Розробки уроків - Українська мова 7 клас - 2015 рік

Урок № 34. БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ НА -НО, -ТО

Мета:

•   навчальна: ознайомити учнів з безособовими дієслівними формами на -но, -то; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити ці дієслівні форми в текстах, визначати їх морфологічні ознаки;

•   розвивальна: розвивати творчі вміння використання дієслівних форм на -но, -то у висловлюваннях;

•   виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до матеріальної й духовної культури східних слов'ян.

Внутрішньопредметні зв'язки:

•   Лексикологія і фразеологія: засвоєння крилатих висловів, до складу яких входять дієслівні форми на -но, -то.

•   Текст (риторичний аспект): створення текстів з уживанням дієслівних форм на -но, -то.

•   Культура мовлення і стилістика: правильне вживання дієприкметників у власному мовленні.

Міжпредметні зв'язки: використання в мовленні безособових форм на -но, -то, дієслівних форм на -но, -то в наукових текстах (історія).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ.

ОГОЛОШЕННЯ ЕПІГРАФА УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Вибірково-дослідницька робота

► Прочитати текст. Визначити його тему й основну думку. Виписати виділені слова і дієприкметники в два окремих стовпчики і з’ясувати, чому виділені слова називають безособовими? Яку синтаксичну роль виконують виділені слова?

Археологами доведено, що до середини І тисячоліття нашої ери в господарському укладі слов’ян переважало землеробство. Досить високого рівня досягло до Х ст. і ремесло. Вироби, виготовлені із заліза і кольорових металів, в основному продавали або обмінювали на щось інше. У цей час почато гончарну справу, ткацтво, вичинку й обробку шкіри, різьблення по каменю й дереву.

Головною галуззю економіки було скотарство, започатковане ще в І ст. Викопано кістки не тільки свиней, коней, кіз, овець, а й диких тварин (зовсім мало), що свідчить про незначну роль полювання в господарстві наших предків.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з матеріалом підручника.

V. УСВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Ученими було з’ясовано, що князя обирали або призначали для відсічі зовнішнього ворога.

Творча робота

► Від наведених дієслів утворити пасивні дієприкметники та форми на -но, -то. Записати їх. Утворені форми ввести в речення на тему «Релігійні вірування давніх слов’ян».

Сформувати, укласти, зробити, активізувати, зображати.

Довідка для вчителя Древні слов’янські вірування були язичницькими і ґрунтувалися на обожнюванні сил природи. Усе життя слов’ян пронизувала віра у втручання надприродних сил, залежність людей від богів і духів.

Світосприймання слов’ян формувалося під впливом власної релігійної системи, соціального розвитку суспільства, зовнішніх зв’язків, військових походів.

Пошуково-розподільна робота

► Прочитати текст, знайти дієслівні форми на -но, -то і дієслова записати їх у відповідні колонки, визначити синтаксичну роль.

Дієслівні форми на –но, -то

Дієслова

   

Ще недостатньо вивчено соціальну структуру давньослов’янських племен. Родова община називалася «мир» або «верв». Середньовічними письменниками зазначено, що крадіжки й обман у слов’ян зустрічалися настільки рідко, що вони не замикали своїх скринь із добром.

Князівська влада у слов’ян на стадії розкладання суспільного ладу і військової демократії підкорялася раді старійшин і загальним племінним зборам.

Також слов’яни обожнювали духи і сили природи. Особливу шану надавали деревам: кожне символізувало той чи інший рід, плем’я, і свято оберігалося всіма, вирубування заборонялося.

Фразеологічна п'ятихвилинка

► Розтлумачити стійкі сполучення слів, знайти в них дієслівні форми на -но, -то. Увести два фразеологічні звороти (на вибір) у прості речення.

Спіймано на гарячому; не думано не гадано; шито й крито; жереб кинуто. Довідка: викрито на місці негідного вчинку; несподівано; усе залишилося таємним; прийнято остаточне рішення.

Тестова робота

1. Знайдіть і укажіть правильне твердження.

А Форми на -но, -то — змінні.

Б Висловлювання з формами на -но, -то менше підкреслюють результативність.

В Форми на -но, -то творяться за допомогою дієприкметника.

Г У реченні з формами на -но, -то підмета не буває.

2. Укажіть рядок, у якому всі слова є дієслівними формами на -но, -то.

А Засмучено, вишитий, заллято.

Б Прекрасно, розказано, розбито.

В Пограбовано, розмито, зображено.

Г Закладено, неперевершено, закрито.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

  Подумати і дати відповідь на запитання.

1. Як утворюються дієслівні форми на -но, -то?

2. Чим закінчуються дієслівні форми на -но, -то?

3. Яку синтаксичну роль виконують дієслівні форми на -но, -то в реченнях?

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Використовуючи дієслівні форми на -но, -то, підготувати повідомлення на тему «Символіка рослинного і тваринного світу».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити