Розробки уроків - Українська мова 5 клас IІ семестр - 2018

ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 64. Контрольна робота з теми «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія» (І частина; тестування)

Мета: навчальна — повторити й узагальнити з учнями відомості з вивчених тем з метою контролю та корекції; розвивальна — розвивати пам'ять, зв'язне мовлення, логічне та образне мислення, уміння вирізняти орфографічні помилки та усувати їх, використовувати в мовленні все багатство виражальних засобів; виховна — сприяти формуванню шанобливого ставлення до мови, прагнення опанувати усі її багатства, наполегливості, уважності та старанності, відповідальності за результати своєї праці.

Обладнання: тестові завдання.

Тип уроку: урок контролю і корекції знань, умінь та навичок.

Очікувані результати: учні мають поняття про чергування голосних та приголосних, спрощення в групах приголосних та уподібнення; уміють складати висловлювання, усувати орфографічні помилки; розуміють необхідність користуватися словниками та працювати над удосконаленням свого мовлення.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

— Кожна культурна, освічена людина повинна вміти грамотно писати, логічно та зв’язно говорити, правильно висловлювати свої думки, обґрунтовувати їх. Цим умінням ми навчалися, вивчаючи тему, тож тепер є нагода продемонструвати свої знання та вміння.

II. КОНТРОЛЬ І КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Інструктаж учителя щодо написання тестів

2. Виконання контрольної роботи

Варіант І

Варіант ІІ

1. Зазначте рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення

А радіс..ний, чес..ний, студен..ський

А компос..ний, сер..цевий, невіс..ці

Б хвас..ливий, кіс..лявий, зліс..ний

Б очис..ний, ціліс..ний, учас..ник

В тиж..невий, проїз..ний, корис..ний

В мас..ний, чес..ний, волейболис..ці

Г перехрес..ний, кількіс..ний, гіган..ський

Г піс..ний, гіган..ський, звіс..но

2. Зазначте рядок, у якому всі слова — винятки з правила про спрощення в групах приголосних

А шіс..надцять, кіс..лявий, хворос..няк, пес..ливий

А швидкіс..ний, ненавис..ний, проїз..ний

Б випус..ний, зап’яс..ний, щас..ливий, абонен..ський

Б зап’яс..ний, хворос..няк, пес..ливий

В влас..ний, парламен..ський, учас..ник, форпос..ний

В добросовіс..ний, щас..ливий, балас..ний

Г швидкіс..ний, ненавис..ний, проїз..ний

Г контрас..ний, турис..ський, кількіс..ний

3. Уподібнення приголосного за глухістю відбулося у слові

А боро[т'/д']ба

А кі[г/х]ті

Б про [с'/з']ба

Б ві[г/ х]ті

В моло[т'/д']ба

В боро[т'/д']ба

Г ле[г/х] ко

Г во[г/ґ]зал

4. Той самий звук позначає підкреслена літера у всіх словах рядка

А школа, смієшся, миша

А знак, стежці, зібрання

Б розжувати, казка, закон

Б ніжний, народження, жінка

В родина, народження, діти

В молодець, бджілка, дзвінкий

Г зілля, книжці, зіставити

Г баскетбол, підручник, подорож

5. Чергування приголосних відбувається в усіх словах рядка


А промінчик, щастя, жменька

Б палець, шафа, брунька

В фартух, вікно, донечка

Г перемога, запах, вік

А поверхня, пасіка, юність

Б горіх, берег, фабрика

В навчання, птаха, честь

Г потік, пошана, книжка


6. Зазначте рядок, у якому допущено помилкуА на березі, на язиці, у небезпеці

Б на нозі, доньці, у горосі

В на мухі, у боці, у суперечці

Г у книзі, у лузі, у бібліотеці

А на боку, у кожусі, у вусі

Б у стрісі, свекрусі, у книзі

В на берізці, у схованці, друже

Г на кризі, у барлозі, на порозі


7. Неправильно використано чергування у — в у реченні


А Ліс красивий будь-якої пори року: у травні, у жовтні.

Б Учись, дитино, бо учитися треба!

В Все в нас є для щастя: море, небо, поля барвисті.

Г Державною мовою в Україні є українська мова.

А Впродовж віків жінка на нашій землі виховувала дітей.

Б Щовесни в піст жінки пишуть писанки.

В Учись, голубко, бо розум не спить!

Г Майже в усіх народів яйце вважається джерелом життя.


8. За допомогою префікса с- можна утворити нові слова в рядку

8. За допомогою префікса зі- можна утворити усі слова в рядку


А бігати, ходити, радіти

Б творити, косити, казати

В ставити, фотографувати, цідити

Г штовхнути, щулитися, казати

А лити, орієнтуватися, казати

Б брати, шити, мити

В гнати, гріти, гнути

Г гріти, кріпити, палити


9. Зазначте рядок зі словами, у корені яких немає чергування [о], [е] з [і]

9. Зазначте рядок зі словами, у корені яких є чергування [о], [е] з [і]


А договір, робота, стіл

Б книга, літо, плуг

В сіль, коса, гора

Г поріг, сокіл, ніч

А вивіз, синій, зима

Б провід, ступінь, сіно

В кінь, будова, колос

Г твір, вечір, робота


10. Зазначте рядок, у якому в усіх словах треба вставити букву а

10. Зазначте рядок, у якому в усіх словах треба вставити букву о


А л..пата, х..лат, г..нчар

Б б..гатий, г..рячий, к..лач

В б..гатир (сильна людина), х..зяїн, к..чан

Г с..лдат, к..чан, к..занок

А к..зак, б..гатир (силач), с..лдат

Б к..лач, л..пата, к..жан

В б..гаття, г..рячий, к..зан

Г г..рячий, х..зяїн, к..бзар


11. Зазначте рядок, у якому всі слова записано правильно


А сфотографувати, зрозуміти, безпричинний, тижневий

Б безкорисливий, зкривдити, роспитати, стурбований

В виселий, зтворити, відграти, осіні

Г розхвилювався, бесчестний, віткриття, передчасний

А сфотографувати, зрозуміти, безпричинний, тижневий

Б чітати, чістий, горячий, щички

В безкорисливий, зкривдити, роспитати, стурбований

Г розхвилювався, безчестний, відкриття, передчасний


Ключ: 1 — В, 2 — А, 3 — Г, 4 — Г, 5 — Г, 6 — В, 7 — В, 8 — Б, 9 — Б, 10 — Б, 11 — А.

Ключ: 1 — Б, 2 — Б, 3 — А, 4 — Г, 5 — Б, 6 — А, 7 — А, 8 — В, 9 — Г, 10 — А, 11 — А.


12. Напишіть твір-мініатюру (есе) про когось із видатних українців.

12. Напишіть твір-мініатюру (есе) про одного з відомих людей-патріотів.


III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити вивчені орфограми.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом «Незакінчене речення»

— Найкраще мені вдалося виконати завдання..., найважче було... .


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити