Розробки уроків - Українська мова 5 клас І семестр - 2018

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 37. Склад. Наголос. Правила переносу слова з рядка в рядок. Орфограма. Орфографічна помилка (практично)

Мета: навчальна — поглибити знання учнів про склад і наголос; удосконалювати вміння правильно переносити слова з рядка в рядок; навчитися користуватися орфоепічним словником та словником наголосів; розвивальна — розвивати мовленнєвий слух, культуру мовлення, пам'ять, логічне мислення; виховна — сприяти формуванню культури писемного та усного мовлення, культури поведінки, командного духу.

Обладнання: підручник, таблиці-схеми, презентації, навчальний мультфільм «Лепетун».

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Очікувані результати: учні знають про склад і наголос, правила переносу слова з рядка в рядок; розуміють поняття «орфограма»; уміють практично знаходити орфографічні помилки; усвідомлюють значення грамотного письма та правильної вимови слів.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання: читання творів з елементами роздуму, взаєморецензування, коментарі вчителя, оцінювання

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Спостереження над мовним матеріалом

— Поставте наголоси у словах.

Засúпати — засипáти, кнúжки — книжкú, áтлас — атлáс, стінú — стíни, нíколи — ніколú, пíсні — піснí, лíта — літá, жúта — житá.

— Чому слова записано парами? Що слід знати про наголос?

2. Робота з підручником, схемами-таблицями, перегляд кількох серій мультфільму «Лепетун»

3. Мовна гра «Плутанка»

— Розгадайте вислів.

шігро ляд низумхро дейлю є бомсоза, дял нівдур — тоюме (Адріан Декурсель).

(Гроші для розумних людей є засобом, для дурнів — метою.)

— Що ви зробили, щоб утворити слова? (Переставили склади.)

4. Опрацювання теоретичного матеріалу про склад слова; односкладові, двоскладові та багатоскладові слова

Склад — це частина слова, яку вимовляють одним поштовхом видихуваного повітря. У слові стільки складів, скільки в ньому голосних звуків. Склад утворюється тільки з голосного звука або поєднанням голосного з одним або кількома приголосними.

1) За кількістю складів слова бувають односкладовими, двоскладовими та багатоскладовими: яр, я-вір, я-ру-га.

2) Відкриті та закриті склади. Склад, що закінчується голосним звуком, називають відкритим: ме-ло-ді-я. Склад, що закінчується приголосним звуком, називають закритим: аб-зац.

3) Наголос. Подвійне наголошення. Словник наголосів. Наголос — це виділення посиленням голосу певного складу в слові. В українській мові наголос вільний, тобто наголошеними можуть бути різні за порядком склади. Існують слова з подвійним наголосом. У словниках наводять обидва наголоси, наприклад: зАвждИ, пОмИлка. Серед словників України одним із найважливіших є словник наголосів української літературної мови (орфоепічний словник).

4) Логічний наголос. Логічний наголос — це виділення посиленням голосу та підвищенням тону найважливішого в реченні за змістом слова або сполуки.

5) Правила переносу. Слова з рядка в рядок переносять за складами. Проте не можна плутати правила поділу на склади з правилами переносу.

Потрібно пам’ятати:

✵ одну букву не переносять й не залишають у попередньому рядку;

✵ не можна розривати буквосполучення дж, дз, які позначають на письмі один звук; якщо дж, дз не становлять одного звука, їх можна розривати;

✵ не можна розривати буквосполуки йо, ьо;

✵ не розривають абревіатури: УАПЦ, МАГАТЕ;

✵ при перенесенні прізвищ не можна залишати на попередньому рядку ініціали або інші умовні скорочення.

5. Виконання вправ

— Запишіть слова, правильно поставивши в них наголос.

Дрóва, вимóва, кúдати, óлень, дочкá, дóнька, цúган, корóмисло, спúна, вíтчим, граблí, пóдруга, фартýх, вíльха, рéшето, зрýчний, лáте, нáчинка, котрúй, рáзом, мерéжа.

— Поділіть зазначені слова на склади, запишіть фонетичною транскрипцією. Визначте, який звук є спільним для всіх слів у кожному рядку.

1) Батько, сіяти, яблуко, кістка; 2) лісовик, уїдливий, їхати, пісня.

— У поданих рядках знайдіть слова, що неправильно поділили для переносу.

1) Віт-чиз-на, бу-зок, прис-туп, про-мовець, сце-на-рист; 2) ле-ва-да, за-квіт- ча-ли, зем-ля, зе-мля, на-ро-доз-нав-ство; 3) со-няч-ний, при-спі-вує, у-день, але-я, чор-ноб-ри-вий; 4) по-до-рож, гі-сть, ек-ран, дз-він; 5) до-лень-ка, пі-ра- мі-да, від-звук, спи-нись, бла-кить, под-зво-ни.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Знати правила перенесення слів із рядка на наступний рядок. Виконати вправу з підручника (за вибором учителя).

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Евристична бесіда

— Навіщо вміти виділяти склади в словах?

— Скільки складів у кожному слові? (Стільки, скільки голосних.)

— Чому слід правильно наголошувати слова?

— Що може статися, якщо неправильно поставити наголос, наприклад, у словах замок, брати, атлас? Як називають такі слова? (Омонімами.)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити