Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ПРИСЛІВНИК

УРОК № 51 ПРИСЛІВНИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Мета:

□ навчальна: поглибити знання учнів про прислівник як самостійну частину мови, виробити вміння визначати його в тексті, уживати у власному мовленні;

□ розвивальна: розвивати мислення, увагу, аналітичні здібності, пам'ять;

□ виховна: виховувати шанобливе ставлення до мови.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, синтаксис, мова і мовлення.

Міжпредметні зв'язки: художня література.

Тип уроку: комбінований.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

Криптограма

► Прочитайте назву частини мови, яку ми вивчатимемо на уроці. Читати слід через відповідний інтервал.

(Прислівник)

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бліцопитування

ü Скільки самостійних частин мови ви знаєте?

ü Чим прислівник відрізняється від інших самостійних частин мови?

ü Якої морфеми немає у прислівників?

ü З якими частинами мови можуть пов’язуватися прислівники? Наведіть приклади.

Лінгвістичне дослідження

► Знайдіть «зайве» слово в рядку.

1. Утричі, утроє, втрьох, троє, натроє.

2. Обоє, обидва, два, двоє, двічі.

3. Кільканадцять, трохи, кілька, двісті.

4. Півтора, по-перше, один, перший.

5. Де-не-де, за, понад, з-посеред.

6. Але, абикуди, якщо, неначе.

7. Хтось, деякий, ніщо, десь.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

► Прочитайте теоретичний матеріал, наведений у підручнику. Яка інформація для вас була новою?

Спостереження над мовним матеріалом

► З’ясуйте, що називають прислівники і від якої частини мови залежать. Зробіть висновок.

1. Говорити виразно, бігти швидко, житиму по-новому, посаджений торік. (Ознака дії (або стану), прислівник залежить від дієслова та його форм)

2. Надзвичайно вимогливий, дуже добрий, зовсім юний, трохи дорожче, надто весело. (Ознака іншої ознаки, прислівник залежить від прикметника або іншого прислівника)

3. Мак начетверо, кава по-турецьки, вечеря нашвидкуруч. (Ознака предмета, прислівник залежить від іменника)

Робота з таблицею

► Заповніть пропущені місця в таблиці «Морфологічні ознаки й синтаксична роль прислівника», для прикладу скориставшись наведеними словосполученнями і реченнями.

Напрочуд гарний, рух назустріч, працювати напружено, бігти підстрибцем, ліс навесні, дуже повільно.

1. Дорога праворуч веде до річки. 2. Мріють крізь хмари зорі вгорі (В. Симоненко). 3. Тихо навкруги й затишно (Григір Тютюнник).

Морфологічні ознаки й синтаксична роль прислівника

На які питання відповідає частина мови

Загальне

Морфологічні ознаки

Синтаксична

роль

граматичне значення

постійні

непостійні

як?

яким способом?

з якого часу?

до якого часу?

скільки? наскільки?

якою мірою? де? куди? звідки? чому? через що?

з якої причини? для чого?

з якою метою? навіщо?

який? яка? яке?

1) ознака дії чи стану

2) ознака іншої ознаки

3) ознака предмета

незмінність

Ступені порівняння

(вищий, найвищий):

високо — вище — найвище, сильно — сильніше — найсильніше

1) обставина:

2) присудок:

3) означення:

Проблемне запитання

► Порівняйте прислівники у двох реченнях. У чому їх відмінність? Зробіть висновок.

1. Удовина хата у селі стояла скраю (Марко Вовчок). (Прислівник пов’язаний з дієсловом, питання де?, обставина)

2. Ще світиться вікно у хаті скраю (М. Шевченко). (Прислівник пов’язаний з іменником, питання якій?, означення) (Прислівник у реченні за змістом пов’язаний з присудком і переважно є обставиною, але може бути означенням. У реченнях з одним головним членом виконує роль присудка.)

Лінгвістичне повідомлення

► Складіть усне повідомлення за таблицею «Види прислівників за походженням».

Види прислівників за походженням

Вид прислівника

Частина мови, від якої утворено прислівник

Приклади

прикметникові

прикметник

легко легкий; по-новому новий;

іменникові

іменник

даром дар галоп галопом

числівникові

числівник

по-перше перший уп’ятьох п’ять

займенникові

займенник

по-вашому ваше; потому той

дієслівні

дієслово

усупереч суперечити; нехотя хотіти;

прислівникові

прислівник

де-небудь де; позавчора учора

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Класифікація мовних одиниць

► Прочитайте прислів’я. З’ясуйте морфологічне вираження і синтаксичну роль виділених слів. Поставте до них питання.

1. Гірко поробиш — солодко з’їси. 2. Гіркий світ, а треба жить. 3. Далеко, та легко; а близько, та слизько. 4. Як загнав на слизьке, то про підкови згадав. 5. Добрий товар хвалити не треба. 6. Доброму скрізь добре. 7. Добре ім’я — найкраще б..гатство. 8. Вогонь добрий слуга, але п..ганий хазяїн. Тихо їдеш — далі будеш. Тиха вода греблю рве (Народні прислів’я).

► З першого і шостого речень випишіть прислівники, виділіть у них морфеми.

► Підкреслені слова випишіть у зошит, замість крапок уставте пропущені букви.

► До цих слів доберіть антоніми.

Лексичний практикум «так буде українською»

► Прочитайте і перекажіть текст.

► Поставте питання до кожного прислівника в реченнях.

► З одним із розглянутих у тексті прислівників складіть речення.

► З’ясуйте походження прислівників.

Довжиною, шириною, глибиною, висотою, вишиною, товщиною — завдовжки, завширшки, завглибшки, заввишки, завбільшки, завдальшки, завгрубшки, завтовшки.

«Кімната була довжиною вісім метрів, шириною чотири й висотою три метри»; «Ставок, глибиною подекуди аж до семи метрів, прикрашає тепер наше місто, що не має річки». Такі неукраїнські вислови ми читаємо іноді не тільки в ділових паперах, а навіть у статтях і в художній літературі. Цих висловів не знає українська народна мова, не знала їх і наша класика, а користувались іншими прислівниками: «Роги по аршину завдовжки, коли не більш» (О. Стороженко); «Сам той Ох на корх заввишки, а на сажень борода» (Леся Українка); «Яма завглибшки була вже двадцять і два сажні» (І. Франко); «Наша річка, хоч і неабияка там завширшки, проте рибу має» (з живих уст); «Камінь такий завбільшки, як де є хата велика» (казка); «Намисто було завгрубшки як моє» (Словник Б. Грінченка); «Так завдальшки, як до тії греблі, сиділи в очеретах дикі качки» (Словник Б. Грінченка).

Отже, для російських висловів длиной, в длину, шириной, в ширину, высотой, глубиной, величиной, толщиной, на расстоянии маємо українські відповідники — завдовжки, завширшки, заввишки, завглибшки, завбільшки, завтовшки, завгрубшки, завдальшки, яких і слід додержуватися в писемній та усній мові.

Російський вислів на расстоянии може передаватись українською мовою не тільки прислівником завдальшки, а часто й прийменником на та іменником віддаль (віддалення) або відстань: «Тепер обличчя обох були на віддаленні якихось три чверті метра» (І. Ле); «На відстані пострілу» (За Б. Антоненком-Давидовичем).

Стилістичне спостереження

► Прочитайте текст. Визначте тип і стиль мовлення.

На столі стояла напрочуд гарна ваза. Її витончені форми дивовижно нагадували квітку, що розпустилася повно й ніжно, злегка вигнувши свої пелюстки. Очевидно, саме таким був задум майстра.

Здавалося, ця ваза-квітка неначе тільки прокинулася від сну на світанку. Чисте, немов омите росою скло випромінювало прохолоду синього мерехтіння. Ця краса привертала погляд і сповнювала все навкруги спокоєм.

► Прочитайте ще раз текст, опускаючи прислівники.

► Зробіть висновок, як змінився текст.

► Що ви можете сказати про роль прислівників у тексті? Чи властива їм образність, виразність, уточнення дій тощо?

► Порівняйте цей текст із попереднім. Чи однакова функція прислівників у текстах різних стилів?

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Лінгвістичне дослідження

► Перепишіть речення. Поставте пропущені знаки. Схарактеризуйте речення за будовою: прості або складні.

► Поясніть лексичне значення виділеного слова. Доберіть до нього синонім.

► Підкресліть прислівники як члени речення.

► З’ясуйте, на яке питання вони відповідають, від якого члена речення залежать.

1. Тиша ходить між деревами стає навшпиньки біля кожної черешні тягнеться до густого листя до ягід торкається до них промінням по-літньому теплого липневого сонця. 2. Спочатку хмари тінили сонце а потім затягнули його в чорне клоччя замотали заплутали і воно не могло виплутатися. 3. На обрії червоно сходило сонце його проміння торкнулося жайворонкових крил і запалило їх золотистим вогнем. 4. Кругом хліба були вже скошені лише соняхи світилися (За В. Грінчаком). 5. Природа восени одягається в розкішні шати.

Фізкультхвилинка

ü Слухаючи слова, виконайте такі дії:

□ якщо це дієслово, нахиліть голову вперед;

□ якщо дієприкметник, нахиліть голову праворуч;

□ якщо дієприслівник, нахиліть голову ліворуч;

□ якщо прислівник, виконайте кругові рухи головою.

Зроблений, робити, швидко, виконане, підсумовуючи, почасти, закривши, заночую, навпроти, виконуючий, ідучи, глибшати, назавжди.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

ü Які завдання викликали у вас труднощі?

ü Яке завдання сподобалося найбільше?

Оцінювання знань, умінь і навичок учнів

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника.

► Доберіть три прислів’я, до складу яких входять прислівники.

Поставте питання до прислівників у реченнях.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити