Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 62. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. Орфоепічна помилка (практично)

Мета: поглибити і систематизувати знання учнів про основні норми літературної вимови голосних звуків; формувати вміння щодо написання й вимови ненаголошених голосних, що не перевіряються наголосом; розвивати вміння визначати в словах вивчені орфограми, працювати з підручником, зв’язно висловлювати свою думку; виховувати любов до краси природних багатств.

Обладнання: підручник, таблиця “Ненаголошені голосні [е], [и], [о]”.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань.

III. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

IV. Установчо-мотиваційний етап.

• Мовна вікторина “Хто більше?”

— Запишіть пари слів, які б різнилися наголосами; введіть їх у речення (оргáн — óрган, дорóга — дорогá).

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань з базовими.

— Робота з підручником, ст. 104-105.

— Робота з таблицею “Ненаголошені голосні [е], [и], [о]”.

— Коментар учителя.

Ненаголошені [е], [и], [о], що перевіряються наголосом

У складах з ненаголошеним голосним пишемо ту саму букву, що й під наголосом: голýбка, бо гóлуб; розýмний, бо рóзум; велúкий, бо вéлич; непримирéнний, бо мир.

Ненаголошені [е], [и], [о], що не перевіряються наголосом

Пишемо е, якщо при змінюванні слова неякісний звук випадає або чергується зі в закритому складі: вíтер — вíтру, кáмені — кáмінь; але в кількох дієслівних коренях випадає и: згинáти — зігнý, починáти — почнý, проривáти — прорвý.

Пишемо е в кореневих буквосполученнях -ере-, -еле-: берег, стерегти, пелена, пелехатий; але на межі кореня і суфікса можливе буквосполучення -ери-, -ели-: величезний.

Пишемо і в кореневих буквосполученнях -ри-, -ли у словах: бриніти, гриміти, дрижати, кривавий, криниця, тривати, тривога, глитати.

Пишемо о, якщо при змінюванні в наступному складі немає наголошеного у чи і: поріг — порога, кожух — кожушина.

У деяких словах (переважно іншомовних) написання ненаголошеного голосного не перевіряється: левада, бензин, бетон, кишеня, пиріг. У таких випадках краще користуватися орфографічним словником.

2. Пояснювальний диктант.

— Запишіть текст; підкресліть слова, у коренях яких є голосні, що перевіряються наголосом.

Легенька мряка простяглася над водою Дніпра-Славутиці. На великій Хортиці зеленів ліс, а в ньому щебетала птиця, аж заходилася. Під небесами високо співав свою одноманітну пісеньку жайворонок. В траві перекликалися перепелиці. Бджола бриніла по квітах, збираючи для себе, що найшла пригожого. (За А. Чайковським)

3. Орфоепічний словник.

Орфоепічний словник — словник, що містить у собі інформацію щодо правильної вимови слів та їх граматичних форм.

Завдання орфоепічного словника — піднесення культури усного мовлення для сприяння правильності та швидкості взаєморозуміння між людьми шляхом усунення діалектних рис у мові й оволодінням нормами української літературної мови.

Зразок орфоепічного словника — “Орфоепічний словник” (1984) М.І. Погрібного, у вміст якого увійшло 44 000 слів. У словнику подають вимову і наголос слів відповідно до тодішніх загальноприйнятих літературних норм.

Після проголошення незалежності України появилося двотомне видання “Орфоепічний словник української мови”.

VI. Усвідомлення нових знань в процесі практичної діяльності.

1. Тренувальні вправи.

— Запишіть текст, вставте пропущені букви е або и; підберіть (де можливо) перевірні слова.

То тільки здається, що з..ма приспала все д..вкола. Цієї пори в зат..шних барлогаг народжуються в..дм..жата. Їм ледве в..стачає мат..ринського м..л..ка до в..сни, поки з’яв..ться якась рослинна пожива.

У хвойних лісах з..мують лосі, дикі свині, к..зулі. Лосі тр..маються темних с..сняків, ласують хвоєю. К..зулі см..кують дубовими л..сточками. (Із журналу)

— Прочитайте вголос скоромовки, правильно вимовляючи голосні звуки. Які голосні у ненаголошених складах вимовляються чітко, які — нечітко?

Босий хлопець сіно косить,

Роса росить босі ноги.

От Кіндрат, так Кіндрат!

Зуб зламав об мармелад!

— Подані слова запишіть у стовпчик, підкресліть орфограму. До кожного слова допишіть самостійно дібрані перевірні слова.

Червоний, липневий, глибокий, здивований, крикливий, сивина, дверцята, медичний, записати, зупинити, сливовий, листування.

2. Корегування тексту.

Батьківщиною слов’янської абетки, як відомо, стала Болгарія. Саме там на її весокогіррях нашли собі притулок і захисток мудрі вигнанці — учні Керила і мефодія. Вони прадонжили вилику Місію братів, недали згаснути доховному вогнищу. (З підручника)

3. Робота з підручником. Виконання вправи 495.

VII. Підсумок уроку.

VIII. Домашнє завдання.

— Складіть словниковий диктант (10-12 слів) на вивчену орфограму (“Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом”); з двома складіть речення.

— Вивчіть теоретичний матеріал, ст. 103-105.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити