Українська мова Конспекти уроків 5 клас - Посібник для вчителя - 2013 рік

I СЕМЕСТР

  Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови

  УРОК 1. Значення мови в житті суспільства. Поняття державної мови. Українська мова - державна мова України

  УРОК 2. РЗМ № 1. Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння, письмо

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

  УРОК 3. Частини мови, основні способи їх розпізнавання

  УРОК 4. Велика буква і лапки в іменниках

  УРОК 5. Голосні у відмінкових закінченнях іменників, прикметників, дієслів

  УРОК 6. Не з дієсловами

  УРОК 7. Правопис -шся, -ться в кінці дієслів

  УРОК 8. РЗМ № 2. Мовлення монологічне і діалогічне, усне і писемне. Вимоги до мовлення. Мета спілкування і адресат мовлення. Основні правила спілкування. Особливості побудови власних висловлювань діалогічного характеру. Читання тексту мовчки

  УРОК 9. Написання прийменників з іншими частинами мови

  УРОК 10. Правопис вивчених прислівників

  УРОК 11. Апостроф

  УРОК 12. Знак м'якшення

  УРОК 13. Контрольна робота № 1 (тестові завдання). Повторення вивченого в початкових класах

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

  УРОКИ 14-15. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми і речення. Головне і залежне слово у словосполученні. Робота над помилками, допущеними у тестових завданнях

  УРОК 16. Головне та залежне слово у словосполученні. Тренувальні вправи

  УРОК 17. Лексичні та фразеологічні словосполучення (практично). Граматична помилка та її умовне позначення (практично)

  УРОК 18. Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)

  УРОК 19. РЗМ № 3. Текст, його основні ознаки

  УРОК 20. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні (повторення). Окличні речення (повторення)

  УРОК 21. Розділові знаки в кінці речень (повторення). Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично)

  УРОК 22. Контрольна робота № 2 (диктант)

  УРОК 23. Другорядні члени речення. Додаток. Робота над помилками, допущеними у диктанті

  УРОК 24. РЗМ № 4. Мовні засоби зв’язку речень у тексті. “Відоме” та “нове” в реченнях тексту

  УРОК 25. Другорядні члени речення. Означення

  УРОК 26. Другорядні члени речення. Обставини

  УРОК 27. Другорядні члени речення. Тренувальні вправи

  УРОК 28. Другорядні члени речення. Самостійна робота (тестові завдання)

  УРОК 29. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Узагальнювальне слово при однорідних членах речення

  УРОК 30. Узагальнювальне слово перед однорідними членами речення. Двокрапка після узагальнювального слова. Тренувальні вправи

  УРОК 31. Звертання. Роль звертань у реченні (практично)

  УРОК 32. РЗМ № 5. Вимоги до мовлення. Усний відгук про висловлювання товариша

  УРОК 33. Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично)

  УРОК 34. Звертання. Вставні слова. Тренувальні вправи. Самостійна робота

  УРОК 35. Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв'язком

  УРОК 36. Кома між однорідними членами речення

  УРОК 37. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

  УРОК 38. Розділові знаки при звертанні (повторення). Виділення вставних слів на письмі комами

  УРОК 39. РЗМ № 6. Стилі та типи мовлення

  УРОК 40. Кома між частинами складного речення, з’єднаних безсполучниковим і сполучниковим зв’язком

  УРОК 41. Контрольна робота № 3 (тестові завдання). Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова. Контрольне читання тексту мовчки

  УРОК 42. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові. Робота над помилками, допущеними у тестових завданнях

  УРОК 43. Діалог. Тире при діалозі

  УРОК 44. РЗМ № 7. Усний докладний переказ тексту наукового стилю за планом. Простий план готового тексту

  УРОК 45. Пряма мова. Діалог. Тренувальні вправи

  УРОК 46. Діалог, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування

  УРОК 47. Контрольна робота № 4 (диктант)

  УРОК 48. Пряма мова. Діалог. Самостійна робота

  УРОК 49. РЗМ № 8. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації, пов’язаної з життєвим досвідом учнів (діалог етикетного характеру, діалог-розпитування)

  УРОК 50. Контрольна робота № 5 (тестові завдання). Пряма мова. Діалог

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

  УРОК 51. Звуки мови і звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки. Робота над помилками, допущеними у тестових завданнях

  УРОКИ 52-53. Приголосні тверді та м’які, дзвінкі й глухі. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ

  УРОКИ 54-55. РЗМ № 9-10. Контрольний письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета

  УРОК 56. Робота над помилками, допущеними у контрольному письмовому переказі

II СЕМЕСТР

  УРОК 57. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука)

  УРОК 58. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ

  УРОК 59. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ. Тренувальні вправи

  УРОК 60. Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів

  УРОК 61. Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів

  УРОК 62. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом. Орфоепічна помилка (практично)

  УРОК 63. Основні правила переносу. Орфограма (практично)

  УРОК 64. Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] у коренях слів

  УРОК 65. Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення. Орфографічний словник

  УРОК 66. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків

  УРОК 67. Спрощення в групах приголосних

  УРОК 68. Спрощення в групах приголосних. Тренувальні вправи

  УРОК 69. Контрольна робота № 6 (диктант). Фонетика

  УРОК 70. РЗМ № 11. Усний твір-опис предмета в художньому стилі

  УРОК 71. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично). Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и]

  УРОК 72. Чергування [о], [е] з [i]

  УРОК 73. Чергування [е] - [о] після [ж], [ч], [ш]

  УРОК 74. Чергування [и], [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів

  УРОК 75. Чергування [г], [к], [х] — [ж], [ч], [ш] — [з’], [ц’], [с’]

  УРОК 76. Основні випадки чергування у - в, і - й

  УРОК 77. РЗМ № 12. Письмовий твір-опис предмета в художньому та науковому стилях

  УРОК 78. Фонетична транскрипція (повторення). Вимова префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-

  УРОК 79. Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я

  УРОК 80. Сполучення ьо, йо

  УРОК 81. РЗМ № 13. Лист. Адреса

  УРОК 82. Правила вживання знака м'якшення

  УРОК 83. Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом

  УРОК 84. РЗМ № 14. Твір-роздум у художньому стилі

  УРОК 85. Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків

  УРОК 86. РЗМ № 15. Письмовий твір-розповідь на основі власного досвіду у художньому стилі

  УРОК 87. Написання слів іншомовного походження. Букви и, і у словах іншомовного походження

  УРОК 88. Правопис знака м'якшення й апострофа у словах іншомовного походження. Подвоєння букв у загальних і власних назвах. Словник іншомовних слів

  УРОК 89. Написання слів іншомовного походження. Тренувальні вправи

  УРОК 90. Контрольна робота № 7 (тестові завдання). Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. Аудіювання тексту художнього стилю

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

  УРОК 91. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Робота над помилками, допущеними у тестових завданнях

  УРОК 92. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Лексична помилка (практично)

  УРОК 93. РЗМ № 16. Замітка в газету (зі шкільного життя) інформаційного характеру

  УРОК 94. Загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова. Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками

  УРОК 95. РЗМ № 17. Усний твір-оповідання про випадок із життя

  УРОК 96. РЗМ № 18. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини

  УРОКИ 97-98. РЗМ № 19-20. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини

  УРОК 99. Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів

  УРОК 100. Омоніми. Контрольне аудіювання тексту художнього стилю

  УРОК 101. Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів

  УРОК 102. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Тренувальні вправи

  УРОК 103. Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови

  УРОК 104. Контрольна робота № 8 (диктант). Лексикологія

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

  УРОК 105. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення - значущі частини слова (повторення і поглиблення)

  УРОК 106. Основа слова і закінчення

  УРОК 107. Префікс і суфікс як значущі частини слова

  УРОК 108. Корінь як значуща частина слова. Спільнокореневі слова і форми слова

  УРОК 109. Незмінні та змінні слова

  УРОК 110. РЗМ № 21. Письмовий твір-опис тварини в художньому та науковому стилях

  УРОК 111. Вимова префіксів пре-, при-, прі-

  УРОК 112. Контрольна робота № 9 (диктант)

  УРОК 113. Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення)

  УРОК 114. РЗМ № 22. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

  УРОК 115. Вимова і написання префіксів з-, (зі-), с-, роз-, без-

  УРОК 116. Контрольна робота № 10 (тестові завдання). Будова слова. Орфографія

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ У КІНЦІ РОКУ

  УРОК 117. Синтаксис і пунктуація

  УРОК 118. Синтаксис і пунктуація

  УРОК 119. Лексикологія

  УРОК 120. Будова слова. Орфографія

  УРОК 121. Фонетика і графіка. Орфоепія й орфографія

  УРОК 122. Фонетика і графіка. Орфоепія й орфографія


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити