Усі уроки української мови. 5 клас. II семестр - 2014 рік

Фонетика. Орфоепія. Орфографія

УРОК № 82 ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ З ТЕМИ «ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ»

Мета:

□ навчальна: повторити вивчені орфограми, застосовуючи набуті знання на практиці; формувати життєву компетентність;

□ розвивальна: розвивати мовне чуття, абстрактне мислення, мовленнєві вміння, навички зіставлення, порівняння; розвивати цікавість;

□ виховна: виховувати повагу до захисників Вітчизни.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, синтаксис, мова і мовлення.

Міжпредметні зв'язки: історія, культура.

Тип уроку: урок формування вмінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ

IV. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

Лексична робота

► З’ясуйте значення слів за словником іншомовних слів.

Форзац, генезис, феодал, ханство, васалітет, фортеця, орда, султан.

«Ланцюжок». Лінгвістичний аналіз

Інструкція: завдання виконують «ланцюжком». Кожен учень пояснює наступну орфограму.

► Прочитайте уважно текст. Визначте його стиль і тип мовлення.

► Слова з пропущеними літерами випишіть у зошит, пояснюючи їх правопис.

► Обґрунтуйте вибір букви з дужок.

П..ріод розв..тку українс..кого війс..кового м..стецтва часів к..зац..тва, яке ро..впнулось (у, в) (3, з)бройні (С, с)или України, охоплює майже три сторіч..я, поч..наючи з кінця XV століт..я. Початок ..сторії (3, з)бройних (С,с)ил України безпос..редн..о пов..язаний з г.. незисом українського к..зац..тва.

З с..редини XIV століт..я (у,в)сі українс..кі землі були заво.. вані ..ноземними ф..одал..ними д..ржавами — Литвою, Польщею, молдавськими та угорськими ф..одалами. Кр..мс..ке (Х,х)ан- ство прийняло турец..кий васал..тет, а свої грабіжниц..кі напади п..ретворило на основне дж..рело зб..гачен..я. Кочів..я ногайських татар, які підкорилися (К,к)римс..кому (Х,х)анству, на картах позначалося як (Д, д)ике (П, п)оле. Султанс..ка (Т,Туреччина утвердилась на (Ч,ч)орному (М,м)орі, оволоділа г..рлами Дунаю, Дніпра, Дону і побудувала м..режу потужних фортец.. для завоюван..я України, Білорусі, Росії, Польщі.

(У,В) Україні (у,в) другій половині XV століт..я (у,в) умовах іноземного пануван..я посилюється кріпос..ниц..ке гноблен..я. Українські селяни, найбільш.. сміливі, мужні, волелюбні, які не хотіли т..рпіти кріпос..ниц..ке ярмо (і, й) владу чужинців, відмовлялися підкорятися ..ноземному панував..ю ф..одалів (і, й) ос..лялися на спустошених землях понад Дніпром і (П,п)івден..им Бугом. Волелюбних (у,в)тікачів приваблював незаселений українс..кий степ, де вони могли займатися віл..но, без ф..одал..ного примусу, хліборобс.. кою працею (і, й) особисто ро..поряджатися виробленим продуктом, а не від..авати його ф..одалам. Однак п..реселенці потрапляли (у,в) умови постійного риз..ку, (у,в) атмосферу тр..вожного прикордон..я з (Д,д)иким (П,п)олем. їм довелос.. повсякден..о давати відсіч., підступним ворожим наскокам орд..нців і поєднувати працю на землі зі збройною борот..бою. Цих людей почали називати к..заками. К.. зак (у, в) п..рекладі з тюркс..кої мови означає «віл..на, незалежна, озброєна людина» (За О. Опанович).

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

▼ Наведіть приклади слів, у яких відбувається спрощення приголосних.

▼ Які чергування голосних ви пам’ятаєте? Наведіть приклади.

▼ Назвіть приголосні, що чергуються. Наведіть приклади.

▼ На що звертаємо увагу, коли треба вжити прийменник у чи в, або сполучник і чи й? Наведіть приклади.

▼ За якими правилами не ставимо апостроф? Наведіть приклади.

▼ Скажіть, коли знак м’якшення не пишемо? Наведітьшриклади.

▼ У яких випадках приголосні не подовжуються? Наведіть приклади.

▼ За яким правилом пишемо букву и в словах іншомовного походження?

▼ Після яких букв ставимо апостроф у словах іншомовного походження? Наведіть приклади.

▼ Знак м’якшення в словах іншомовного походження ставимо за тими правилами, що і в українських?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

▼ Чи впевнені ви у своїх знаннях? Чи готові до написання контрольних тестових завдань?

Оцінювання знань, умінь і навичок учнів

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Виконайте вправу з підручника.

► Повторіть правила з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити