Розробки уроків - Українська мова 5 клас IІ семестр - 2018

ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 68. Правила вживання знака м'якшення (повторення й поглиблення)

Мета: навчальна — поглибити й узагальнити знання учнів про правила вживання та написання слів із знаком м'якшення; розвивальна — формувати вміння знаходити вивчені орфограми, пояснювати їх, застосовувати здобуті знання на практиці; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення, усне й писемне мовлення; виховна — сприяти формуванню шанобливого ставлення до національної культури, української пісні, рідної мови.

Обладнання: підручник, фольклорні твори, ілюстрації до них, презентація.

Тип уроку: урок формування вмінь та навичок.

Очікувані результати: учні знають правила вживання знака м'якшення; уміють користуватися орфографічним словником; помічають і виправляють помилки; усвідомлюють красу, естетичну довершеність української мови, зокрема її милозвучність і мелодійність.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

Читання, взаєморецензування творів «Зоряне небо», коментарі вчителя

2. Виконання тесту

1. Зазначте у кожному рядку слово, неправильно поділене для переносу:

А віт-чиз-на, бу-зок, прис-туп, про-мо-вець, сце-на-рист;

Б ле-ва-да, зак-віт-ча-ли, зем-ля, на-ро-доз-нав-ство, віс-люк;

В со-няч-ний, при-спі-вує, у-день, чор-ноб-ри-вий;

Г по-до-рож, гі-сть, ек-ран, дзві-нок.

2. У кожному рядку зазначте зайве слово:

А осін-ній, чор-но-бри-вий, ход-жу;

Б роз-’ївся, сад-жати, ви-ора-ти;

В си-нь, щіль-ність, ща-вель;

Г ро-зіб-ра-ти, дзь-обик, під-земний.

3. Мовна гра

— У словах переставлено склади місцями. «Зберіть» слова й запишіть.

РА-ХМА (хмара), КА-ЛОЧ-БІ (білочка), ЗА-ВА (ваза), ОРЗ-ОМ (мороз), КА-МАШ-РО (ромашка), РУЛЬ-КА-БУ (бурулька).

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

— Правила написання слів із ь ви добре знаєте і здебільшого не помиляєтеся. Але є досить складні слова, особливо іншомовного походження, на них ми й звернемо увагу на уроці.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Повторення й поглиблення навчального матеріалу за підручником, презентацією або наочними матеріалами

— Пригадайте, коли ми пишемо знак м’якшення.

✵ М’який знак можна ставити тільки після зубних: Де Ти З’їСи Ці ЛиНи? або Нам Треба Добре Запам’ятати Ці Сім Літер. Та ще після р, але тільки перед о;

✵ після л, а також зберігається в непрямих відмінках і в присвійних прикметниках та в дієсловах перед -ся: сільський, у долоньці, неньчин, підносься;

✵ в іншомовних словах після зубних ь ставлять також перед й, я, ю, є, ї (каньйон, портьєра), чого в незапозичених словах не буває;

✵ перед пом’якшеними й шиплячими ь ставлять як виняток у чотирьох словах: тьмяний, різьбяр, няньчити і бриньчати.

— Коли НЕ пишемо знак м’якшення?

✵ Після б, п, в, м, ф: голуб, насип, любов, вісім, верф;

✵ після букв ж, ч, ш, щ: ріж, ніч, вишня, дощ;

✵ після букви р: Кобзар;

✵ після н, л у буквосполученнях -лк-, -лч-, -лц-, -нк-, -нч-, -нц-, якщо ь немає у називному відмінку: Наталці, хустинці, пончика, Уманщині тощо.

— Пригадайте правила вживання йо та ьо.

Сполучення йо, ьо

Пишеться йо для позначення звукосполучення й + о

Пишеться ьо для позначення м’якості приголосного перед о

на початку слова: йоршик

Працьовитий, трьох, льон

після голосного: майор

після приголосного, переважно на початку складу: медальйон, мільйон, серйозний

2. Виконання тренувальних вправ

Словниковий диктант

Камінчик, ремінчик, ляльці, неньці, виховательці, кінчик, їдальня, читальня, тонший, менший, більший, дівчинці, сопілці.

— Запишіть прислів’я та приказки, поясніть їхній зміст або вкажіть, у якій ситуації вони можуть використовуватися. Назвіть, у яких фольклорних творах із поданих уживаються слова зі знаком м’якшення.

1. Розум за гроші не купиш.. . 2. Розумний мовчит.., коли дурен.. кричит.. . 3. Біл..ше робити, а мен..ше — говорити. 4. І ковал.., і швец.., і кравец.., і на дуду грец.. . 5. Від своєї тіні не сховаєш..ся. 6. Вчорашн..ої води не доженеш.. . 7. Хоч.. річка і невеличка, а береги ламає. 8. Ранні пташки росу п’ють, а піз..ні — слізки л..ють.

Фізкультхвилинка

— Напишіть розподільний диктант. Розподіліть слова у два стовпчики: 1-й — зі сполученням йо, 2-й — зі сполученям ьо.

Буль..н, ц..го, с..годні, зна..мий, л..тчик, кань..н, д..готь, міль..н, дз..б, пол..вий, під..м, бо..вий.

— Поясніть значення виділених слів.

Каньйон — вузька річкова долина, глибоко врізана в корінну породу.

Дьоготь — темна густа в’язка смолиста з неприємним запахом рідина. Його використовують для господарських потреб, у медицині.

— Прочитайте слова, подані у звуковому записі. Запишіть їх буквами у два стовпчики: 1-й — зі знаком м’якшення, 2-й — без нього.

[мйата], [р'із'б'ар], [л'убовйу], [бйе], [подв'ірйа], [в'ідйізд], [звйазати].

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти міні-оповідання, пов’язавши слова останньої вправи в логічний ланцюжок.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Лінгвістична гра «Промінчик»

— Доберіть слова, що закінчуються на ь, а починаються на л, с, к, т, ч, ц, м, в, ж, з. (Лізь, скинь, кінь, тінь, міць, вісь.)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити