Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови

уроку

Зміст навчального матеріалу

К-сть

год.

Сторінка

Дата

І СЕМЕСТР

Вступ (1 год.)

1

Значення мови в житті суспільства. Поняття державної мови. Українська мова — державна мова України

1

7

2

РЗМ № 1. Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння, письмо

1

9

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

3

Частини мови, основні способи їх розпізнавання

1

11

4

Велика буква і лапки в іменниках

1

13

5

Голосні у відмінкових закінченнях іменників, прикметників, дієслів

1

15

6

Не з дієсловами

1

17

7

Правопис -шся, -ться, в кінці дієслів

1

19

8

РЗМ № 2. Мовлення монологічне і діалогічне, усне і писемне. Вимоги до мовлення. Мета спілкування і адресат мовлення. Основні правила спілкування. Особливості побудови власних висловлювань діалогічного характеру. Читання тексту мовчки

1

21

9

Написання прийменників з іншими частинами мови

1

23

10

Правопис вивчених прислівників

1

25

11

Апостроф

1

27

12

Знак м’якшення

1

29

13

Контрольна робота № 1 (тестові завдання). Повторення вивченого в початкових класах

1

31

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

14-15

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми і речення. Головне і залежне слово у словосполученні. Робота над помилками, допущеними у тестових завданнях

2

35

16

Головне та залежне слово у словосполученні. Тренувальні вправи

1

39

17

Лексичні та фразеологічні словосполучення (практично). Граматична помилка та її умовне позначення (практично)

1

41

18

Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)

1

43

19

РЗМ № 3. Текст, його основні ознаки

1

45

20

Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні (повторення). Окличні речення (повторення)

1

47

21

Розділові знаки в кінці речень (повторення). Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично).

1

51

22

Контрольна робота № 2 (диктант)

1

53

23

Другорядні члени речення. Додаток. Робота над помилками, допущеними у диктанті

1

55

24

РЗМ № 4. Мовні засоби зв’язку речень у тексті. “Відоме” та “нове” в реченнях тексту

1

57

25

Другорядні члени речення. Означення

1

59

26

Другорядні члени речення. Обставини

1

61

27

Другорядні члени речення. Тренувальні вправи

1

63

28

Другорядні члени речення. Самостійна робота (тестові завдання)

1

65

29

Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Узагальнювальне слово при однорідних членах речення

1

67

30

Узагальнювальне слово перед однорідними членами речення. Двокрапка після узагальнювального слова. Тренувальні вправи

1

69

31

Звертання. Роль звертань у реченні (практично)

1

73

32

РЗМ № 5. Вимоги до мовлення. Усний відгук про висловлювання товариша

1

75

33

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично)

1

77

34

Звертання. Вставні слова. Тренувальні вправи. Самостійна робота

1

79

35

Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв’язком

1

81

36

Кома між однорідними членами речення

1

83

37

Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

1

85

38

Розділові знаки при звертанні (повторення). Виділення вставних слів на письмі комами

1

87

39

РЗМ № 6. Стилі та типи мовлення

1

89

40

Кома між частинами складного речення, з’єднаних безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.

1

91

41

Контрольна робота № 3 (тестові завдання). Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова. Контрольне читання тексту мовчки

1

95

42

Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові. Робота над помилками, допущеними у тестових завданнях.

1

99

43

Діалог. Тире при діалозі.

1

101

44

РЗМ № 7. Усний докладний переказ тексту наукового стилю за планом. Простий план готового тексту

1

105

45

Пряма мова. Діалог. Тренувальні вправи

1

107

46

Діалог, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування

1

109

47

Контрольна робота № 4 (диктант)

1

111

48

Пряма мова. Діалог. Самостійна робота

1

113

49

РЗМ № 8. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації, пов’язаної з життєвим досвідом учнів (діалог етикетного характеру, діалог-розпитування)

1

115

50

Контрольна робота № 5 (тестові завдання). Пряма мова. Діалог

1

117

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

51

Звуки мови і звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки. Робота над помилками, допущеними у тестових завданнях.

1

119

52-53

Приголосні тверді та м’які, дзвінкі й глухі. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ

2

121

54-55

РЗМ № 9-10. Контрольний письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета

2

123

56

Робота над помилками, допущеними у контрольному письмовому переказі.

1

125

II СЕМЕСТР

57

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука)

1

127

58

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ

1

129

59

Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ. Тренувальні вправи

1

131

60

Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів

1

133

61

Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів

1

135

62

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. Орфоепічна помилка (практично)

1

139

63

Основні правила переносу. Орфограма (практично)

1

141

64

Позначення на письмі ненаголошених голосних [в], [и] у коренях слів

1

143

65

Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення. Орфографічний словник.

1

145

66

Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків

1

147

67

Спрощення в групах приголосних

1

149

68

Спрощення в групах приголосних. Тренувальні вправи

1

151

69

Контрольна робота № 6 (диктант). Фонетика.

1

153

70

РЗМ № 11. Усний твір-опис предмета в художньому стилі

1

155

71

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично). Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и]

1

157

72

Чергування [о], [е] з [і]

1

159

73

Чергування [е] — [о] після [ж], [ч], [ш]

1

163

74

Чергування [и], [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів

1

167

75

Чергування [г], [к], [х] — [ж], [ч], [ш] - [з'], [ц'], [с']

1

169

76

Основні випадки чергування у — в, і — й

1

171

77

РЗМ № 12. Письмовий твір-опис предмета в художньому та науковому стилях

1

175

78

Фонетична транскрипція (повторення). Вимова префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-

1

179

79

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я

1

181

80

Сполучення ьо, йо

1

185

81

РЗМ № 13. Лист. Адреса

1

189

82

Правила вживання знака м’якшення

1

193

83

Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом

1

197

84

РЗМ № 14. Письмовий твір-роздум у художньому стилі

1

201

85

Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків

1

205

86

РЗМ № 15. Письмовий твір-розповідь на основі власного досвіду у художньому стилі

1

209

87

Написання слів іншомовного походження. Букви и, і у словах іншомовного походження

1

211

88

Правопис знака м’якшення й апострофа у словах іншомовного походження. Подвоєння букв у загальних і власних назвах. Словник іншомовних слів.

1

213

89

Написання слів іншомовного походження. Тренувальні вправи

1

217

90

Контрольна робота № 6 (тестові завдання). Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. Аудіювання тексту художнього стилю

1

219

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

91

Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Робота над помилками, допущеними у тестових завданнях

1

225

92

Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Лексична помилка (практично)

1

229

93

РЗМ № 16. Замітка в газету (зі шкільного життя) інформаційного характеру

1

233

94

Загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова. Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками

1

237

95

РЗМ № 17. Усний твір-оповідання про випадок із життя

1

241

96

РЗМ № 18. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини

1

243

97-98

РЗМ № 19-20. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини

2

245

99

Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів

1

247

100

Омоніми. Контрольне аудіювання тексту художнього стилю

1

251

101

Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів

1

257

102

Групи слів за значенням: синоніми, омоніми, антоніми. Тренувальні вправи

1

259

103

Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови

1

263

104

Контрольна робота № 8 (диктант). Лексикологія

1

265

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

105

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова

1

267

106

Основа слова і закінчення.

1

269

107

Префікс і суфікс як значущі частини слова

1

271

108

Корінь як значуща частина слова. Спільнокореневі слова і форми слова

1

273

109

Незмінні та змінні слова

1

275

110

РЗМ № 21. Письмовий твір-опис тварини в художньому та науковому стилях

1

277

111

Вимова префіксів пре-, при-, прі-

1

279

112

Контрольна робота № 9 (диктант)

1

281

113

Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення)

1

283

114

РЗМ № 22. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

1

287

115

Вимова і написання префіксів з- (зі-), с-, роз-, без-

1

289

116

Контрольна робота № 10 (тестові завдання). Будова слова. Орфографія

1

291

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ У КІНЦІ РОКУ

117

Синтаксис і пунктуація

1

293

118

Синтаксис і пунктуація

1

295

119

Лексикологія

1

297

120

Будова слова. Орфографія

1

299

121

Фонетика і графіка. Орфоепія й орфографія

1

301

122

Фонетика і графіка. Орфоепія й орфографія

1

303Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити