Усі уроки української мови. 5 клас. II семестр - 2014 рік

Календарно-тематичне планування уроків української мови в 5 класі. II семестр

Фонетика. Орфоепія. Орфографія

УРОК № 57 НЕНАГОЛОШЕНІ [Е], [И], [О] В КОРЕНЯХ СЛІВ. ПРАВОПИС. ОРФОГРАМА (ПРАКТИЧНО)

УРОК № 58 НЕНАГОЛОШЕНІ ГОЛОСНІ, ЩО НЕ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ НАГОЛОСОМ

УРОК № 59 ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. ЗАСВОЄННЯ СКЛАДНИХ ВИПАДКІВ СЛОВОВЖИВАННЯ. СЛУХАННЯ-РОЗУМІННЯ ТЕКСТІВ РІЗНИХ СТИЛІВ І ТИПІВ МОВЛЕННЯ

УРОК № 60 ПОЗНАЧЕННЯ НА ПИСЬМІ НЕНАГОЛОШЕНИХ [Е], [И] ТА [О] ПЕРЕД СКЛАДОМ ІЗ НАГОЛОШЕНИМ [У] В КОРЕНЯХ СЛІВ

УРОК № 61 ОРФОГРАМА (ПРАКТИЧНО). ОРФОГРАФІЧНИЙ СЛОВНИК. ОРФОГРАФІЧНА ПОМИЛКА (ПРАКТИЧНО), ЇЇ УМОВНЕ ПОЗНАЧЕННЯ

УРОК № 62 ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ З ТЕМИ «ОРФОГРАФІЯ»

УРОК № 63 Урок розвитку комунікативних умінь № 14. ТВІР-ОПИС ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

УРОК № 64 ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ З ТЕМИ «ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ»

УРОК № 65 КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ

УРОК № 66 ВИМОВА ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ. УПОДІБНЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

УРОК № 67 СПРОЩЕННЯ В ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ. СЛУХАННЯ-РОЗУМІННЯ ТЕКСТІВ РІЗНИХ СТИЛІВ І ТИПІВ МОВЛЕННЯ

УРОК № 68 Урок розвитку комунікативних умінь № 15. ТВІР-РОЗПОВІДЬ НА ОСНОВІ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

УРОК № 69 НАЙПОШИРЕНІШІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ. ЧЕРГУВАННЯ [О] - [А], [Е] - [І], [Е] - [И], [О], [Е] З [І]; [Г], [К], [X] - [Ж], [Ч], [Ш] - [3], [Ц], [С]

УРОК № 70 ЧЕРГУВАННЯ [О] - [Е] ПІСЛЯ [Ж], [Ч], [НІ]; [И] - [І] ПІСЛЯ [Ж], [Ч], [Ш], [ШЧ] ТА [Г], [К], [X] В КОРЕНЯХ СЛІВ

УРОК № 71 ОСНОВНІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ У - В, І - Й

УРОК № 72 Урок розвитку комунікативних умінь № 16. УСНИЙ ТВІР-ОПОВІДАННЯ ПРО ВИПАДОК ІЗ ЖИТТЯ. ВІДГУК ПРО ВИСЛОВЛЮВАННЯ ТОВАРИША. ТЕКСТ. УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ВИМОВИ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ У ПРОЦЕСІ ВИСТУПІВ ІЗ ПОВІДОМЛЕННЯМ НА ПЕВНУ СОЦІОКУЛЬТУРНУ ТЕМУ

УРОК № 73 ВИМОВА ПРЕФІКСІВ З- (ЗІ-, С-), РОЗ-, БЕЗ-

УРОК № 74 ПРАВОПИС. ПОЗНАЧЕННЯ М'ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ НА ПИСЬМІ БУКВАМИ Ь, І, Є, Ю, Я. СПОЛУЧЕННЯ ЬО, ЙО

УРОК № 75 ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ ЗНАКА М'ЯКШЕННЯ

УРОК № 76 Урок розвитку комунікативних умінь № 17. УСНИЙ ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ РОЗДУМУ

УРОК № 77 ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ АПОСТРОФА. ПРАВИЛЬНА ВИМОВА ТА НАПИСАННЯ СЛІВ З АПОСТРОФОМ

УРОК № 78 ПОДВОЄННЯ БУКВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОДОВЖЕНИХ М'ЯКИХ ПРИГОЛОСНИХ ТА ЗБІГУ ОДНАКОВИХ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

УРОК № 79 НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ. БУКВИ И, І. СЛОВНИК ІНШОМОВНИХ СЛІВ

УРОК № 80 ПРАВОПИС ЗНАКА М'ЯКШЕННЯ ТА АПОСТРОФА В СЛОВАХ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

УРОК № 81 ПОДВОЄННЯ БУКВ У ЗАГАЛЬНИХ І ВЛАСНИХ НАЗВАХ. ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ ВГОЛОС

УРОК № 82 ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ З ТЕМИ «ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ»

УРОК № 83 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 З ТЕМИ «ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ»

Лексикологія

УРОК № 84 ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ОДНОЗНАЧНІ Й БАГАТОЗНАЧНІ СЛОВА. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЛУМАЧНИМ І ПЕРЕКЛАДНИМ СЛОВНИКАМИ. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. ВИКОРИСТАННЯ СЛІВ ВІДПОВІДНО ДО ЇХНЬОГО ЗНАЧЕННЯ

УРОК № 85 ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОЗНАЧНИХ СЛІВ У ПРЯМОМУ Й ПЕРЕНОСНОМУ ЗНАЧЕННЯХ. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СЛІВ ІЗ ПЕРЕНОСНИМ ЗНАЧЕННЯМ. ЛЕКСИЧНА ПОМИЛКА (ПРАКТИЧНО)

УРОК № 86 ЗАГАЛЬНОВЖИВАНІ (НЕЙТРАЛЬНІ) І СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНІ СЛОВА

УРОК № 87 ГРУПИ СЛІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ: СИНОНІМИ, АНТОНІМИ, ОМОНІМИ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗІ СЛОВНИКАМИ АНТОНІМІВ, СИНОНІМІВ. СЛОВНИКОВІ СТАТТІ В СЛОВНИКАХ РІЗНИХ ТИПІВ

УРОКИ № 88-89 Урок розвитку комунікативних умінь № 18-19. КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ТВАРИН

УРОК № 90 ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ З ТЕМИ «ГРУПИ СЛІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ»

УРОК № 91 Урок розвитку комунікативних умінь № 20. ВІДПОВІДЬ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В НАУКОВОМУ СТИЛІ

УРОК № 92 ПОХОДЖЕННЯ (ЕТИМОЛОГІЯ) СЛОВА. ЕТИМОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

УРОК № 93 ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ З ТЕМИ «ЛЕКСИКОЛОГІЯ». СЛУХАННЯ-РОЗУМІННЯ ТЕКСТІВ РІЗНИХ СТИЛІВ І ТИПІВ МОВЛЕННЯ

УРОК № 94 Урок розвитку комунікативних умінь № 21. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ЛИСТ РІДНИМ, ДРУЗЯМ, АДРЕСА

УРОК № 95 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6 З ТЕМИ «ЛЕКСИКОЛОГІЯ» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ). КОНТРОЛЬНА ПЕРЕВІРКА НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

УРОК № 96 ОСНОВА СЛОВА І ЗАКІНЧЕННЯ —ЗНАЧУЩІ ЧАСТИНИ СЛОВА. ОРФОЕПІЯ. ВИМОВА ПРЕФІКСІВ ПРЕ-, ПРИ-, ПРІ-

УРОК № 97 СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА Й ФОРМИ СЛОВА

УРОК № 98 НЕЗМІННІ Й ЗМІННІ СЛОВА

УРОК № 99 ЗНАЧУЩІ ЧАСТИНИ СЛОВА. ПРАВОПИС. НАПИСАННЯ ПРЕФІКСІВ ПРЕ-, ПРИ-, ПРІ-

УРОК № 100 Урок розвитку комунікативних умінь № 22. ЗАМІТКА В ГАЗЕТУ (ЗІ ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ) ІНФОРМАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ

УРОК № 101 РОЗБІР СЛОВА ЗА БУДОВОЮ. ГРАМАТИКА. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ВИВЧЕНИХ ЧАСТИН МОВИ

УРОК № 102 ЗНАЧУЩІ ЧАСТИНИ СЛОВА. ТЕКСТ. УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНЬ ЗНАХОДИТИ ІНФОРМАЦІЮ ДО ОБРАНОЇ ТЕМИ, АНАЛІЗУВАТИ ЇЇ, ДОБИРАТИ КЛЮЧОВІ СЛОВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЮВАННЯ

УРОК № 103 РОЗБІР СЛОВА ЗА БУДОВОЮ. ПРАВОПИС. ВИВЧЕНІ ОРФОГРАМИ В ЗНАЧУЩИХ ЧАСТИНАХ СЛОВА

УРОК № 104-105 Урок розвитку комунікативних умінь № 23-24. КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР-РОЗПОВІДЬ НА ОСНОВІ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

УРОК № 106 ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ З ТЕМИ «БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ». КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ. ВИКОРИСТАННЯ В МОВЛЕННІ СЛІВ ІЗ ПРЕФІКСАМИ ТА СУФІКСАМИ, ЩО НАДАЮТЬ ТЕКСТУ ЕМОЦІЙНОГО ЗАБАРВЛЕННЯ Й ВИРАЗНОСТІ

УРОК № 107 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7 З ТЕМИ «БУДОВА СЛОВА» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

Повторення й узагальнення в кінці року

УРОК № 108 СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

УРОК № 109 СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

УРОК № 110 СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР РЕЧЕННЯ

УРОК № 111 ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ГРУПИ СЛІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ

УРОК № 112 ЛЕКСИКОЛОГІЯ. РОБОТА ЗІ СЛОВНИКАМИ

УРОК № 113 ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

УРОК № 114 РІЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА ЗА ТЕКСТОМ АДМІНІСТРАЦІЇ

УРОК № 115 АНАЛІЗ ДИКТАНТУ. ВИВЧЕНІ ОРФОГРАМИ В ЗНАЧУЩИХ ЧАСТИНАХ СЛОВА

УРОК № 116 ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ З ОРФОГРАФІЇ

УРОК № 117 БУДОВА СЛОВА Й ОРФОГРАФІЯ. ЗНАЧУЩІ ЧАСТИНИ СЛОВА

УРОК № 118 СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА Й ФОРМИ СЛОВА

УРОК № 119 ФОНЕТИКА Й ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ Й ОРФОГРАФІЯ

УРОК № 120 ФОНЕТИЧНИЙ РОЗБІР СЛОВА

УРОК № 121 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8 З ТЕМИ «ПОВТОРЕННЯ» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

УРОК № 122 АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Навчально-методичні матеріали до уроків


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити