Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 82. НЕ І НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

Мета:

♦ навчальна: узагальнити й систематизувати вивчене про правопис часток не та ні з різними частинами мови;

♦ розвивальна: розвивати вміння знаходити слова із заперечними частками та пояснювати їх написання за допомогою правил; удосконалювати вміння аналізувати, порівнювати мовні явища;

♦ виховна: виховувати повагу до видатних особистостей української культури.

Соціокультурна лінія: минуле рідного краю.

Тип уроку: урок формування мовних і мовленнєвих умінь і навичок.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія і фразеологія.

Міжпредметні зв'язки: уживання часток як виражального засобу в текстах різних стилів.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Клуб розумників і розумниць

► Виписати слова й словосполучення у три колонки залежно від того, як пишемо частку: а) окремо; б) разом; в) через дефіс. Якщо правильно виконати завдання, то з перших букв можна прочитати вислів Ч. Дарвіна. Написав/би, немов/би, як/небудь, економимо чи/мало, спотикається що/разу, казна/що, надумав/таки, електроніка/ж, майнув тільки/що, та/ж так, екс/чемпіон, роздивився/таки, а все/ж/таки, експериментують з чимо/сь, отакий/то, робить аби/як, ні/до/кого, іди/ж/бо, пішов аби/куди, будь/куди, чого/б/небудь, ні/скільки, стань/бо, он/куди, іди що/най/швидше, ген/далеко, тільки/но, ось/так, шурхотить наче/б/то, ото/ж, все/таки, отак/от, гойдають/ся от/же.

Експрес-опитування

♦ Які частки пишуться з прислівниками та займенниками разом?

♦ Які частки пишуться з прислівниками та займенниками окремо?

♦ Які частки пишуться з прислівниками та займенниками через дефіс?

♦ Назвіть модальні частки. Для чого вони служать?

♦ Яка роль формотворчих часток? Наведіть приклади.

♦ Яка роль заперечних часток? Наведіть приклади.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з текстом

► Прочитати текст, визначити тип і стиль мовлення. Записати текст, розкриваючи дужки.

Такий поет, як Шевченко, (не)одним українцям рідний... (Ні) (в)кого з українців (не)було такої сім’ї, як у тебе, Тарасе. Ти (ж) (бо) вчив нас (не)лю- дей зі всього світу зганяти, (не)міста й села опановувати, а ти вчив нас правди святої. от за сю (то) науку зібралися до тебе усіх язиківлюди, як діти до рідного батька (За П. Кулішем).

► Підкреслити частки. Пояснити їх написання.

► Знайти речення зі звертанням. Яким синонімічним звертанням його можна замінити?

Лінгвістичне дослідження

► Порівняти попарно наведені речення. Визначити, коли не є префіксом, а коли — заперечною часткою. Обґрунтувати написання не зі словами.

1. Трапилося (не)щастя. (Не)щастя приносить успіх, а праця. 2. (Не)згода руйнує життя. (Не)згода в поглядах керувала їхніми вчинками, а комерційний розрахунок. 3. (Не)високий хлопець глянув на старшого групи. Він був хлопець (не)високий. 4. Шлях додому (не)далекий. (Не)далеким шляхом мандрували чумаки.

Дослідження-реконструкція (за варіантами)

Від наведених дієслів утворити прикметники, які не вживаються без не.

Варіант 1: примирити, збороти, вблагати, оцінити.

Варіант 2: вгасити, здолати, вловити, злічити.

Хвилинка-цікавинка

► Пояснити значення фразеологізмів. Обґрунтувати написання часток. Згадати й записати 4-5 фразеологізмів, у яких є слова з наведеною орфограмою.

1. (Ні)коли і вгору глянути. 2. (Ні)холодно (ні)жарко. 3. (Ні)живий (ні) мертвий. 4. (Ні)де й голки встромити. 5. (Ні)кроку назад. 6. (Не)чути (ні)рук (ні)ніг. 7. Пропасти (ні)за цапову душу. 8. (Ні)куди яблуку впасти.

Я — коректор

► Усуньте допущені помилки. Свій вибір обґрунтуйте.

1. Ці й інші деякі запитання часу висвітлюються у сторінках роману. 2. Інженер спізнився, поскільки час засідання змінили. 3. Із-за хвороби учень пропустив 10 днів занять. 4. Син пішов за водою аж до лісового джерела. 5. По знайомим вулицям рідного міста він проїжджав не поспішаючи. 6. Наш клас успішно склав атестацію по математиці.

Мовна гра «Весела перерва»

► Відгадати загадки. Назвати частки і з’ясувати, яких відтінків значення надають вони реченням. Скласти дві-три власні загадки, використовуючи частки.

1. Яких каменів немає в морі? 2. Солоне, а не сіль, біжить, а не річка, блищить, а не золото. 3. Коли б угадати та менш його знати. 4. Була німа і нежива — тепер-таки говорить і співа. 5. Мене не їдять і без мене не їдять. 6. Без нього, як дерево без кореня, не проживеш (Нар. творчість).

Відгадки: сухих, сльози, сопілка, сіль, родовід.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

► Оцінити самостійно свою роботу на уроці та знання про правопис часток не, ні.

Я вмію

Треба доопрацюватиVІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Скласти й записати словниковий диктант для однокласників (до 24 слів) на тему «Правопис часток».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити