Усі уроки української мови. 5 клас. II семестр - 2014 рік

Повторення й узагальнення в кінці року

УРОК № 110 СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР РЕЧЕННЯ

Мета:

□ навчальна: повторити відомості з теми «Синтаксис і пунктуація», удосконалювати вміння робити синтаксичний аналіз речень;

□ розвивальна: розвивати логічне й образне мислення, мовлення, спостережливість, пам'ять;

□ виховна: виховувати самостійність, акуратність та повагу до товаришів, любов до рідної мови.

Внутрішньопредметні зв'язки: культура мовлення і стилістика, текст (риторичний аспект), граматика.

Міжпредметні зв'язки: художня література

Обладнання: дидактичний матеріал, роздавальний матеріал (алгоритм синтаксичного аналізу).

Тип уроку: урок повторення.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

▼ Які ви знаєте другорядні члени речення?

▼ Для чого вони служать?

▼ Що називається додатком? На які питання відповідає?

▼ Дайте визначення означення. На які питання відповідає?

▼ Який член речення називається обставиною? На які питання відповідає?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з алгоритмом (парна)

► За алгоритмом проаналізуйте 1 речення (на вибір) з попереднього завдання.

Схема синтаксичного аналізу речення

Мовний аналіз

► Визначте і підкресліть головні і другорядні члени речення. Жили колись на світі хлопець і дівчина. Між ними виникло щире кохання. Та хлопець мусив їхати в далеку дорогу. Перед розлукою з синіх очей дівчини покотилися сльози. З них проросли квітки пам’яті. їх називають незабудками.

Вибіркова робота на основі тексту

► Випишіть словосполучення з тексту, визначте головне і залежне слово, поставте запитання.

Буду я навчатись мови золотої

У трави-веснянки, у гори крутої,

В потічка веселого, що постане річкою,

В полінця зеленого, що росте смерічкою.

Буду я навчатись мови-блискавиці

В клекоті гарячім кованої криці,

В кореневищі пружному ниви колоскової,

В леготі шовковому пісні колискової.

Пояснювальний диктант

► Запишіть загадки, знайдіть і підкресліть у них головні та другорядні члени речення, поставте до них питання (зверху олівцем). Напишіть зверху, якою частиною мови виражені обставини.

1. Умивається часто, але рушником не витирається. (Кіт) 2. Влітку відпочивають, а взимку дітей катають. (Санчата) 3. Вдень ховається. Вночі йде шукать собі харчі. Весь з тоненьких голочок. Як він зветься? (їжачок)

Синтаксичне моделювання

► Складіть схеми речень.

1. Три явори посадила сестра при дорозі. 2. У полі холод ночі став відчутнішим. 3. Дніпро — найбільша ріка в Україні. 4. За лісом широкі поля поволі й лагідно спускалися вниз.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Тестові завдання

► Завдання 1-10, 12 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні — лише одна правильна відповідь. Виберіть варіант правильної відповіді.

1. Поширене словосполучення складається з:

А двох виражених самостійними частинами мови слів;

Б двох виражених самостійними частинами мови слів і прийменника;

В двох виражених самостійними частинами мови слів і сполучника;

Г трьох і більше виражених самостійними частинами мови і слів.

2. Граматична основа речення — це:

А означення, додаток, обставина;

Б підмет і присудок;

В підмет і означення;

Г присудок і обставина.

3. У кінці розповідного окличного речення потрібно ставити:

А крапку;

Б знак питання;

В знак оклику;

Г крапку й знак оклику.

4. До другорядних членів речення належать:

А означення, додаток, обставина;

Б підмет і присудок;

В підмет і означення;

Г присудок і обставина.

5. Додаток відповідає на питання:

А який? яка? яке?

Б який є підмет? хто він такий?

В кого? чого? ким? чим?

Г де? куди? як? чому?

6. Присудок найчастіше в реченні виражено:

А іменником;

Б прикметником;

В дієсловом;

Г прислівником.

7. Позначте рядок, у якому всі сполуки слів є словосполученнями:

А історія країни, читати й писати;

Б бузок цвіте, духмяні трави;

В знайти в словнику, вивчити напам’ять;

Г посіяли квіти, у небі.

8. Позначте рядок, у якому словосполучення поширене:

А подорож до моря;

Б читати цікаву книг;

В дорожчий за життя;

Г говорити з другом.

9. Позначте спонукальне речення:

А Красне літо в вирій відлетіло, мов його ніколи й не було (Є. Гуцало).

Б Уже вода замерзла на озерах (М. Рильський).

В Ой яка чудова українська мова! (О. Підсуха)

Г Лети ж, рідне слово, лети в рідний край! (Олена Пчілка)

10. Позначте речення, у кінці якого потрібно поставити знак питання:

А Хто ми в світі без рідного слова (В. Крищенко).

Б Любіть свою хату, хоч і небагату (Б. Лепкий).

В Видиш, брате мій, товаришу мій, відлітають сірим шнурком журавлі у вирій (Б. ЛепкиІЇ).

Г Вже перший сніг кружляє над землею і тихо падає (М. Рильський).

11. «Дощик нитками плететься, в’ється, сиплеться і ллється по ріллі» (Б. Чупринка). Позначте правильну відповідь:

А один підмет, чотири однорідних присудки;

Б тільки присудки;

В один підмет і один присудок;

Г складне речення.

12. У реченні «Як парость виноградної лози, плекайте мову» (М. Рильський) визначте граматичну основу:

А тільки підметом;

Б тільки присудком;

В підметом і присудком;

Г двома підметами і присудком.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Виконайте вправу за підручником.

► Вивчіть напам’ять вислови про мову видатних людей.

► Складіть пам’ятку «Робимо синтаксичний аналіз речення».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити