Розробки уроків - Українська мова 5 клас IІ семестр - 2018

  ПЕРЕДМОВА

  ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ. II СЕМЕСТР

ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

  УРОК 53. Уподібнення приголосних звуків

  УРОК 54. Вимова і правопис префіксів роз-, без-

  УРОК 55. Спрощення в групах приголосних

  УРОК 56. РЗМ № 13. Письмовий переказ розповідного тексту, що містить опис тварини

  УРОК 57. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків (практично). Чергування [о] - [а]; [е] - [і]; [е] - [и]; [о], [е] з [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів

  УРОК 58. РЗМ № 14. Створення тексту інформації для шкільного веб-сайту або стіннівки

  УРОК 59. Чергування [г], [к], [х] - [ж], [ч], [ш] - [з'], [ц'], [с']

  УРОК 60. РЗМ № 15. Усний твір-роздум у художньому стилі за індивідуально складеним планом

  УРОК 61. Основні випадки чергування у - в

  УРОК 62. Основні випадки чергування і - й

  УРОК 63. Вимова і правопис префіксів з- (зі-), с- (правила милозвучності)

  УРОК 64. Контрольна робота з теми «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія» (І частина; тестування)

  УРОК 65. Позначення м'якості приголосних на письмі літерами ь, і, є, ю, я

  УРОК 66. Основні правила переносу слів

  УРОК 67. РЗМ № 16. Складання речень і мікротекстів, що містять слова, у вимові яких трапляються помилки

  УРОК 68. Правила вживання знака м'якшення (повторення й поглиблення)

  УРОК 69. Правила вживання знака м'якшення (повторення й поглиблення)

  УРОК 70. Правила вживання знака м'якшення (повторення й поглиблення)

  УРОК 71. Правила вживання апострофа

  УРОК 72. Правила вживання апострофа

  УРОК 73. Орфографічний практикум

  УРОК 74. Контрольна робота з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія» (ІІ частина; тестування)

  УРОК 75. РЗМ № 17. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

  УРОК 76. Відмінність словосполучення від слова й речення. Головне й залежне слово в словосполученні

  УРОК 77. Головне й залежне слово в словосполученні (практично)

  УРОК 78. Речення, його граматична основа (підмет і присудок)

  УРОК 79. Граматична основа речення (практично)

  УРОК 80. Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)

  УРОК 81. Види речень за метою висловлювання

  УРОК 82. Види речень за емоційним забарвленням: окличні й неокличні речення (повторення)

  УРОК 83. Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично)

  УРОК 84. Контрольна робота з теми «Словосполучення. Речення. Пунктуація» (тестування)

  УРОК 85. РЗМ № 18. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

  УРОК 86. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина

  УРОК 87. Додаток

  УРОК 88. РЗМ № 19. Складання діалогу-розпитування «Твоє улюблене заняття» (з використанням реплік-речень, що містять додатки)

  УРОК 89. Означення

  УРОК 90. РЗМ № 20. Складання діалогу-розпитування «Омріяна хатня тварина» (з використанням реплік-речень, що містять означення)

  УРОК 91. Обставина

  УРОК 92. РЗМ № 21. Складання діалогу-розпитування «Як пройти до музею» (з використанням реплік-речень, що містять обставини)

  УРОК 93. Синтаксичний практикум

  УРОК 94. Контрольна робота з теми «Другорядні члени речення» (тестування)

  УРОК 95. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)

  УРОК 96. Кома між однорідними членами

  УРОК 97. Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

  УРОК 98. Тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

  УРОК 99. Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні (повторення)

  УРОК 100. РЗМ № 22. Лист до рідної людини з використанням звертань. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці)

  УРОК 101. Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів (практично)

  УРОК 102. Виділення вставних слів на письмі комами

  УРОК 103. Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв'язком

  УРОК 104. Кома між частинами складного речення, з'єднаними безсполучниковим зв'язком

  УРОК 105. Кома між частинами складного речення, з'єднаними сполучниковим зв'язком (продовження)

  УРОК 106. Контрольний диктант

  УРОК 107. Пряма мова

  УРОК 108. Розділові знаки при прямій мові

  УРОК 109. Синтаксичний практикум

  УРОК 110. РЗМ № 23. Складання розповіді «Чого навчив мене мій тренер» (мій керівник гуртка, бабуся, дідусь чи хтось із близьких) із використанням речень, що містять пряму мову

  УРОК 111. Діалог

  УРОК 112. Розділові знаки при діалозі

  УРОК 113. Контрольне аудіювання

  УРОК 114. Контрольна робота з теми «Пряма мова. Діалог» (тестування)

  УРОК 115. Контрольний твір (про цікавий випадок із життя класу, колективу під час навчання та на канікулах)

  УРОК 116. Повторення. Лексикологія

  УРОК 117. РЗМ № 24. Тлумачення лексичного значення ужитих у реченнях (текстах) слів, добирання синонімів, антонімів

  УРОК 118. Повторення. Будова слова і орфографія

  УРОК 119. Повторення. Фонетика. Графіка

  УРОК 120. Повторення. Орфоепія, орфографія

  УРОК 121. Повторення. Синтаксис і пунктуація

  УРОК 122. Підсумки роботи за рік

  ЛІТЕРАТУРА ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити