Розробки уроків - Українська мова 5 клас І семестр - 2018

  ПЕРЕДМОВА

  ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ. І СЕМЕСТР

ВСТУП

  УРОК 1. Вступ. Значення мови в житті суспільства. Українська мова - державна мова України

  УРОК 2. РЗМ № 1. Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

  УРОК 3. Текст. Усні й письмові висловлювання. Текст. Зміст. Заголовок тексту. План тексту. Поділ зв'язного висловлювання (тексту) на речення. Інтонація речень, різних за метою висловлення. Розділові знаки в кінці речення

  УРОК 4. Слово. Слово як компонент речення. Лексичне значення слова. Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речення. Складання речень певного змісту. Переказ тексту з описом

  УРОК 5. РЗМ № 2. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й письмове, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення. Поняття про ситуацію спілкування. Основні правила спілкування

  УРОК 6. РЗМ № 3. Текст, його ознаки. Тема і головна думка тексту. Поділ тексту на мікротеми й абзаци. Мовні засоби зв'язку речень у тексті. Усний докладний переказ. Вимоги до мовлення

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

  УРОК 7. Лексичне значення слова. Ознайомлення з тлумачним словником. Однозначні й багатозначні слова (повторення)

  УРОК 8. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками

  УРОК 9. Лексична помилка та умовне її позначення (практично)

  УРОК 10. Тлумачний словник української мови

  УРОК 11. Групи слів за значенням (повторення й поглиблення). Синоніми

  УРОК 12. Антоніми

  УРОК 13. Омоніми

  УРОК 14. Пароніми

  УРОК 15. Практична робота зі словниками антонімів, синонімів, омонімів, паронімів

  УРОК 16. РЗМ № 4. Усний переказ розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом)

  УРОК 17. РЗМ № 5. Письмовий переказ розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за індивідуально складеним планом)

  УРОК 18. Контрольна робота за темою «Лексикологія. Групи слів за значенням» (тестування)

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

  УРОК 19. Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення - значущі частини слова (повторення й поглиблення відомостей)

  УРОК 20. Спільнокореневі слова й форми слова

  УРОК 21. Незмінні й змінні слова

  УРОК 22. Правопис значущих частин слова (повторення)

  УРОК 23. Правопис значущих частин слова (повторення)

  УРОК 24. РЗМ № 6. Аудіювання текстів фольклорних творів (колискових пісень, забавлянок, утішок), що містять слова із суфіксами, які надають слову значень зменшуваності й пестливості

  УРОК 25. Написання префіксів пре-, при-, прі-

  УРОК 26. Написання префіксів пре-, при-, прі- (продовження)

  УРОК 27. РЗМ № 7. Конструювання речень-компліментів (для привітання з днем народження, святом) з використанням слів із префіксом пре-

  УРОК 28. РЗМ № 8. Письмовий твір - опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі)

  УРОК 29. Контрольна робота за темою «Будова слова. Орфографія» (тестування)

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

  УРОК 30. Звуки мови і звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки

  УРОК 31. Приголосні тверді й м'які, дзвінкі й глухі (повторення)

  УРОК 32. Вимова звуків, що позначаються літерами г та ґ

  УРОК 33. Позначення звуків на письмі. Алфавіт (абетка, азбука)

  УРОК 34. Співвідношення звуків і літер. Звукове значення літер я, ю, є, ї та щ (повторення)

  УРОК 35. Співвідношення звуків і літер. Звукове значення літер я, ю, є, ї та щ (повторення)

  УРОК 36. РЗМ № 9. Особливості побудови роздуму. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

  УРОК 37. Склад. Наголос. Правила переносу слова з рядка в рядок. Орфограма. Орфографічна помилка (практично)

  УРОК 38. Орфоепічний словник і словник наголосів

  УРОК 39. РЗМ № 10. Усний твір-роздум у художньому стилі за колективно складеним планом

  УРОК 40. Орфоепічна помилка (практично)

  УРОК 41. Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі. Ненаголошені [е], [и], [о] в коренях слів

  УРОК 42. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

  УРОК 43. РЗМ № 11. Письмовий твір-роздум у художньому стилі за колективно складеним планом

  УРОК 44. Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом із наголошеним [у] в коренях слів

  УРОК 45. Орфографічний словник

  УРОК 46. Орфограма (практично). Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення

  УРОК 47. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі

  УРОК 48. Контрольний диктант

  УРОК 49. Аналіз контрольного диктанту. Контрольне читання мовчки

  УРОК 50. Контрольна робота за темою «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія» (тестування)

  УРОК 51. РЗМ № 12. Есе (розмірковування в довільній формі) про красу й милозвучність української мови (усно)

  УРОК 52. Аналіз контрольних робіт. Повторення та узагальнення вивченого. Підсумки роботи за семестр

  ЛІТЕРАТУРА


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити