішає.

В Друг — боягуз гірший лютого ворога.

Г Лайкою та криком хати не побудуєш.

4. У якому варіанті наведені слова є синонімами?

А Цілісний, круглий;              

Б нотатки, записи;

В бігти, шукати;                     

Г добрий, злий.

5. Яке із зазначених слів є однозначним?

А Сильний;                            

Б ядро;

В блискотіти;                         

Г художній.

6. Яке із зазначених слів є стилістично забарвленим?

А Тактовний;                             

Б указувати;

В сумнівний;                          

Г хатчина.

Правильні відповіді

1

2

3

4

5

6

А

Б

Г

Б

В

Г


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити