УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 6 класі І семестр - 2014 рік

Календарно-тематичне планування уроків української мови в 6 класі. І семестр

Вступ

УРОК № 1. КРАСА Й БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

УРОК № 2. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 1. ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО СИТУАЦІЮ СПІЛКУВАННЯ ТА ЇЇ СКЛАДНИКИ. НАВЧАЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ

УРОК № 3. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 2. ЖАНРИ МОВЛЕННЯ: ОПОВІДАННЯ, ЗАМІТКА, ПОВІДОМЛЕННЯ, ПЛАН РОБОТИ, ОГОЛОШЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПОБУДОВИ

Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого

УРОК № 4. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ Й РЕЧЕННЯ. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

УРОК № 5. ЗВЕРТАННЯ, ВСТАВНІ СЛОВА, ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ В ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ

УРОК № 6. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ

УРОК № 7. ПРЯМА МОВА. ДІАЛОГ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ Й ДІАЛОЗІ

УРОК № 8. СТРУКТУРА ТЕКСТУ: ЗАЧИН, ОСНОВНА ЧАСТИНА, КІНЦІВКА; ВІДОМЕ Й НОВЕ. ТЕМА Й ОСНОВНА ДУМКА ТЕКСТУ

УРОК № 9. ВИДИ ЗВ'ЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТІ: ПОСЛІДОВНИЙ, ПАРАЛЕЛЬНИЙ (ПРАКТИЧНО)

УРОК № 10. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 3. ТЕКСТ, ЙОГО ОСНОВНІ ОЗНАКИ. СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТУ. ВИДИ ЗВ'ЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТІ. НАВЧАЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТУ-РОЗДУМУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ

УРОК № 11. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 4. ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ-РОЗДУМУ

УРОК № 12. ТИПИ І СТИЛІ ТЕКСТУ. ПОНЯТТЯ ПРО ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ

УРОК № 13. КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ. КОНТРОЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТУ МОНОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

Лексикологія фразеологія уроки

УРОК № 14. ГРУПИ СЛІВ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ: ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКІ Й ЗАПОЗИЧЕНІ (ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ) СЛОВА

УРОК № 15. РОБОТА ІЗ ТЛУМАЧНИМ СЛОВНИКОМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І СЛОВНИКОМ ІНШОМОВНИХ СЛІВ

УРОК № 16. АКТИВНА І ПАСИВНА ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЗАСТАРІЛІ СЛОВА (АРХАЇЗМИ Й ІСТОРИЗМИ), НЕОЛОГІЗМИ

УРОК № 17. УЖИВАННЯ ЗАСТАРІЛИХ СЛІВ І НЕОЛОГІЗМІВ У МОВЛЕННІ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇХНЬОЇ РОЛІ В ТЕКСТАХ РІЗНИХ СТИЛІВ

УРОК № 18. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 5. ТИПИ МОВЛЕННЯ (ПОВТОРЕННЯ). ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ОПИСУ ПРИМІЩЕННЯ Й ПРИРОДИ. ПОЄДНАННЯ В ОДНОМУ ТЕКСТІ РІЗНИХ ТИПІВ МОВЛЕННЯ

УРОК № 19. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 6. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ РОПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРИМІЩЕННЯ

УРОК № 20. ГРУПИ СЛІВ ЗА ВЖИВАННЯМ: ЗАГАЛЬНОВЖИВАНІ І СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНІ СЛОВА, ДІАЛЕКТНІ, ПРОФЕСІЙНІ СЛОВА Й ТЕРМІНИ, ПРОСТОРІЧНІ СЛОВА

УРОК № 21. СТИЛІСТИЧНА РОЛЬ ДІАЛЕКТИЗМІВ, ПРОФЕСІЙНИХ СЛІВ, ТЕРМІНІВ, ПРОСТОРІЧНИХ СЛІВ

УРОК № 22. ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА ЛЕКСИКА

УРОК № 23. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 7. СТИЛІ МОВЛЕННЯ (ПОВТОРЕННЯ). ПОНЯТТЯ ПРО ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ

УРОК № 24. ПОНЯТТЯ ПРО ФРАЗЕОЛОГІЗМ, ЙОГО ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

УРОК № 25. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

УРОК № 26. ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ. ПРИСЛІВ'Я, ПРИКАЗКИ, КРИЛАТІ ВИРАЗИ, АФОРИЗМИ ЯК РІЗНОВИДИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

УРОК № 27. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОЛІ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ

УРОК № 28. ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ ФРАЗЕОЛОГІЧНИМ СЛОВНИКОМ

УРОК № 29. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 8. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ПЛАН РОБОТИ. ОГОЛОШЕННЯ

УРОК № 30. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ «ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

Словотвір. Орфографія

УРОК № 31. ЗМІНЮВАННЯ І ТВОРЕННЯ СЛІВ. ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ

УРОК № 32. ТВОРЕННЯ НОВИХ СЛІВ ПРЕФІКСАЛЬНИМ, СУФІКСАЛЬНИМ, ПРЕФІКСАЛЬНО-СУФІКСАЛЬНИМ, БЕЗАФІКСНИМ СПОСОБАМИ, СКЛАДАННЯМ ОСНОВ. ПЕРЕХІД СЛІВ З ОДНІЄЇ ЧАСТИНИ МОВИ В ІНШУ

УРОК № 33. СЛОВОТВІРНИЙ ЛАНЦЮЖОК. СЛОВОТВІРНИЙ РОЗБІР СЛОВА

УРОК № 34. ПОНЯТТЯ ПРО СЛОВОТВІРНИЙ СЛОВНИК. ТВОРЕННЯ ВІДОМИХ СЛІВ, А ТАКОЖ ПОЕТИЧНИХ НЕОЛОГІЗМІВ

УРОКИ № 35-36. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 9. КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРИМІЩЕННЯ

УРОК № 37. ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ТВОРЕННІ СЛІВ-ІМЕННИКІВ ІЗ СУФІКСОМ –ИН(А) ВІД ПРИКМЕТНИКІВ НА –СЬК(ИЙ), -ЦЬК(ИЙ); БУКВОСПОЛУЧЕННЯМ -ЧН-(-ШН-)

УРОК № 38. ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ТВОРЕННІ ІМЕННИКІВ ІЗ СУФІКСАМИ -СЬК-, -ЦЬК-, -ЗЬК- ТА ІМЕННИКІВ ІЗ СУФІКСАМИ -СТВ(О), -ЗТВ(О), -ЦТВ(О)

УРОК № 39. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 10. УСНИЙ ТВІР-ОПИС ПРИМІЩЕННЯ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ ВРАЖЕНЬ

УРОК № 40. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 11. УСНИЙ ТВІР-ОПИС ПРИМІЩЕННЯ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ ВРАЖЕНЬ

УРОК № 41. СКЛАДНІ СЛОВА. СПОЛУЧНІ О, Е В СКЛАДНИХ СЛОВАХ. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ СЛІВ РАЗОМ ТА ЧЕРЕЗ ДЕФІС

УРОК № 42. ТВОРЕННЯ І ПРАВОПИС СКЛАДНОСКОРОЧЕНИХ СЛІВ

УРОК № 43. НАПИСАННЯ СЛІВ З ПІВ-. СЛОВОТВІРНИЙ АНАЛІЗ САМОСТІЙНИХ ЧАСТИН МОВИ

УРОК № 44. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ «СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

Морфологія. Орфографія

УРОК № 45. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТИН МОВИ

УРОК № 46. ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

УРОК № 47. ІМЕННИКИ — НАЗВИ ІСТОТ І НЕІСТОТ. ІМЕННИКИ ЗАГАЛЬНІ І ВЛАСНІ, КОНКРЕТНІ ТА АБСТРАКТНІ. ЗБІРНІ ІМЕННИКИ

УРОК № 48 ВЕЛИКА БУКВА І ЛАПКИ У ВЛАСНИХ НАЗВАХ

УРОК № 49. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 12. УСНИЙ ТВІР-ОПИС ПРИРОДИ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ ВРАЖЕНЬ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

УРОК № 50. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 13. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ТВОРУ ТА ЙОГО СИСТЕМАТИЗАЦІЯ (ПРАКТИЧНО). СКЛАДНИЙ ПЛАН ГОТОВОГО ТЕКСТУ Й ПРОСТИЙ ПЛАН ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ

УРОК № 51. РІД ІМЕННИКІВ. ІМЕННИКИ СПІЛЬНОГО РОДУ

УРОК № 52. ЧИСЛО ІМЕННИКІВ. ІМЕННИКИ, ЩО МАЮТЬ ФОРМИ ТІЛЬКИ ОДНИНИ АБО ТІЛЬКИ МНОЖИНИ

УРОК № 53. ВІДМІНКИ ІМЕННИКІВ, ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ

УРОК № 54. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ. ПОДІЛ ІМЕННИКІВ НА ВІДМІНИ І ГРУПИ

УРОК № 55. ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ІМЕННИКІВ

УРОК № 56. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 З ТЕМИ «ІМЕННИК» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити