УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 6 класі І семестр - 2014 рік

Лексикологія фразеологія уроки

УРОК № 23. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 7. СТИЛІ МОВЛЕННЯ (ПОВТОРЕННЯ). ПОНЯТТЯ ПРО ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ

Мета:

 • навчальна: удосконалювати комунікативні вміння;
 • розвивальна: розвивати навички самостійної роботи;
 • виховна: виховувати допитливість та працелюбство.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексика, граматика, пунктуація, орфографія.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, соціокультура.

Тип уроку: формування умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 2. Перевірка домашнього завдання
 3. Виразне читання

► Виразно прочитайте уривок вірша. Яка його основна думка? До якого стилю він належить? Поясніть розділові знаки. Назвіть до яких частин мови належить усі слова.

З ФРОНТОВОГО БЛОКНОТА

До світанку ревли гармати,

А коли зайнялась зоря,

Захотілось перечитати

Том улюблений «Кобзаря».

На війні не буває часу

Для сердечних, для ніжних слів,

Але серце й любов Тараса

Відчуваєш крізь бурю днів.

Прочитаєш — і стануть сниться

Жито, поле, густий курай,

Каламуть березнева, птиці,

Що вертаються в рідний край.

К. Герасименко

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

 1. Коментування учнями теми уроку (чи є щось зовсім нове)
 2. Аудіювання

► Послухайте текст. До якого стилю він належить? Доведіть це. Випишіть кілька термінів.

Лінгвістичні словники є скарбниками мовних знань, вони зберігають лексичне багатство мови, дають змогу всебічно розглянути, кожне слово як особливий мікросвіт мовної системи. Українська мова, маючи статус державної, неухильно зміцнює свої позиції в усіх сферах суспільного життя, тому попит на українські лексикографічні (написання словників) праці зростає.

 1. ПОВТОРЕННЯ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК
 2. Робота з текстом

► Прочитайте текст. Що таке стиль? Де використовується офіційно- діловий стиль? Які його основні ознаки? Запишіть абзац, інформація якого вас зацікавила. Виділене слово розберіть за будовою.

Стиль — це сукупність мовних засобів і прийомів, вибір яких зумовлений змістом, характером і метою висловлювання. У мові виділяють такі стилі: розмовно-побутовий, науковий, публіцистичний, художній, офіційно-діловий.

Офіційно-діловий стиль використовується в різних державних, громадських та інших організаціях й установах. Це стиль державних законів, указів, постанов, наказів, характеристик, довідок, інструкцій, заяв, актів, протоколів, угод, договорів, оголошень, службових листів тощо.

Основними ознаками цього стилю є чіткість, однозначність, лаконічність, відсутність зайвого, усталеність форм, які виробилися протягом тривалого часу, вживання слів у прямому значенні без образності.

 1. Робота з різними видами ділових паперів

► Прочитайте інформацію про алфавітний список. Познайомтеся, за яким принципом складено каталоги в бібліотеках. Складіть алфавітний список учнів вашого класу.

Алфавітний список — це перелік кого-небудь або чого-небудь за алфавітом. За алфавітним списком легко користуватися словниками, різними документами.

► Прочитайте інформацію про автобіографію. Напишіть автобіографію за перерахованими вимогами.

Автобіографія — це опис свого життя. Головні вимоги — вичерпність відомостей і лаконізм вкладу. В автобіографіях обов’язково зазначаються:

 1. Назва документа.
 2. Прізвище, ім’я, по батькові.
 3. Дата народження.
 4. Місце народження.
 5. Відомості про навчання.
 6. Відомості про трудову діяльність.
 7. Відомості про громадську роботу.
 8. Стислі відомості про склад сім’ї.
 9. Дата написання й підпис автора.

Заголовок пишуть посередині рядка, трохи нижче за верхнє поле. Кожне нове повідомлення слід починати з абзацу. Дату написання ставлять ліворуч під текстом, підпис автора — праворуч. Може бути автобіографія-розповідь і автобіографія-документ.

 1. Поради

Бажано ознайомитись з автобіографічними творами Т. Г. Шевченка («Художник»), І. Я. Франка («Олівець») та іншими.

 1. Робота зі щоденниками

Ознайомтесь з інформацією про щоденник. Поділіться досвідом ведення особистого щоденника. Підготуйтесь до заняття з позакласного читання з використанням своїх читацьких щоденників.

Щоденник — це записи, які ведуть щодня. Є різні види щоденників: особисті (у тому числі учнівські, читацькі) та колективні.

В учнівському щоденнику школярі записують домашні завдання з усіх предметів (грамотно й охайно), а вчителі ставлять оцінки, що дає можливість батькам краще контролювати успішність своїх дітей. Класний керівник систематично перевіряє ведення цих щоденників.

В особистий щоденник записують цікаві події, випадки із життя. Багато учених та письменників вели і ведуть особисті щоденники (у тому числі й фронтові), які використовують під час написання своїх творів.

У читацьких щоденниках фіксують дату, автора і назву книжки, її короткий зміст, примітки.

У колективних щоденниках ведуть, як правило, літопис діяльності — гуртка, школи, організації, заходів тощо.

 1. Пошуково-творча робота з газетою

► Ознайомтеся зі стінними газетами свого та інших класів, а також школи. Поцікавтеся підшивкою газет у шкільній бібліотеці (на вибір).

► Прочитайте текст і скажіть, що ви ще можете сказати про газети. Які газети передплачує ваша сім’я?

Газета — періодичне видання у вигляді великих аркушів, як правило, щоденне, присвячене подіям сучасного суспільного життя.

Газета має свою структуру — розділи, у яких поміщаються офіційні матеріали, статті, замітки, інформації, хроніка, звіти, репортажі, кореспонденції, нариси, фейлетони, інтерв’ю, програми, оголошення тощо.

Доцільно орієнтуватись також в таких газетних термінах, як: заголовок, шапка, аншлаг, рубрика, колонка, вікна, підвал, псевдонім, юнкор, спецкор, репортер та ін.

Редколегія шкільної газети обирається і обов’язки між членами редколегії розподіляються, приміром, так: редактор, завідувачі відділами, художник, коректор, технічний редактор та ін.

 1. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛУ
 2. Фронтальна бесіда
 • Що називають стилем мови? Які стилі мови ви знаєте?
 • 3 якими стилями вам найчастіше доводиться працювати?
 • Назвіть різновиди ділових паперів офіційно-ділового стилю.
 1. Робота з таблицею

► Прочитайте таблицю. Підберіть приклади текстів різних стилів.

У сучасній українській літературній мові розрізняють такі основні стилі: художній, публіцистичний, науковий, офіційно-діловий, розмовний.

Стилі мовлення

Сфера вживання

Мета спілкування

Основні види висловлювань

Основні стильові риси

Офіційно-діловий

Офіційні відношення

Регулювання офіційних відношень

Закони, укази, договори, ділові папери

Офіційність, сувора точність формулювань, тексти не припускають двозначності змісту, відсутність індивідуальних авторських рис

Художній

Художня література

Вплив на людей силою художнього слова

Лірика, драма, романи, п’єси, повісті, вірші, оповідання та інші жанри

Оцінність вчинків, емоційність, конкретність, використання мовних засобів зумовлене його призначенням — образно відтворювати дійсність.

Науковий

Наука, техніка, культура, навчальний процес

Повідомлення про певні досягнення науки, техніки, культури

Виступ, доповідь, лекція, диспут, стаття, реферат, книга, підручник

Точність, логічність, аргументованість, широке використання складних речень, «сухість» викладу

Публіцистичний

Політика, громадське життя

Інформація з метою впливу на засоби масової інформації

Виступ, лекція, промова, стаття, нарис, брошура, фейлетон

Закличність, схвильованість, певний пафос, оцінність інформації, використання суспільно-політичних термінів

Розмовний

Побут, родинні, дружні стосунки

Обмін думками

Бесіда (розмова), записки, приватні листи

Довільність, безпосередність, емоційність, використання загальновживаних слів з суфіксами пестливості, згрубілості, простих речень, часто неповних, звертань тощо

 1. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
 2. Колективна бесіда про сутність, особливості і використання офіційно-ділового стилю
 3. Рефлексія

Що сподобалося сьогодні на уроці? Над чим виникло бажання попрацювати додатково?

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Робота за підручником.

► Налагодити творчі зв’язки з однією із газет. Виконати перше завдання редколегії.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити