Розробки уроків - Українська мова 5 клас І семестр - 2018

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ. І СЕМЕСТР

(122 год., 3,5 год. на тиждень, 10 год. — резерв годин для використання на розсуд учителя; РЗМ* — 24 год.)

з/п

Зміст програмового матеріалу

Кількість

годин

Примітки

Вступ (1 год)

1

Вступ. Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України

1

 

2

РЗМ № 1. Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності

1

 

Повторення вивченого у початковій школі (2 год)

3

Текст. Усні й письмові висловлювання. Текст. Зміст. Заголовок тексту. План тексту. Поділ зв’язного висловлювання (тексту) на речення. Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення

1

 

4

Слово. Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речення. Складання речень певного змісту. Переказ тексту з описом

1

 

5

РЗМ № 2. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й письмове, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення. Поняття про ситуацію спілкування. Основні правила спілкування

1

 

6

РЗМ № 3. Текст, його ознаки. Тема і головна думка тексту. Поділ тексту на мікротеми й абзаци. Мовні засоби зв’язку речень у тексті. Усний докладний переказ. Вимоги до мовлення

1

 

Лексикологія (8 год + 1 на повторення)

7

Лексичне значення слова . Ознайомлення з тлумачним словником . Однозначні й багатозначні слова (повторення)

1

 

8

Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками

1

 

9

Лексична помилка та умовне її позначення (практично)

1

 

10

Тлумачний словник української мови

1

 

11

Групи слів за значенням (повторення й поглиблення). Синоніми

1

 

12

Антоніми

1

 

13

Омоніми

1

 

14

Пароніми

1

 

15

Практична робота зі словниками антонімів, синонімів, омонімів, паронімів

1

 

16

РЗМ № 4. Усний переказ розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом)

1

 

17

РЗМ № 5. Письмовий переказ розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за індивідуально складеним планом)

1

 

18

Контрольна робота за темою «Лексикологія. Групи слів за значенням» (тестування)

1

 

Будова слова. Офографія (9 год + 1 на повторення)

19

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова (повторення й поглиблення відомостей)

1

 

20

Спільнокореневі слова й форми слова

1

 

21

Незмінні й змінні слова

1

 

22

Правопис значущих частин слова (повторення)

1

 

23

Правопис значущих частин слова (повторення)

1

 

24

РЗМ № 6. Аудіювання текстів фольклорних творів (колискових пісень, забавлянок, утішок), що містять слова із суфіксами, які надають слову значень зменшуваності й пестливості

1

 

25

написання префіксів пре-, при-, прі-

1

 

26

написання префіксів пре-, при-, прі- (продовження)

1

 

27

РЗМ № 7. конструювання речень-компліментів (для привітання з днем народження, святом) з використанням слів із префіксом пре-

1

 

28

РЗМ № 8. Письмовий твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі)

1

 

29

контрольна робота за темою «Будова слова. Орфографія» (тестування)

1

 

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія (30 год + 2 на повторення)

30

Звуки мови і звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки

1

 

31

Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі (повторення)

1

 

32

Вимова звуків, що позначаються літерами г та ґ

1

 

33

Позначення звуків на письмі. Алфавіт (абетка, азбука)

1

 

34

Співвідношення звуків і літер. Звукове значення літер я, ю, є, ї та щ (повторення)

1

 

35

Співвідношення звуків і літер. Звукове значення літер я, ю, є, ї та щ (повторення)

   

36

РЗМ № 9. Особливості побудови роздуму. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

1

 

37

Склад. Наголос. Правила переносу слова з рядка в рядок. Орфограма. Орфографічна помилка (практично)

1

 

38

Орфоепічний словник і словник наголосів

1

 

39

РЗМ № 10. Усний твір-роздум у художньому стилі за колективно складеним планом

1

 

40

Орфоепічна помилка (практично)

1

 

41

Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені [е], [и], [о] в коренях слів

1

 

42

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

1

 

43

РЗМ № 11. Письмовий твір-роздум у художньому стилі за колективно складеним планом

1

 

44

Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом із наголошеним [у] у коренях слів

1

 

45

Орфографічний словник

1

 

46

Орфограма (практично). Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення

1

 

47

Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі

1

 

48

Контрольний диктант

1

 

49

Аналіз контрольного диктанту. Контрольне читання мовчки

1

 

50

контрольна робота за темою «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія» (тестування)

1

 

51

РЗМ № 12. Есе (розмірковування у довільній формі) про красу й милозвучність української мови (усно)

1

 

52

Аналіз контрольних робіт. Повторення та узагальнення вивченого. Підсумки роботи за семестр

1

 

* РЗМ — розвиток зв’язного мовлення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити