Розробки уроків - Українська мова 5 клас І семестр - 2018

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 50. Контрольна робота за темою «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія» (тестування)

Мета: навчальна — повторити й узагальнити з учнями відомості з вивчених тем з метою контролю та корекції; розвивальна — розвивати пам'ять, зв'язне мовлення, логічне та образне мислення, уміння вирізняти орфографічні помилки та усувати їх, використовувати в мовленні різні частини слова з емоційним забарвленням; виховна — сприяти формуванню шанобливого ставлення до мови, прагнення опанувати всі її багатства; наполегливості, уважності та старанності, відповідальності за результати своєї праці.

Обладнання: тестові завдання.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

Очікувані результати: учні мають поняття про фонетику й графіку та орфографію, уміють знаходити орфограми, усувати помилки; розуміють необхідність користуватися словниками та працювати над удосконаленням свого мовлення.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II. КОНТРОЛЬ І КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Інструктаж до написання тестів

2. Виконання контрольної роботи

Ø Обведіть літеру, що позначає правильну відповідь.

Варіант І

Варіант ІІ

1. Позначте рядок, у якому в усіх словах слід писати и

1. Позначте рядок, у якому в усіх словах потрібно вставити однакову літеру

А тр..вати, кр..шити, ож..л..дь

А л..вада, с..рпанок, ч..пурний, п..ріг

Б п..р..йти, л..генда, д..ригент

Б кл..котіти, тр..мати, в..сна, м..тро

В др..жати, кр..вавий, кр..ниця

В в..сло, з..л..ний, м..тушня, кол..ктив

Г бр..ніти, скат..рть, д..тина

Г дзв..ніти, в..ликий, н..су, ш..рокий

2. Визначте рядок, у якому правильність написання всіх слів потрібно звірити зі словником або запам’ятати

2. Позначте рядок, у якому в усіх словах пишуть літеру е

А мережка, селюк, червень

А в..л..тень, ж..ве, п..р..гнути, л..г..нда

Б глитнути, життя, крихта

Б ц..буля, л..ман, ч..р..да, н..с..ш

В зерно, січень, живопис

В п..ньок, с..стра, тр..мтіти, д..р..во

Г медаль, президія, директор

Г ч..рнетка, пш..ниця, міл..на, б..р..гти

3. Позначте рядок, у якому в усіх словах потрібно писати е

3. Позначте рядок, у якому в усіх словах пишуть літеру и

А ш..л..ст, бр..ніти, в..шневий

А ш..рокий, тр..мати, кр..ва, м..нулий

Б п..р..дбачити, оч..р..т, кр..ниця

Б ж..вий, к..шеня, н..су, д..ректор

В січ..нь, т..р..вені, п..р..магати

В кр..шити, св..стіти, пр..красний, др..жати

Г ч..р..пок, м..даль, ц..буля

Г кр..ло, мат..матика, поч..нати, ш..потіти

4. Визначити рядок, у якому всі слова з о, е можуть чергуватися з і

4. Визначте рядок, у якому правильність написання слів треба звірити зі словником або запам’ятати

А жовтень, леміш, пороги

А апельсин, бензин, метро

Б бриньчати, перелаз, рецепт

Б пелехатий, береза, тривожний

В осені, летіти, гребенястий

В матері, великий, тривати

Г здоров’я, тепер, колектив

Г каменя, шинель, джерело

5. Позначте рядок, у якому в усіх словах потрібно вставити однакову літеру

5. Визначте рядок, у якому всі слова з о, е можуть чергуватися з і

А з..л..ний, ш..рокий, в..ликий, н..су

А щебету, воску, осколок

Б д..р..во, кл..котіти, в..сло, тр..мати

Б роги, зорі, червень

В ж..ве, дзв..ніти, п.ньок, с..стра

В сосна, день, бджола

Г б..р..гти, пш.ниця, с..ло, з..мля

Г шостий, збоку, свого

6. Визначте, у якому рядку відображено правильний фонетичний запис

А [к'інец'], [немудрий], [облуплений]

А [крилат'і], [щебече], [леміш]

Б [поулудн'ій], [неиозор'іс'т'], [реиформа]

Б [меидал'], [зеимл'йа], [голубка]

В [розб'ій], [св'ітлий], [висмикування]

В [ливада], [гарйачка], [зозуля]

Г [поєдинок], [кипучий], [крижина]

Г [соуйуз], [багато], [велич]

7. Визначте рядок, у якому в усіх словах правильно ужито г та ґ

А гуска, ґудзик, готель

А ґума, голова, горло

Б говорити, ґримати, ґалас

Б гирло, гілка, дзиґа

В гречка, гречний, груша

В воґонь, нога, агрус

Г ґиря,ґроно,ґлей

Г оґірок, огрядний, гора

8. Визначте рядок, у якому всі слова записано за абеткою

А Херсон,Черкаси, Чернігів

А Харків, Полтава, Суми

Б Чернівці, Івано-Франківськ, Кропивницький

Б Київ, Вінниця, Тернопіль

В Кременчук, Конотоп, Умань

В Луцьк, Львів, Чернівці

Г Біла Церква, Новоград-Волинський, Ірпінь

Г Запоріжжя, Житомир, Дніпро

9. Зазначте рядок, у якому всі слова правильно поділено на склади для переносу

А мрі-я, перей-ти, о-лія

А близь-кий, видавни-цтво, ґу-дзик

Б зі-гну-ти, змій-ка, до-ріж-ка

Б бур-’ян, кіл-ьце, а-кадемія

В зна-ння, шіст-над-цять, дикта-нт

В Марі-я, о-лівець, се-стра

Г розіг-на-ти-ся, приб-ли-зи-ти, о-сві-та

Г хо-джу, ко-ло-дязь, пі-дживляти

10. Зазначте рядок, у якому в словах неправильно поставлено наголоси

А жалюзі, випадок, подруга

А вітчим, кидати, черговий

Б читання, начинка, спина

Б новий, нести, фартух

В вірші, загадка, фольга

В черствий, перепис, граблі

Г дрова, зручний, олень

Г котрий, обруч, камбала

Ключ: 1 — В, 2 — Г, 3 — В, 4 — В, 5 — Г, 6 — Б, 7 — А, 8 — А, 9 — Б, 10 — В.

Ключ: 1 — В, 2 — В, 3 — А, 4 — А, 5 — Г, 6 — Г, 7 — Б, 8 — В, 9 — А, 10 — Г.

11-12. Виправте орфографічні помилки у тексті

Повільно, обережно ступаю по претужавілому чорноземові батькового городу. Прегріта висняним сонцем зимля парує, дихає на мене прілим торішнім зіллям і картоплинням.

Я пренюхуюся до тих пахошчів, наче до яблуневого цвіту.

Сади, як добрі люди, залешають по собі світлу память. Люди іноді бувають підступними, злими й скупими, а сади — леше добрими і щедрими.

(За О. Аврамчуком)

та хмари здіймалися вишче. Промінь на заході зблід, востаннє затримтів і непомітно розтав. Раптом дмухнув вітер і погнав по небу клоччя темно-синіх хмар. Вдалені загуркотіло, наче далекі гарматні постріли.

Море заривло, запінелось, закепіло. Гуркіт наблежався. Вмить сліпучий факел падає в кипучу морську безодню. Над головою струснулося небо, пролунав преглушений гуркіт грому. Грім упав на тімя важким чавунним молотом. Хлинула злива.

(За О. Донченком)

ІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити основні вивчені орфограми.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

— Найцікавішим для мене було завдання про ... .

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити