Розробки уроків - Українська мова 5 клас IІ семестр - 2018

ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК 74. Контрольна робота з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія» (ІІ частина; тестування)

Мета: навчальна — повторити й узагальнити з учнями відомості з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія» з метою контролю та корекції; розвивальна — розвивати пам'ять, зв'язне мовлення, логічне та образне мислення, уміння вирізняти та усувати орфографічні помилки, використовувати в мовленні все багатство виражальних засобів; виховна — сприяти формуванню шанобливого ставлення до мови, прагнення опанувати всі її багатства, наполегливості, уважності та старанності, відповідальності за результати своєї праці.

Обладнання: тестові завдання.

Тип уроку: урок контролю та корекції знань, умінь і навичок.

Очікувані результати: учні мають поняття про правила вживання знака м'якшення та апострофа, переносу слів; уміють запобігати орфографічних помилок, складати висловлювання; розуміють необхідність користуватися словниками та працювати над удосконаленням свого мовлення.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Звернення вчителя до учнів

— Не дуже гарне враження справляє людина, яка припускається грубих помилок, неправильно вимовляє слова, не може зв’язно та логічно висловитися, обґрунтувати свою думку. Не робити цього ми навчалися протягом вивчення теми. Тепер маємо нагоду продемонструвати свої знання та вміння.

ІІ. КОНТРОЛЬ І КОРЕКЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Інструктаж учителя до написання тестів

2. Виконання контрольної роботи

Варіант І

Варіант ІІ

1. У словах не ставимо знак м’якшення після

А д, т, з, с, ц, л, н

А б, п, м, в, ф

Б ж, ч, ш, щ, р

Б к, п, т, ф, х

В к, п, т, ф, х

В д, т, з, л, ц

Г дз, дж, й, л

Г дз, дж, з, ц, с

2. Правильно поділено для переносу всі слова в рядку

А а-дре-са, верхів-’я, па-уза

А фі-зич-ний, Є-ЕС, про-дзве-ніти

Б ща-сли-вий, Лук’-ян, ко-ло

Б ін-’єк-ція, а-том, карти-нний

В юш-ка, є-ди-ний, юнн-ат

В ба-йка, прис-лів-ник, за-сту-пи-ти-сь

Г шіс-тна-дцять, СШ-А, ши-я

Г ав-то-мо-біль, хо-дже-ний, над-зви-чай-ний

3. Знак м’якшення слід писати на місцях пропуску в усіх слова рядка

А черешен..ці, гіл..ці, кул..ці

А л..он, д..оготь, близ..ко

Б нен..ці, дон..ці, різ..бяр

Б пол..с..кий, Натал..чин, Гал..ці

В брех..ня, брен..кати, блис..тіти

Б рибал..ці, кіл..це, ручен..ки

Г бан..ці, склян..ці, баб..ці

Г тіл..ки, їдален.., бал..ці

4. Знак м’якшення потрібно писати в усіх слова рядка, окрім

А лял..ці, компан..йон, ган..ба

А дон..ка, міл..йон, ніжен..ка

Б т..мяний,уман..с..кий, брен..кіт

Б кін..чик, сім..десят, сон..ця

В стан..ція, дзв..якнути, мен..шість

А косит..ся, Гриц..ко, джерел..це

Г шпил..ці, снит..ся, нян..ка

Г болгарс..кий, багат..ома, здаєт..ся

5. Виділене слово пишуть без апострофа в словосполученні


А мій комп..ютер

Б сучасний інтер..єр

В моя кар..єра

Г нова грав..юра

А різдв..яні канікули

Б торф..яні добрива

В нав..язлива думка

Г пів..ящика яблук


6. Апостроф необхідно писати в усіх словах рядка


А верхів..я, п..єдестал, п..юре

Б кур..йоз, Монтеск..є, Руж..є

В т..мяний, з..ясувати, роз..яснити

Г бур..ян, довір..я, дит..ясла

А ім..я, під..їжджати, різ..бяр

Б кав..ярня, п..ятсот, трьох..ярусний

В в..язкість, б..ювет, об..єм

Г комп..ютер, дзв..якнути, пів..ящика


7. Апостроф потрібно ставити у всіх слова рядка, окрім


А дев..ять, пів..Європи, інтерв..ю

Б дерев..яний, пів..яблука, невід..ємний

В мавп..ячий, р..ятівний, порт..єра

Г возз..єднання, прислів..я, пів..ящика

А полум..я, міжгір..я, об..єм

Б розв..язати, інтер..єр, об..єкт

В пор..ядок, р..яд, св..ятковий

Г кам..яний, п..ятсот, В..ячеслав


8. Зазначте рядок, у якому допущено помилки


А з’явитися, пан’європейський, краков’як

Б тьм’яний, девувати, без’ідейний

В кав’яр, зекономити, рясно

Г медвяний, поцвяхований, яблуньці

А з’єднати, між’ярусний, в’язкість, цвях

Б різьб’ярський, кон’юнктура, з’явитися, мілйони

В верхів’я, роз’яснити, з’юрмити, духмяний

Г комп’ютер, торф’яний, Святослав, об’єкт


9. Зазначте речення, у якому є слово, написане з помилкою


А Спорт — це здоров’я, сила, витривалість.

Б Займатися спортом означає розвивати свої вольові якості, силу духу.

В Саме у спорті, у фізичних вправах можна виявити свій характер.

Г Нас не припиняють дивувати успіхи українських параолімпійців.

А Людей мільйони, але патріотами стають не всі.

Б Справжній патріотизм виявляється в діяльністній любові до батьківщини.

В Якщо ти досягнеш великих успіхів у науці, в мистецтві, у спорті, ти прославиш не тільки себе, а й свій народ.

Г Патріотом бути не просто, адже часто доводиться жертвувати якимись своїми інтересами.


10. Продовженням якого прислів’я є слова: «...а людина — місце»?

10. Продовженням якого прислів’я є слова: «...а на його діло»?


А Праця людину годує...

Б Не місце красить людину...

В Добре діло утіха...

Г Добрий початок — ...

А Не одежа красить людину...

Б Бджола мала...

В Не дивись на чоловіка...

Г Хто рано підводиться...


Ключ: 1 — Б, 2 — Б, 3 — Б, 4 — В, 5 — Г, 6 — Г, 7 — В, 8 — Б, 9 — Г, 10 — Б.

Ключ: 1 — А, 2 — Г, 3 — А, 4 — Б, 5 — А, 6 — Б, 7 — В, 8 — Б, 9 — Б, 10 — В.


11-12. Напишіть невеликий твір-роздум (есе) про те, навіщо школяреві в сучасному світі потрібно мати уявлення про підприємницьку діяльність та фінансову грамотність

11-12. Напишіть невеликий твір-роздум (есе) про те, навіщо школяреві в сучасному світі перейматися проблемами екологічної безпеки та сталого розвитку, адже це справа дорослих


ІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити вивчені правила.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення»

— Мене зацікавили роздуми про...


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити