Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 80. Сполучення ьо, йо

Мета: пояснити звукове значення буквосполучень йо, ьо, правила їх вживання; формувати навички використання цих буквосполучень на письмі; розвивати орфоепічне й орфографічне чуття, логічне мислення; виховувати гордість до українських козаків як захисників рідної Вітчизни.

Обладнання: підручник, картки з індивідуальними завданнями, таблиця “Написання сполучень йо, ьо”, сигнальні картки.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Перевірка вивченого.

1. Робота з індивідуальними картками.

Картка 1

— Виправте помилки в словах і запишіть їх правильно.

Сядте, кузня, пісьня, нянчин, Харьків, гордісьть, кількісьть, відьділення, в намисьті, майбутьнє, сьвятковий, тоньший.

Картка 2

— Вставте, де потрібно, у словах пропущені букви, розподіліть їх у 2 колонки: 1) слова зі знаком м’якшення; 2) слова без знака м’якшення.

С..вято п’ят..десят, стіл..чик, хустин..ці, ус..міхаєт..ся, л..отчик, малесен..кий, ц..вях, весіл..ля, домен..щик, вишен..ці, дон..чин.

III. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок.

• Мовознавче дослідження.

— Оленці дали завдання вставити пропущені літери, але вона розгубилася: жодна літера не підходила. Допоможіть дівчинці виконати вправу.

Ранн....го, дз....б, читир....х, батал....н, бул....н, батат...х, сл....за.

— Якого правила ще не вчила Оленка?

IV. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми і мети уроку.

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Робота з теоретичним матеріалом підручника (колективне опрацювання з відповідним коментарем учителя, с. 128).

2. Робота з підручником. Виконання вправи 277 (усно).

VI. Усвідомлення нових знань у процесі практичної діяльності.

1. Робота з текстом.

— Запишіть текст, підкресліть слова з м’якими приголосними.

На яблуневу гілку сіла весела синичка і зацвірінчала. Вона мала пір’ячко синього кольору із зеленкуватим відтінком, маленьку голівку з білими щічками і блискучі, як намистинки, очі.

2. Словниковий самодикгант.

— Запишіть слова, вставивши пропущені букви.

С..омий, л..он, ма..ор, т..охкати, буль..он, бо..овий, син..ого, тр..ох, ма..онез, л..одовик, ..огурт, зверхн..о, дз..обик, міль..он.

3. Мовознавче дослідження.

— Порівняйте написання прізвищ російською та українською мовами. Обґрунтуйте орфограму.

Ёлкин

Йолкин

Муравьёв

Муравйов

Копьёв

Копйов

Пушкарёв

Пушкарьов

Журавлёв

Журавльов

Снегирёв

Снегирьов

Федоров

Федоров (бо Федір)

Семёнов

Семенов (бо Семен)

4. Лінгвістичне спостереження.

— Прочитайте і запишіть прізвища. Поясніть написання слів.

Новосьйолов, Чеботарев, Огарйов, Дьйомін, Єрьйомін.

5. Орфографічна п’ятихвилинка.

— Виправте помилки.

Створив український народ і зберіг для поколій чарівний звичай плести вінок, і зелинів у йому хрещатий барвінок. Віночьок служив не тільки окрасою голови дівчини, він був “знахарем душі”, бо в нйому є чаклуньска сила, щьо і боль знімає, і волосся биреже. (3 календаря)

6. Колективна робота з текстом.

— Запишіть прислів’я та приказки, поясніть їхній зміст, обґрунтувавши написання йо, ьо.

На язиці медок, а на думці льодок. Йому брехати, як собаці мух ганяти. Зимою деньок, як комарів носок. Рання пташка дзьобик чистить, а пізня очиці жмурить. Розумному натяк, дурному кийок. (Нар. творчість)

7. Самостійна творча робота.

— Утворіть словосполучення, до кожного слова дібравши словосполучення з йо, ьо. Утворені словосполучення введіть до самостійно складеного висловлювання.

... олівці, ... голос, ... справа, ... настрій.

Довідка. Кольорові, серйозна, бадьорий, знайомий.

8. Пошукова робота.

— Знайдіть третє “зайве” у групах слів.

1. Ковал..ов, з..омка, кол..оровий.

2. Бо..овий, с..огодні, баталь..н.

3. Ц..ого, утр..ох, трил..йон.

9. Робота з текстом.

— Порівняйте тексти, визначте, до якого стилю вони належать. Назвіть слова на вивчену орфограму.

Тихо пливе блакитними річками льон. Так тихо, спокійно у зелених берегах, що хочеться сісти на човен і поплисти. (О. Кононенко)

Льон — трав’яниста технічна рослина. Стебла у неї високі, стрункі, обсипані зверху донизу дрібним листям. (З підручника)

IV. Підсумок уроку.

• Усний тест із сигнальними картками.

1. Сполучення букв йо пишеться:

A. на початку слова після букв, що позначають голосні звуки;

Б. у кінці слів після б, п, в, м, ф;

B. лише у кількох іншомовних словах.

2. Буквосполучення ьо вживається:

A. усередині складу для позначення м’якості приголосного;

Б. на початку слова;

B. усередині і кінці складу на позначення м’якості приголосного у сполученні з [о].

V. Домашнє завдання.

— Уявіть, що ви знаменитий письменник, який пише твір про життя України у XVII ст. Опишіть розмову двох козаків, що зустрілися на майдані села чи міста, використовуючи у розповіді слова із йо, ьо (або вправа 281 за підручником).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити