Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 90. Контрольна робота № 7 (тестові завдання). Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. Аудіювання тексту художнього стилю

Мета: з’ясувати рівень засвоєння мовних знань учнів та сформованості орфографічних навичок із вивчених тем; визначити можливі прогалини в їхніх знаннях і вмінні застосовувати їх на практиці: удосконалювати здатність швидко орієнтуватися в завданні та якісно його виконувати; виховувати зібраність, самостійність у роботі, відповідальність за її результат; здійснити перевірку здатності учнів сприймати на слух незнайоме за змістом висловлювання і з одного прослуховування зрозуміти зміст тексту.

Обладнання: тестові завдання.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Ознайомлення п’ятикласників з темою, метою і завданнями уроку.

III. Підготовча робота.

• Мотивація навчальної діяльності учнів. Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань. Проведення інструктажу щодо виконання завдань тестового характеру.

IV. Виконання завдань тестового характеру.

І рівень

— На кожне з питань виберіть правильний варіант відповіді.

1. Правильне написання слів вивчає розділ науки про мову, що називається:

А. фонетика;

Б. графіка;

В. орфоепія;

Г. орфографія.

2. Заміна звуків при зміні слова або його творенні називається:

А. уподібнення;

Б. чергування;

В. спрощення;

Г. подвоєння.

3. Позначте рядок, у якому в усіх словах можливе чергування приголосних звуків:

A. друг, вік, дух, ріг;

Б. пастух, стіл, язик, поріг;

B. бік, вухо, каша, молоко;

Г. пече, пише, бігає, читає.

4. Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення, що позначається на письмі:

A. тиж..невий, контрас..ний, шіс..надцять, совіс..ний;

Б. захис..ний, балас..ний, жаліс..ний, совіс..ний;

B. проїз..ний, радіс..ний, щас..ливий, сер..це;

Г. чес..ний, корис..ний, якіс..ний, облас..ний.

5. М’якість приголосних позначається на письмі літерами:

A. і, я, ю, є та апострофом;

Б. і, я, ю, є та знаком м’якшення;

B. я, ю, є, ї;

Г. я, ю, є, ї та знаком м’якшення.

6. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом:

A. в..юн, м..ята, медв..яний, міжгір..я;

Б. сузір..я, св..тковий, здоров..я, під..їзд;

B. пів..ягоди, любов..ю, пред..явити, рум..янець;

Г. моркв..яний, надбрів..я, Лук..яненко, з..явитися.

7. Позначте рядок зі словами, від яких можна утворити прикметники з -нн-:

A. кінь, осінь, день, сон;

Б. чавун, пташина, туман, океан;

B. лимон, калина, вдячність, міна;

Г. година, ворона, закон, ціна.

8. Позначте рядок, де подано слова тільки з подвоєнням літер унаслідок подовження пом’якшених приголосних:

A. знання, питання, винний, читання;

Б. волося, пасся, вугілля, гілля;

B. бездоріжжя, обличчя, узбережжя, ніччю;

Г. життя, суддя, беззубий, зрання.

9. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою и:

A. д..ректор, т..тан, ж..рафа, ч..нара;

Б. ц..стерна, арх..в, р..тм, ш..фр;

B. с..стема, д..плом, каб..нет, мас..в;

Г. пр..нтер, д..скета, мон..тор, д..сплей.

10. Позначте рядок, у якому в усіх іншомовних словах пишуться подвоєні літери:

A. тон..а, телеграм..а, кор..еспондент, кілограм..;

Б. Марок..о, гол..андець, ван..а, ір..аціональний;

B. лібрет..о, іл..юстрація, ал..ея, нет..о;

Г. пан..о, пен..і, груп..а, контр..еволюція.

11. Позначте рядок, у якому всі іншомовні слова пишуться з апострофом:

A. п..єдестал, бар..єр, б..юрократ, кутюр..є;

Б. п..єса, В..єтнам, він..єтка, комп..ютер;

B. П..ємонт, п..юпітр, вар..єте, ін..єкція;

Г. прем..єра, інтерв..ю, кар..єра, фортеп..яно.

12. Позначте рядок, у якому всі іншомовні слова пишуться зі знаком м’якшення:

A. конферанс..є, ател..є, н..юанс, біл..ярд;

Б. порт..єра, міл..ярд, с..юїта, монпанс..є;

B. порт..є, модел..єр, горел..єф, ескадрил..я;

Г. бракон..єр, Н..ютон, Севіл..я, с..юрприз.

II рівень

13. Перепишіть, на місці крапок уставляючи, де потрібно, знак м’якшення. Позначте у словах орфограму “Знак м’якшення”.

Бат..ків хліб не навчит.., як треба жит.. . На одній руці та неоднакові пал..ці. Вітер не піймаєш.. , а дим не сховаєш.. . Вертит..ся, як в’юн в ополон..ці. Упертий, хоч черепком вухо ріж.. . С..огодні хоч вола з’їж.., а завтра знову схочеш.. . У гурті й каша добре їст..ся. (Нар. творчість)

14. Перепишіть, вставляючи, де потрібно, літери. Позначте у словах орфограму “Подвоєні літери”.

Нема вершини без підніж..я, немає неба без землі (А. Бортняк). Шелестять топол..і на світан..і (П. Воронько). З ніч..ю я миритися не хочу. Хай промін..я б’є у сон..і очі! (П. Перебийніс). Поліс..я дрібноліс..ям заросло (В. Гей). Всі ви, жаби, небагат..і, у вас плат..я із латат..я (І. Січовик). Після Іл..і рій висить на гіл..і (Нар. творчість).

15. Перепишіть, вставляючи пропущені літери. Позначте у словах орфограму “Літери и — і у словах іншомовного походження”.

Пан д..ректор зніма ц..л..ндр і сміється до мене (М. Коцюбинський). Гастрол.. солов’я. Хор жаб’ячий. А д..ригує місяць (М. Доленко). Грицько став згадувати якусь задачу, далі географ..я почала змішуватися з ..стор..єю та граматикою (С. Васильченко). Хай м..раж.. обдурюють лукаві, а ти іди (П. Воронько). Якби ще роги та хвіст, був би справжній арт..ст (Нар. творчість).

Оцінювання тестових завдань: 1—12 завдання — 0,5 бала; 13—15 — по 2 бали.

V. Організований збір зошитів для тематичного оцінювання.

VI. Проведення аудіювання тексту.

1. Читання учителем незнайомого тексту від початку до кінця і сприймання його учнями.

Соловейко

Дуже прикро було Івасикові, що його соловейко не співав. Купив він його за власні гроші, що подаровані були йому на іменинах, посадив у гарну клітку, оздоблену візерунками. Соловейко ж мовчав, немов занімів.

— Солов’ї співають тільки навесні, — розважала хлопчика мама.

Та соловейко й весною мовчав. Тому дивно й досадно було Івасикові, і злість брала на соловейка.

Соловейком цікавився не тільки Івасик, а й сірий смугастий кіт. Але йому було байдуже до соловейкових пісень чудових: він любив той спів тільки тоді, як соловей співав на вітті, і, співаючи, заплющував очиці, весь переймаючись своїм тьохканням. Те співання було таке любе, що кіт тихесенько, припадаючи до гілки, щоб не перебити, підкрадався до маленького співця й хапав його в свої міцні обійми. Та не вдячним поцілунком обдаровував кіт соловейка; чіпкі пазурі цупко тримали птаха, гострі, як голка, дрібні котові зубенята перегризали співцеві горло... Та тепер котові було байдуже до соловейкових пісень: хоча б соловейко й затьохкав, однаково його не дістанеш у клітці, що висіла під стелею над вікном.

А соловейко нудьгував. У кімнаті було тепло, їжі було доволі. І хоч ночами й блимали з темряви страшенні хижацькі очі кота, до цього можна було звикнути. У соловейковім серці була така нудьга, така безпосвітна туга за волею, за сонцем, за повітрям, що він бився крильцями в гратки, мов божевільний, і падав непритомний. Тільки в клітці соловейко пізнав, що то є на світі воля. Тепер вона часто йому снилася — дивна, чарівна, як казка. Воля!.. Це слово він уперше почув від наймички, котра відповіла Івасикові на його запитання — чому соловейко навіть весною мовчав.

— Пустіть, паничу, його на волю, тоді він заспіває.

Якось був чудовий сонячний день за вікном. Дерева в саду завмерли, немов задубіли від морозу; чистенький сніжок іскорками виблискував на сонці.

У кімнату ввійшла наймичка, відчинила кватирку й почала прибирати. Соловейко з тугою дивився у вікно, не помічаючи навіть, як гострий холод проймав його до кісточок.

Коли це раптом скочив у кватирку кіт, стрибнув звідтіль на клітку й повис на дверцятах. Дверцята одірвались під його вагою, але й кіт не втримався і впав. Наймичка потягнула його щіткою по спині, і він кулею вилетів із кімнати.

Соловейко пурхнув і вилетів у садок. Холодне повітря обхопило його всього, та він не зважав, рвався у височінь, до сонця: воно пригріє й приголубить! Високо-високо піднявся соловейко, але жаданого тепла не було, бо над ним сяяло зимове сонце. Зате була воля!

Як любо!.. Але ж як холодно!.. Він почував, що ще мить — і він замерзне. Там, унизу, відчинена кватирка, і в кімнаті так тепло, так привітно. Туди!.. О, ні!.. Краще смерть, ніж життя у клітці! Холод дужчав, соловейко замерзав, ледве ворушачи крильцями. У кімнату, в клітку?.. Ні, краще смерть! Сіренькою грудочкою упав він з високості на білий, блискучий сніг. (За С. Черкасенком; 448 сл.)

2. Виконання завдань тестового характеру за змістом тексту.

1. Івасик журився, бо куплений ним соловейко:

A. виявився хворим;

Б. не хотів дзьобати зерно;

B. не співав, боячись кота;

Г. не співав з невідомої причини.

2. Соловейко опинився в клітці через те, що:

A. Івасик підібрав його з підбитим крилом;

Б. Івасикові подарували його батьки;

B. Івасик купив його за власні гроші;

Г. Івасик виміняв його в товариша на ножик.

3. Крім Івасика, соловейком зацікавився:

A. Івасиків товариш;

Б. Івасиків сусід;

B. рудий смугастий кіт;

Г. сірий смугастий кіт.

4. Соловейко жив у клітці, що:

A. стояла на вікні;

Б. стояла на столі;

B. висіла під стелею над вікном;

Г. висіла під стелею над ліжком.

5. Соловейко тужив за:

A. своєю солов’їхою;

Б. рідним гніздечком;

B. рідним гаєм;

Г. волею.

6. Воля, що снилася соловейкові, була:

A. зваблива, але небезпечна;

Б. духмяна, як весняна ніч;

B. ніжна, як найкраща пісня;

Г. дивна, чарівна, як казка.

7. На запитання хлопчика, чому соловейко мовчить, наймичка відповіла:

A. “Він не вміє співати, бо надто молодий”;

Б. “Він не співатиме, розлучений із солов’їхою”;

B. “Купіть ще одного солов’я, то співатимуть удвох”;

Г. “Пустіть його на волю, тоді заспіває”.

8. Дверцята клітки були випадково відірвані:

A. наймичкою;

Б. Івасиком;

B. Івасиковою матір’ю;

Г. котом.

9. Вилетівши через кватирку, соловейко рвався:

A. у даль, до рідного гаю;

Б. у небо, до інших пташок;

B. за місто, до лісів і гаїв;

Г. у височінь, до сонця.

10. Соловейкові довелося вибирати:

A. між життям у зимовому місті й мандрівкою у вирій;

Б. між поверненням до рідного гаю і життям у клітці;

B. між загибеллю на волі й життям у клітці;

Г. між загибеллю від котячих пазурів і життям у клітці.

11. Прослуханий текст належить до:

A. художнього стилю;

Б. наукового стилю;

B. ділового стилю;

Г. розмовно-побутового стилю.

12. Головна думка прослуханого тексту така:

A. за пташками у клітці потрібно добре доглядати;

Б. головне для живої істоти — смачна їжа й тепло;

B. головне для живої істоти — воля;

Г. головне для живої істоти — гарний догляд і безпека.

VII. Відповіді на запитання, що виникають в учнів під час виконання тестових завдань.

VIII. Домашнє завдання.

— Випишіть із будь-якого художнього твору десять слів з подвоєними та подовженими приголосними (І варіант), вживанням апострофа та знака м’якшення (II варіант).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити