РІДНА МОВА 5 КЛАС
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

Календарно-тематичне планування уроків української мови в 5 класі


Фонетика. Орфоепія. Орфографія

Урок № 57. Тема. Ненаголошені [е], [и], [о] в коренях слів. Правопис. Орфограма (практично)

Урок № 58. Тема. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

Урок № 59. Тема. Основні правила переносу. Культура мовлення. Засвоєння складних випадків слововживання. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення

Урок № 60. Тема. Позначення на письмі ненаголошених [е], [и] та [о] перед складом із наголошеним [у] в коренях слів

Урок № 61. Тема. Орфограма (практично). Орфографічний словник. Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення

Урок № 62. Тема. Тренувальні вправи з теми «Орфографія»

Урок № 63. Тема. Урок розвитку комунікативних умінь № 14. Твір-опис окремих предметів у художньому стилі

Урок № 64. Тема. Тренувальні вправи з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія»

Урок № 65. Тема. Контрольний диктант

Урок № 66. Тема. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків

Урок № 67. Тема. Спрощення в групах приголосних. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення

Урок № 69. Тема. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и], [о], [е] з [і]; [г], [к], [x] - [ж], [ч], [ш] - [з], [ц], [с]

Урок № 70. Тема. Чергування [о] — [е] після [ж], [ч], [ш]; [и] — [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [x] в коренях слів

Урок № 71. Тема. Основні випадки чергування у — в, і — й

Урок № 72. Тема. Урок розвитку комунікативних умінь № 16. Усний твір-оповідання про випадок із життя. Відгук про висловлювання товариша. Текст. Удосконалення вміння правильної вимови голосних і приголосних звуків у процесі виступів із повідомленням на певну соціокультурну тему

Урок № 73. Тема. Вимова префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-

Урок № 74. Тема. Правопис. Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, йо

Урок № 75. Тема. Правила вживання знака м'якшення

Урок № 76. Тема. Урок розвитку комунікативних умінь № 17. Усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

Урок № 77. Тема. Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом

Урок № 78. Тема. Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків

Урок № 79. Тема. Написання слів іншомовного походження. Букви и, і. Словник іншомовних слів

Урок № 80. Тема. Правопис знака м'якшення та апострофа в словах іншомовного походження

Урок № 81. Тема. Подвоєння букв у загальних і власних назвах. Виразне читання вголос

Урок № 82. Тема. Тренувальні вправи з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія»

Урок № 83. Тема. Контрольна робота № 5 з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія»

Урок № 84. Тема. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками. Культура мовлення. Використання слів відповідно до їхнього значення

Урок № 85. Тема. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях. Культура мовлення. Доцільність використання слів із переносним значенням. Лексична помилка (практично)

Урок № 86. Тема. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова

Урок № 87. Тема. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Ознайомлення зі словниками антонімів, синонімів. Словникові статті в словниках різних типів

Урок № 88-89. Тема. Урок розвитку комунікативних умінь № 18-19. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин

Урок № 90. Тема. Тренувальні вправи з теми «групи слів за значенням»

Урок № 91. Тема. Урок розвитку комунікативних умінь № 20. Відповідь на уроках української мови в науковому стилі

Урок № 92. Тема. Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови

Урок № 93. Тема. Тренувальні вправи з теми «Лексикологія». Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення

Урок № 94. Тема. Урок розвитку комунікативних умінь № 21. Ділові папери. Лист рідним, друзям, адреса

Урок № 95. Тема. Контрольна робота № 6 з теми «Лексикологія» (тестові завдання). Контрольна перевірка навичок аудіювання (тестові завдання)

Урок № 96. Тема. Основа слова і закінчення — значущі частини слова. Орфоепія. Вимова префіксів пре-, при-, прі-

Урок № 97. Тема. Спільнокореневі слова й форми слова

Урок № 98. Тема. Незмінні й змінні слова

Урок № 99. Тема. Значущі частини слова. Правопис. Написання префіксів пре-, при-, прі-

Урок № 100. Тема. Урок розвитку комунікативних умінь № 22. Замітка в газету (зі шкільного життя) інформаційного характеру

Урок № 101. Тема. Розбір слова за будовою. Граматика. Особливості будови вивчених частин мови

Урок № 102. Тема. Значущі частини слова. Текст. Удосконалення вмінь знаходити інформацію до обраної теми, аналізувати її, добирати ключові слова для висловлювання

Урок № 104-105. Тема. Урок розвитку комунікативних умінь № 23-24.Контрольний твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі

Урок № 106. Тема. Тренувальні вправи з теми «Будова слова. Орфографія». Культура мовлення. Використання в мовленні слів із префіксами та суфіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності

Урок № 107. Тема. Контрольна робота № 7 з теми «Будова слова» (тестові завдання)

Урок № 108. Тема. Синтаксис і пунктуація. Просте речення

Урок № 109. Тема. Синтаксис і пунктуація. Складне речення

Урок № 110. Тема. Синтаксичний розбір речення

Урок № 111. Тема. Лексикологія. Групи слів за значенням

Урок № 112. Тема. Лексикологія. Робота зі словниками

Урок № 113. Тема. Лексикологія. Тренувальні вправи

Урок № 114. Тема. Річна контрольна робота за текстом адміністрації

Урок № 115. Тема. Аналіз диктанту. Вивчені орфограми в значущих частинах слова

Урок № 116. Тема. Тренувальні вправи з орфографії

Урок № 117. Тема. Будова слова й орфографія. Значущі частини слова

Урок № 118. Тема. Спільнокореневі слова й форми слова

Урок № 119. Тема. Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія

Урок № 120. Тема. Фонетичний розбір слова

Урок № 121. Тема. Контрольна робота № 8 з теми «Повторення» (тестові завдання)

Урок № 122. Тема. Аналіз контрольної роботи

Додаток до уроку 94

Додаток до уроку 110


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити