Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

УРОК 102. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Тренувальні вправи

Мета: актуалізувати знання учнів з теми “Синоніми, антоніми, омоніми”; спрямувати роботу на уроці на успішне засвоєння учнями цієї теми за допомогою різних вправ; розвивати увагу, логічне мислення, образну уяву, пам’ять; виховувати любов до краси рідної мови.

Обладнання: підручник.

Тип уроку: урок повторення, узагальнення і систематизації вивченого.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

Перша у нашій шараді частина —

Рідна у батька і неньки дитина.

Друга частина — звук голосний,

Ти лиш його відгадати зумій.

Третю й четверту частини згадаєш,

Як із займенником частку з’єднаєш.

Разом ж все це слова, та які!

Різні звучанням, за змістом близькі. (Син-о-ні-ми).

Ім’я з займенником з’єднаєш —

І назву слів ти прочитаєш.

Живуть слова ці завжди в парі,

Але не в злагоді — у сварі.

Розгадуючи, пильним будь

І про сполучник не забудь. (Антон-і-ми)

Тільки зовні ми близнята,

У змісті ж треба розібратись.

Зовні схожі — різні ми.

То й звемося... (омоніми)

III. Повторення, узагальнення і систематизація вивченого.

1. Гра “Так чи ні. Доведіть”.

• Слово Київ багатозначне.

• Слово земля має одне лексичне значення.

• До слова здоров’я не можна підібрати антонім.

• Слова ґречний, чемний — це синоніми слова ввічливий.

• Слова у словосполученнях сердитий вітер, ласкаві слова, золоте листя вжиті в прямому значенні.

• Антонімом до фразеологізму робити з мухи слона є слово зменшувати.

2. Кумедні речення. Вони з творів твоїх ровесників. Виправте помилки в них. Яку тему недостатньо знали учні?

Учитель відчинив журнал. Ліс хропе в передранішній тиші. Діти дали дьору до крамниці з морозивом. На уроці ми товкмачили правило про синоніми.

IV. Узагальнення і повторення системи понять.

— Дайте відповіді на запитання.

— Що вивчає лексикологія?

— Що ми називаємо лексикою?

— Для чого служать слова?

— Що таке лексичне значення слова?

— Чим однозначні слова відрізняються від багатозначних?

— Що таке пряме й переносне значення слова?

— Які слова називають синонімами?

— Дайте визначення омонімів.

— Які слова є антонімами?

— Що таке фразеологічний зворот?

— Чим омоніми відрізняються від багатозначних слів?

V. Виконання завдань творчого характеру (тестові завдання).

I рівень (початковий)

1. Поясніть лексичне значення відомих тобі слів за допомогою словника.

Дніпро, лялька, злива, гетьман, школяр.

2. Випишіть зі словника 5 слів на тему “Одяг”, поясніть, що означає кожне зі слів.

3. Підкресліть словосполучення в прямому значенні однією лінією, а в переносному — двома.

Співає дівчина — співає вода, спить дитина — спить ліс, кам’яний будинок — кам’яне серце, виє собака — виє вітер.

4. Запишіть речення, підкресливши в них синоніми — слова, близькі чи однакові за значенням, але різні за написанням.

Хліб у народі зажди берегли, цінували. І завирувало, заграло жовтогаряче море навкруги. Знову тиша і спокій у світі. Гармидер, галас, гам у лісі.

5. Які слова у поданих реченнях є омонімами?

На узлісся вибігли руді лисички. На галявині ростуть лисички. Голосно співають молоді півники. У садку ростуть різнобарвні півники.

Коса — дівоча краса. Коси, коса, поки роса.

6. Прочитайте прислів’я, вставляючи, де треба, замість крапок необхідні літери. Підкресліть антоніми.

Біл..ше діла — мен..ше слів. Ластівка ден.. починає, а соловей кін..чає. Ран..я пташка дз..обик чистить, а піз..ня очиці жмурить. Праця чоловіка годує, а лін.. марнує. З малої хмари в..ликий дощ буде.

II рівень

1. Серед поданих словосполучень знайдіть та випишіть фразеологізми.

Зробити з мухи слона, осінній день, підручник з мови, сім п’ятниць на тиждень, козацька зброя, козацький мороз.

— Вставте пропущені літери й поясніть лексичне значення слів.

Віт..р, л..стоноша, к..зак, В..ликдень, ч..рговий.

2. Визначте, які словосполучення вжиті в переносному значенні. З підкресленими словосполученнями придумайте речення.

Сердитий вітер, ласкаві слова, заплакана дитина, золоте листя, загойдалася берізка, дорога людина.

3. Прочитайте речення й визначте, в одному чи кількох значеннях вжито виділені слова, поясніть їхнє значення.

Хліб — усьому голова. У мене розболілася голова. Голова селищної ради знаходиться у відрядженні.

4. Подані слова згрупуйте в синонімічні ряди. Запишіть їх.

Щебетати, дряпати, метелиця, співати, усвідомити, віхола, тьохкати, хуга, завірюха, зрозуміти, шкрябати, втямити, хуртовина.

5. Із поданих речень виберіть синоніми до прикметника гарний.

Онде балочка весела, в ній хороші красні села.

Повітря дише чарівним спокоєм.

Кінець подорожі,— вже зіроньки гожі сіяють на небі ясному.

А світ такий красний, хороший, розкішний.

6. Випишіть із речень омоніми. Замість крапок вставте пропущені букви, назвіть орфограму.

Сторож відімкнув ключами в..ликий замок. На горі віднієт..ся середньовічний замок. По схилах лісової гори били джерельні ключі. Журавлині ключі даленіли в осін..ьому небі. Я в дорогу взяв дорогу мені річ.

7. Допишіть прислів’я, вставляючи антоніми до підкреслених слів.

Брехня стоїть на одній нозі, а ... на двох.

Про удар забувають, а слово ....

Вогонь — добрий слуга, але ... хазяїн.

Хто хоче більше знати, треба ... спати.

8. Із поданих слів складіть антонімічні пари. Запишіть їх.

Початок, бідний, ненавидіти, вдень, мовчати, багатий, любити, вночі, кінець, говорити.

9. Поясніть, що означають подані фразеологізми.

Зарубати на носі, впасти в очі, замилювати очі, бити байдики, ловити ґав, дати гарбуза, обоє рябоє, кров з молоком, за царя Гороха, пасти задніх, бути на сьомому небі, мов у воду опущений.

III рівень (конструктивний)

1. Випишіть словосполучення зі словами, вжитими в переносному значенні. Доберіть до них словосполучення із прямим значенням.

Гострий ніж, гострий запах; сталеві м’язи, сталевий прут; скляні очі, скляна ваза.

2. Подумайте і доведіть, що слова золотий, залізний, вікно, голова, земля, рукав — багатозначні, а суфікс, портьєра, білка — однозначні.

3. Випишіть із речень словосполучення з прикметником крутий і доберіть до них синоніми.

Туристи спустилися до річки й пройшли крутим берегом далі. Зробивши крутий поворот, машина зупинилася. Характер у діда був крутий. Круте тісто ніяк не розкачувалось.

4. Відредагуйте текст, замінюючи спільнокореневі слова синонімами.

У темряві засвітилося яскраве світло ліхтарика. Здавалося, що лютий мороз заморозив усе живе в лісі. Письменник написав про життя бідних людей. Лікар лічив хвору.

5. Із поданих віршових уривків випишіть омоніми. Складіть з ними речення.

Так іноді і ми, як дітвора,

Дурієм, ніде правди діти:

Ведмедикам даєм добра,

А самі плачемо, як діти.

(Л. Глібов)

Я візьму легенький прут,

Пожену гусят на Прут.

Хоч купатиму не в милі,

Стануть чисті всі та милі!

(С. Павленко)

6. Доберіть до поданих словосполучень антонімічні й запишіть.

Сухий одяг, суха зустріч; свіже молоко, свіжа газета, свіжа скатертина.

7. Випишіть із фразеологічного словника 5 фразеологізмів, яких не розглядали на уроках. Складіть з ними речення.

ІV рівень (творчий)

1. Із тлумачного словника виберіть опорні слова до мікротеми “Зима”, з’ясуйте їхнє лексичне значення.

2. Поясніть лексичне значення іншомовних слів, підбираючи до них український синонім. Назвіть орфограму.

Абзац, фініш, рюкзак, журі, приз, старт, пюре.

3. Доповніть речення порівняннями; підкресліть слова, вжиті у переносному значенні.

Сонце голубило землю, як.... У краплині роси, наче ..., красується небо. Озвався грім, ніби .... У душі все помолоділо, мов ... .

4. Напишіть твір-мініатюру “Зимонька-снігуронька”, використовуючи в ньому опорні слова до мікротеми “Зима” з першого завдання і слова в переносному значенні.

5. Випишіть спочатку багатозначні слова, а потім омоніми. Поясніть їхнє значення. Як їх розрізняти?

Ключ, вікно, зірка, три, кран, голова, земля, мати, місяць, баня.

6. Перепишіть текст, добираючи до виділених прикметників синоніми та вставляючи пропущені букви. Яка роль синонімів у нашому мовленні?

Широкою долиною між рядами розложистих гір тихо тече по Васильківщині невеличка річка Роставиця. Серед долини з..л..ніють розкішні густі та в..сокі верби, там ніби потонуло в вербах с..ло Вербівка. (І. Нечуй-Левицький)

7. Підкресліть слово з поданих у дужках, що найтонше відповідає змісту речення.

Картини на стіні (осяяні, освітлені, опромінені). Діти почали (шукати, розшукувати, відшукувати) дорогу додому. Сьогодні на вулиці (страшно, дуже, надзвичайно) приємна погода. У районі (споруджено, побудовано, зведено) новий універсам. Рослини швидко (ростуть, зростають, піднімаються) влітку після дощу.

8. Відредагуйте речення.

Лютою ненавистю ненавидів Тарас Шевченко самодержавний лад. Широко поширився рух за чистоту довкілля. Будівельники будують новий будинок. Учні перевели текст українською мовою. Ми розмовляємо на українській мові. П’ятикласники приймали участь у спортивних змаганнях. Я добре відношусь до людей.

9. Побудуйте синонімічні ряди до дієслів.

Гаятися, бентежити, думати, гребувати, майоріти.

VI. Підсумок уроку.

1. Визначення досягнень учнів.

2. Окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.

VII. Домашнє завдання.

— Повторіть теоретичний матеріал підручника, с. 159-167.

— Виконайте вправу 379.

— Складіть твір-мініатюру на тему “Весна іде, красу несе”.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити