Розробки уроків - Українська мова 5 клас IІ семестр - 2018

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ. II СЕМЕСТР

(122 год., 3,5 год. на тиждень, 10 год. — резерв годин для використання на розсуд учителя; РЗМ* — 24 год.)

з/п

Зміст програмового матеріалу

Кількість

годин

Примітки

Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія (30 + 2 год. на повторення)

53

Уподібнення приголосних звуків

1


54

Вимова і правопис префіксів роз-, без-

1


55

Спрощення в групах приголосних

1


56

РЗМ № 13. Письмовий переказ розповідного тексту, що містить опис тварини

1


57

Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків (практично). Чергування [о] — [а]; [е] — [і]; [е] — [и]; [о], [е] з [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів

1


58

РЗМ № 14. Створення тексту інформації для шкільного веб-сайту або стіннівки

1


59

Чергування [г], [к], [х] — [ж], [ч], [ш] — [з1], [ц'], [с1]

1


60

РЗМ № 15. Усний твір-роздум у художньому стилі за індивідуально складеним планом

1


61

Основні випадки чергування у — в

1


62

Основні випадки чергування і — й

1


63

Вимова і правопис префіксів з- (зі-), с- (правила милозвучності)

1


64

Контрольна робота з теми «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія» (І частина; тестування)

1


65

Позначення м’якості приголосних на письмі літерами ь, і, є, ю, я

1


66

Основні правила переносу слів

1


67

РЗМ № 16. Складання речень і мікротекстів, що містять слова, у вимові яких трапляються помилки

1


68

Правила вживання знака м’якшення (повторення й поглиблення)

1


69

Правила вживання знака м’якшення (повторення й поглиблення)

1


70

Правила вживання знака м’якшення (повторення й поглиблення)

1


71

Правила вживання апострофа

1


72

Правила вживання апострофа

1


73

Орфографічний практикум

1


74

Контрольна робота з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія» (ІІ частина; тестування)

1


75

РЗМ № 17. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

1


Синтаксис і пунктуація (6 + 1 год. на повторення)

76

Відмінність словосполучення від слова й речення. Головне й залежне слово в словосполученні

1


77

Головне й залежне слово в словосполученні (практично)

1


78

Речення, його граматична основа (підмет і присудок)

1


79

Граматична основа речення (практично)

1


80

Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)

1


81

Види речень за метою висловлювання

1


82

Види речень за емоційним забарвленням: окличні й неокличні речення (повторення)

1


83

Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично)

1


84

Контрольна робота з теми «Словосполучення. Речення. Пунктуація» (тестування)

1


85

РЗМ № 18. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

1


86

Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина

1


87

Додаток

1


88

РЗМ № 19. Складання діалогу-розпитування «Твоє улюблене заняття» (з використанням реплік-речень, що містять додатки)

1


89

Означення

1


90

РЗМ № 20. Складання діалогу-розпитування «Омріяна хатня тварина» (з використанням реплік-речень, що містять означення)

1


91

Обставина

1


92

РЗМ № 21. Складання діалогу-розпитування «Як пройти до музею» (з використанням реплік-речень, що містять обставини)

1


93

Синтаксичний практикум

1


94

Контрольна робота з теми «Другорядні члени речення» (тестування)

1


95

Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)

1


96

Кома між однорідними членами речення

1


97

Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

1


98

Тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

1


99

Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні (повторення)

1


100

РЗМ № 22. Лист до рідної людини з використанням звертань. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці)

1


101

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів (практично)

1


102

Виділення вставних слів на письмі комами

1


103

Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв’язком

1


104

Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим зв’язком

1


105

Кома між частинами складного речення, з’єднаними сполучниковим зв’язком (продовження)

1


106

Контрольний диктант

1


107

Пряма мова

1


108

Розділові знаки при прямій мові

1


109

Синтаксичний практикум

1


110

РЗМ № 23. Складання розповіді «Чого навчив мене мій тренер» (мій керівник гуртка, бабуся, дідусь чи хтось із близьких) з використанням речень, що містять пряму мову

1


111

Діалог

1


112

Розділові знаки при діалозі

1


113

Контрольне аудіювання

1


114

Контрольна робота з теми «Пряма мова. Діалог» (тестування)

1


115

Контрольний твір (про цікавий випадок із життя класу, колективу під час навчання та на канікулах)

1


116

Повторення. Лексикологія

1


117

РЗМ № 24. Тлумачення лексичного значення ужитих у реченнях (текстах) слів, добирання синонімів, антонімів

1


118

Повторення. Будова слова і орфографія

1


119

Повторення. Фонетика. Графіка

1


120

Повторення. Орфоепія. Орфографія

1


121

Повторення. Синтаксис і пунктуація

1


122

Підсумки роботи за рік

1


* РЗМ — розвиток зв’язного мовлення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити