Розробки уроків - Українська мова 5 клас І семестр - 2018

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 31. Приголосні тверді й м'які, дзвінкі й глухі (повторення)

Мета: навчальна — активізувати й поглибити знання учнів про тверді й м'які, глухі й дзвінкі приголосні; формувати вміння й навички правильності вимови слів з літерами ґ і г; удосконалювати навички виразного читання; розвивальна — розвивати критичне та логічне мислення, виразне мовлення, навички роботи з текстом, уміння працювати в групах та індивідуально; виховна — сприяти формуванню людяності, співчуття, уміння знаходити вихід зі складної ситуації.

Обладнання: підручник, таблиці-схеми, презентації.

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Очікувані результати: учні розрізняють тверді й м'які, дзвінкі й глухі звуки, правильно вимовляють слова з ґ і г, уміють логічно та критично мислити, працювати з текстом у групах та індивідуально; мають почуття людяності; уміють знаходити вихід зі складних ситуацій.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка письмового домашнього завдання

2. Експрес-опитування

— Що вивчає фонетика?

— Що є найменшою одиницею мови та мовлення?

— Назвіть голосні звуки. За допомогою чого вони утворюються?

— За допомогою чого утворюються приголосні звуки?

— Скільки звуків в українській мові?

3. Мовна гра

— Із поданих букв складіть слова — прізвища відомих українських письменників.

ЧЕНШЕВКО (Шевченко), НАКОРФ (Франко), ЇНУКРАКА (Українка).

4. Практична робота

♦ Відгадайте загадки. Назвіть голосні та приголосні звуки в утворених парах слів.

1) З г я дерева частина,

З б — в дуплі моя хатина.

(Гілка — білка.)

2) З к я в школі на стіні,

Земна куля на мені .

Коли к на п змінити,

Буде учням де сидіти.

(Карта — парта.)

3) Знає кожен, який знак

Ставлять перед що і як.

Візьмеш р в нім замість к

Вийде ім’я хлопчака.

(Кома — Рома.)

— Переставте місцями звуки, щоб утворилися нові слова.

Колба (бокал), роги (гори), козуб (бузок), тіло (літо).

— Вимовте слова кожного рядка. Які звуки в них відмінні? Доведіть, що заміна одного звука іншим спричиняє зміну значення слова.

Лак — мак — так — гак; ніч — ніж — ніс — Ніл.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Робота з підручником і схемами-таблицями: опрацювання теми уроку

Приголосні бувають дзвінкими та глухими. Під час вимови дзвінких приголосних голосові зв’язки коливаються. Під час вимови глухих — непорушні. Глухі приголосні утворюються лише з шуму, а дзвінкі — з голосу й шуму.

Близькі за звучанням дзвінкі та глухі приголосні становлять пари:

✵ дзвінкі: [б] — [д]; [з] — [ж]; [г] — [ґ]; [дж] — [дз];

✵ глухі: [п] — [т]; [с] — [ш]; [х] — [к]; [ц] — [ч].

Не має парного дзвінкого глухий [ф].

Не мають парних глухих звуки [м], [н], [в],[л], [р], [й]. Їх ще називають сонорними.

2. Спостереження над мовним матеріалом

— Випишіть тільки ті слова, у яких усі приголосні глухі. Зверніть увагу на наголоси.

Посуха, осика, кінь, загадка, шахи, сніг, згода, жаданий, холод, дзиґа, спекти, залізо, тісто, життя, чашка, відгук, скарга, вжалити.

3. Робота у групах

— Вимовте пари слів. Запишіть їх у транскрипції. Порівняйте ці пари слів і зробіть висновок: чим вони відрізняються?

I група: сядь [с'ад'] — сад [сад]; ряд [р'ад] — рад [рад].

II група: син [син] — синь [син']; лук [лук] — люк [л'ук].

Висновок: ці пари слів відрізняються звуками [р]/[р'], [с]/[с'], [д]/[д'], тобто м’якими і твердими. Тому ми повинні ці звуки правильно вимовляти і правильно писати букви, бо зміняються значення слів.

4. Розв'язування проблемного питання

— Чому у слові «рід» звук [р'] — м’який, а у словах шахтар, гіркий, Харків — твердий?

Фізкультхвилинка

5. Виконання вправ

— Прочитайте слова, подані в звуковому записі. Запишіть їх буквами у два стовпчики: з м’яким знаком та без м’якого знака.

[іспан'ц'і], [пром'інчик], [р'ідн'і], [пот'м'ан'ілий], [ідут'], [активн'іс'т'], [ц'в'ах], [спал'н'а], [нен'чин], на [йалин'ц'і], на [йалинон'ц'і].

— Випишіть слова у два стовпчики, у правий — тільки зі звуком [й], у лівий — з іншими м’якими приголосними звуками.

Поєдинок, сонце, земля, соняшник, море, якір, юнга, нюанс, солов’ї, весна, тьохкав, ішов, близько, верба, ясен, рідня, серйозна

— Якщо правильно виписали із попередньої вправи слова, то з їхніх останніх букв складіть і прочитайте другу половину прислів’я: «Немає у світі, ...». Запишіть його повністю (...як своя країна!). Поясніть смисл цього прислів’я, наведіть подібні.

— Замініть у поданих словах дзвінкі приголосні парними глухими. Запишіть утворені слова.

Балка, двір, жати, коза, ґава, гол, газ.* (Палка, твір, шати, коса, кава, хол, гас**.)

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити розподіл приголосних звуків на тверді та м’які, глухі та дзвінкі. Виконати вправу за вибором учителя.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Опишіть, якими на колір ви уявляєте звуки, поясніть чому.


* Газ — речовина, здатна поширюватися в усьому доступному для неї просторі, рівномірно заповнюючи його.

** Гас — горюча рідина, продукт перегонки нафти.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити