Розробки уроків - Українська мова 5 клас І семестр - 2018

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 40. Орфоепічна помилка (практично)

Мета: навчальна — поглибити знання учнів про склад та наголос; формувати вміння та навички ділити слова на склади, правильно вимовляти наголошені й ненаголошені голосні; дати поняття про орфоепічну помилку; розвивальна — розвивати вміння працювати колективно та самостійно, логічне мислення; виховна — сприяти формуванню любові до рідної мови, спостережливості, допитливості.

Обладнання: орфоепічний, орфографічний словники та словник наголосів, презентації, таблиці, матеріали навчального сайту «Лепетун».

Тип уроку: повторення та закріплення вивченого.

Очікувані результати: учні мають поняття про склад і наголос, уміють ділити слова на склади та переносити слова по складах на інший рядок, правильно наголошують слова, знаходити й виправляти орфоепічні помилки, допитливі та спостережливі.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання: читання складених творів-роздумів у художньому стилі, коментування вчителя, оцінювання

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

— Ми вже говорили про важливість правильного наголошування слів. Інколи через неправильне наголошення одного слова зміст висловлення змінюється або зовсім утрачається. Ось як у цьому віршику.

Зіставлення не марне,

та й зовсім не складне:

число буває ... (пáрне),

а молоко — ... (парнé).

Як кажуть, це на лобі

нам зарубати слід:

у колесі є ... (óбід),

а за столом — ... (обíд).

Сьогодні ми вдосконалюватимемо навички правильного наголошування слів.

ІІІ. ПОВТОРЕННЯ ЗА ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Мовна гра «Зміни слово»

— За допомогою наголосів змініть слова. Складіть речення чи словосполучення (за можливості об’єднайте їх у короткий зв’язний текст або напишіть віршик).

Орган, замок, кульки.

(Кожен орган мій співає як орган у замку, що зачинений на величезний замок. У небі плавають повітряні кульки, радіють собі, а ми носимо важкі кульки із ґрунтом для клумб.)

2. Робота з орфоепічним словником

— Випишіть із орфоепічного словника 10 слів, поставте наголоси. Правильно прочитайте їх. Бажано взяти цікаві чи важкі слова, щодо наголосів яких ви маєте сумнів.

3. Виконання вправи

— Розташуйте слова за абеткою, визначте наголоси, перевірте їх за словником.

Камбала, колесо, данина, читання, форзац, завдання, подруга, дочка, олень, ознака, вірші, приятель, живопис, старий, високо, фольга, донька, феномен, причіп, адже, вантажівка, перепис, надлишок, цінник, соломинка, ринковий.

(Аджé, вантажíвка, вúсóко, вíрші, данинá, данúна, дóнька, дочкá, живóпис, завдáння, кáмбала, кóлесо, надлúшок, ознáка, óлень, перéпис, пóдруга, прúчіп, прúятель, рúнковий, соломúнка, старúй, фенóмен, фóльга, фóрзац, ціннúк, читáння.)

Фізкультхвилинка

4. Творче конструювання

— Поставте наголос у словах та складіть із ними речення.

Брати (рідні) — брати (участь); дорога (дальня) — дорога (людина).

5. Вправа «Злови помилку!»

1. Я забув сьогодні взяти на урок географічний атлáс. 2. Мама вдягла на вечір зустрічі випускників школи блискучу áтласну сукню. 3. Із зали лунала приємна музúка, це прийшов привітати ювілярів талановитий мýзика. 4. Люблю дивитися по телевізору змагання з парнóго катання. 5. Пáрне молоко дуже корисне для здоров’я. 6. Дешева рибка, та дорóга з неї юшка. 7. Тоді дорогá успішна, коли розмова втішна. 8. Струни на бадьорий лад настрóю, щоб не було поганого нáстрою. 9. Через край із серця’ рідне слово ллється. 10. Оживи, козацька славо, у бандурних струнах, нехай сéрця звеселяться!

6. Виконання вправ з підручника

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконати вправу з підручника (за вибором учителя або учня).

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

— Як часто ви помічаєте в мовленні інших людей орфоепічні помилки?

— Наскільки критично ви ставитеся до орфоепічних помилок у своєму мовленні? Як реагуєте на зауваження інших (особливо однолітків або молодших за вас) стосовно вашої вимови?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити