Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 89. Написання слів іншомовного походження. Тренувальні вправи

Мета: узагальнити відомості про основні правила вживання подвоєних букв у словах іншомовного походження; вчити розрізняти слова з орфограмою “Подвоєні букви”, “Букви и, і у словах іншомовного походження”, обґрунтовувати їх; виховувати високу культуру мовлення.

Обладнання: підручник.

Тип уроку: урок повторення, узагальнення і систематизації вивченого.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Перевірка домашнього завдання.

• “Розумне перо”. Редагування.

— Запишіть правильно слова, обґрунтовуючи написане.

Афр..ка, Р..га, єг..птянин, Б..рма, Браз..лія, Ваш..нгтон, К..тай, баст..он, бук..ність, д..візія, ід..лія, д..адема, в..раж, ш..фер, шр..фт, к..парис, шк...пер, п..рам..дон.

III. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

IV. Повторення, узагальнення і систематизація вивченого.

• Вправа-спостереження.

— Прочитайте слова. Яка різниця у написанні власних і загальних назв?

Бароко, ват, грип, група, комуна, лібрето, сума, фіни.

Андорра, Ватт, Голландія, Марокко, Міссурі, Ніцца, Яффа.

V. Узагальнення і повторення системи понять.

• Таблиця “Подвоєні букви в іншомовних словах”.

№ п/п

Букви подвоюються

Приклади

1.

У власних назвах.

Ніцца, Руссо, Міллер.

2.

При збігу однакових букв префікса і кореня.

ірраціональний, інновація.

3.

В окремих назвах, які слід запам’ятати.

тонна, ванна, манна, панна, мадонна, нетто, брутто, вілла, білль, булла, мирра.

VI. Виконання завдань творчого характеру.

1. Випишіть зі словника іншомовних слів тлумачення пропонованих слів.

Бароко, бонна, брутто, нетто, вілла, лібрето, інтермецо, дилер, дисиміляція, дифузія, імунітет, іммігрант, ілюзія.

— Складіть речення з чотирма словами (на вибір).

2. “Розумне перо”. Редагування.

— Виправте помилки, яких припустилися учні.

Чесність — іст(и, і)нний ар(и,і)стократизм нашого часу. Гу(м, мм)анізм властивий багатьом людям. На арені ц(и, і)рку виступав і(л, лл)юз(и, і)оніст. Найбільше с(и, і)нонімічних українських назв має зірка Ор(и, і)он. Фен(и, і)кс — казковий птах, який раз на п’ятсот років прилітав з Арав(и ,і)ї до Єг(и, і)пту.

3. Мандрівка на “Острів мовних скарбів”.

— Напишіть тематичний словник “Школа” зі слів іншомовного походження. Поясніть орфограми в них.

4. Вибірковий диктант.

— Випишіть слова іншомовного походження з поданого тексту і поясніть їх правопис.

Лізинг — довготермінова оренда машин, обладнання, споруд виробничого призначення. Лізинг є способом фінансування інвестицій і активізації збуту, що базується на збереженні прав власності на товар за орендодавцем. При лізингових операціях орендодавець купує машини, обладнання, транспортні засоби, виробничі споруди, ЕОМ, інші основні фонди і передає їх за угодою орендареві для використання з виробничою метою, зберігаючи при цьому право власності на них до кінця угоди. Лізинг є специфічною формою фінансування капітальних вкладень, альтернативною традиційному банківському кредитуванню і використанню для придбання основних фондів власних фінансових ресурсів. Він дає змогу підприємствам та організаціям отримати необхідні виробничі фонди без значних одноразових витрат, а також уникнути втрат, пов’язаних з моральним старінням засобів виробництва. (Із “Фінансового словника”)

5. Словникова робота.

— Запишіть слова іншомовного походження і правильно вставте літери и та і, поясніть правопис слів.

С..митом, ф..нанси, економ..ка, такт..чний, д..пломант, рекомендац..йн..й, ..дент..чн..й, ор..г..нал, екв..валент, кред..т, гр..ф, л..нгв..ст..ка, ..нформат..ка, експер..мент, теор..я, каз..но, б..знесмен, р..тор..ка, д..ференц..йн..й, аналог..я, гарант..я, вар..ант, ..м..грац...я, єп..лог, ..люстрац..я, л..м..тувати, ф..ксувати, асоц..ац..я, акред..тац..я, маркет..нг, д..лер, л..з..нг, маг..стр, ауд..т, арб..траж, стат..ст..ка, естет..ка, еск..з, ст..ль, ф..рма, педагог..ка, юр..ст, ф..л..ал, с..стема, пер..од..ка, м..н..стр, к..ловат, кл..н..ка.

6. Вправа-трансформація

— Перепишіть слова і вставте (де треба) пропущені знак м’якшення і апостроф. Поясніть правопис власних назв.

П..ємонт, Ц..юрих, Г..юго, Женев..єва, Монтеск..є, М..юллер, Барб..юс, Ал..яска, Д..юма, Б..юкенен, Рив..єра, Базел.., Суец.., Булон.., Ак..яб, Ваш..нгтон, Б..єрнсон, Рафаел.., Дел..фи, Фур..є, Лавуаз..є, Н..ютон, Кордил..єри, П..яченца, Севіл..я, Рот..є, Руж..є, Іх..ямас, Нел..сон.

V. Підсумок уроку.

VI. Домашнє завдання.

— Спишіть із географічної карти іншомовні назви, що містять подвоєння букв на позначення приголосних.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити