Розробки уроків - Українська мова 5 клас І семестр - 2018

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ. І СЕМЕСТР

(122 год., 3,5 год. на тиждень, 10 год. — резерв годин для використання на розсуд учителя; РЗМ* — 24 год.)

з/п

Зміст програмового матеріалу

Кількість

годин

Примітки

Вступ (1 год)

1

Вступ. Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України

1


2

РЗМ № 1. Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності

1


Повторення вивченого у початковій школі (2 год)

3

Текст. Усні й письмові висловлювання. Текст. Зміст. Заголовок тексту. План тексту. Поділ зв’язного висловлювання (тексту) на речення. Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення

1


4

Слово. Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речення. Складання речень певного змісту. Переказ тексту з описом

1


5

РЗМ № 2. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й письмове, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення. Поняття про ситуацію спілкування. Основні правила спілкування

1


6

РЗМ № 3. Текст, його ознаки. Тема і головна думка тексту. Поділ тексту на мікротеми й абзаци. Мовні засоби зв’язку речень у тексті. Усний докладний переказ. Вимоги до мовлення

1


Лексикологія (8 год + 1 на повторення)

7

Лексичне значення слова . Ознайомлення з тлумачним словником . Однозначні й багатозначні слова (повторення)

1


8

Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками

1


9

Лексична помилка та умовне її позначення (практично)

1


10

Тлумачний словник української мови

1


11

Групи слів за значенням (повторення й поглиблення). Синоніми

1


12

Антоніми

1


13

Омоніми

1


14

Пароніми

1


15

Практична робота зі словниками антонімів, синонімів, омонімів, паронімів

1


16

РЗМ № 4. Усний переказ розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом)

1


17

РЗМ № 5. Письмовий переказ розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за індивідуально складеним планом)

1


18

Контрольна робота за темою «Лексикологія. Групи слів за значенням» (тестування)

1


Будова слова. Офографія (9 год + 1 на повторення)

19

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова (повторення й поглиблення відомостей)

1


20

Спільнокореневі слова й форми слова

1


21

Незмінні й змінні слова

1


22

Правопис значущих частин слова (повторення)

1


23

Правопис значущих частин слова (повторення)

1


24

РЗМ № 6. Аудіювання текстів фольклорних творів (колискових пісень, забавлянок, утішок), що містять слова із суфіксами, які надають слову значень зменшуваності й пестливості

1


25

написання префіксів пре-, при-, прі-

1


26

написання префіксів пре-, при-, прі- (продовження)

1


27

РЗМ № 7. конструювання речень-компліментів (для привітання з днем народження, святом) з використанням слів із префіксом пре-

1


28

РЗМ № 8. Письмовий твір-опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі)

1


29

контрольна робота за темою «Будова слова. Орфографія» (тестування)

1


Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія (30 год + 2 на повторення)

30

Звуки мови і звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки

1


31

Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі (повторення)

1


32

Вимова звуків, що позначаються літерами г та ґ

1


33

Позначення звуків на письмі. Алфавіт (абетка, азбука)

1


34

Співвідношення звуків і літер. Звукове значення літер я, ю, є, ї та щ (повторення)

1


35

Співвідношення звуків і літер. Звукове значення літер я, ю, є, ї та щ (повторення)36

РЗМ № 9. Особливості побудови роздуму. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

1


37

Склад. Наголос. Правила переносу слова з рядка в рядок. Орфограма. Орфографічна помилка (практично)

1


38

Орфоепічний словник і словник наголосів

1


39

РЗМ № 10. Усний твір-роздум у художньому стилі за колективно складеним планом

1


40

Орфоепічна помилка (практично)

1


41

Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені [е], [и], [о] в коренях слів

1


42

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

1


43

РЗМ № 11. Письмовий твір-роздум у художньому стилі за колективно складеним планом

1


44

Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом із наголошеним [у] у коренях слів

1


45

Орфографічний словник

1


46

Орфограма (практично). Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення

1


47

Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі

1


48

Контрольний диктант

1


49

Аналіз контрольного диктанту. Контрольне читання мовчки

1


50

контрольна робота за темою «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія» (тестування)

1


51

РЗМ № 12. Есе (розмірковування у довільній формі) про красу й милозвучність української мови (усно)

1


52

Аналіз контрольних робіт. Повторення та узагальнення вивченого. Підсумки роботи за семестр

1


* РЗМ — розвиток зв’язного мовлення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити