Розробки уроків - Українська мова 5 клас І семестр - 2018

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 47. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі

Мета: навчальна — закріпити знання учнів про приголосні звуки, їхню вимову та написання; формувати вміння і навички правильної вимови приголосних звуків, запису їх у транскрипції; розвивальна — розвивати пам'ять, увагу, образне та критичне мислення; виховна — виховувати старанність, наполегливість, естетичні смаки.

Обладнання: підручник, схеми-таблиці, презентації, орфоепічні словники.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні правильно вимовляють приголосні звуки та позначають їх на письмі; уміють робити звуковий запис; прагнуть бути старанними та наполегливими у праці, досягненні мети.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

— Українська мова вважається у світі легкою для вивчення, тому що більшість слів пишуть так саме, як вимовляють і чують. Але з цього правила є винятки. Про них і йтиметься на уроці.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання: читання списку вивчених орфограм

(Учні доповнюють та уточнюють свої записи.)

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Опрацювання теоретичного матеріалу за підручником, таблицями-схемами, слайдами презентації

2. Виконання вправи для спостереження та усвідомлення змін приголосних у певних позиціях

— Зробіть орфографічний запис поданих слів.

[к'іхт'і], [подруз'ц'і], [бород'ба], [вохко]. (Кігті, подружці, боротьба, вогко.)

— Чи збігається правопис цих слів із їхнім звучанням?

3. Пояснення вчителя

— Щоб не помилятися в правописі, потрібно змінювати слово так, щоб після сумнівного приголосного з’явився голосний.

Дзвінкі не оглушуються [дуб], [лóжка], [л’ід]. Виняток становить звук [г] у словах легко, вогко, нігті, кігті, дьогтю та похідних, де він вимовляється як [х]: ле[х]ко, во[х]ко, ні[х]ті і т. ін., хоча на письмі зберігається буква г.

Глухі стають дзвінкими перед дзвінкими: просьба [прóз'ба], вокзал [воґзáл].

Відбувається уподібнення за м’якістю.

а)

[с] + [ш]

[ш:]

принісши — прині[ш:]и

[з] + [ш]

[ш:]

зшити — [ш:]ити

[з] + [ш]

[жш]

залізши — залі[жш]и

[з] + [ж]

[ж:]

Безжурний — бе[ж:]урний

[з] + [с]

[с:]

зсунути — [с:]унути

[з] [з] [ц']

[сц']

зцідити — [сц']іити

б)

[ш] + [с']

[с':]

вчишся — вчи[с':]а

[ш] + [ц']

[с'ц']

на дошці — на до[с'ц']і

[ж] + [ц']

[з'ц']

у ложці — у ло[з'ц']і

[ч] + [ц']

[ц':]

у річці — у рі[ц':]і

в)

[т] + [с]

[ц]

братство — бра[ц]тво

[т']+ [с]

[ц':]

сміється — сміє[ц':]я

[т] + [ч]

[ч:]

Вітчизна — Ві[ч:]изна

[т] + [ш]

[чш]

коротшати — коро[чш]ати

Слід пам’ятати, що ці зміни відбуваються тільки в усному мовленні, на письмі вони не позначаються. Особливості вимови таких слів потрібно враховувати під час написання диктанту. Наприклад, вимовляємо с'мі'йе[ц':]а, а пишемо сміється.

4. Виконання тренувальних вправ

— Запишіть слова, вибравши необхідну букву з дужок. Поясніть вимову й написання поданих слів.

Ас(в, ф)альт, кі(х, г)ті, рю(к, г, ґ)зак, дорі(ж, ш)ка, ане(к, г, ґ)дот, боро(т, д)ьба, ле(г, х)кий, рі(т, д)кий, (ш, з, с)шити, (з, с)чепити.

Фізкультхвилинка

— Запишіть слова у фонетичній транскрипції, відобразивши зміни у вимові приголосних.

Зразок: [крутец':а].

Зчепити, стараєшся, голубка, безшумний, легкість, швидко, вокзал, сторож, діжка, казка, низький, прибігти, везти, молотьба, нагідки.

— Перепишіть прислів’я. Подані у транскрипції слова запишіть орфографічно й поясніть спосіб перевірки. (Робота біля дошки.)

1. Інший очима по [книз'ц'і] водить, а розум у нього стороною ходить. 2. Молодому тепліше в [сороц':і], ніж старому в каптані. 3. Хто збився з дороги, той радий і [стез'ц'і]. 4. Бідний на сорочку [старайец':а], а багатий і кожуха [цурайец':а].

Творче завдання. Складіть і запишіть речення з поданими словами. Обґрунтуйте написання цих слів. (Можна об’єднати у логічний ланцюжок чи твір-мініатюру.)

Футбол, вокзал, рюкзак.

Зразок учителя. Ми з рюкзаками прийшли на вокзал, щоб поїхати за місто на футбол.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконати вправу з підручника (за вибором учителя чи учнів). Підготуватися до контрольного диктанту.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа «Займи позицію»

— Я захоплююся людьми, які вміють красиво, правильно, розумно говорити українською мовою.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити