Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ПРИСЛІВНИК

УРОК № 56 СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

Мета:

□ навчальна: пояснити способи утворення ступенів порівняння прислівників, сформувати вміння й навички доцільно використовувати їх у мовленні;

□ розвивальна: розвивати мислення, увагу, аналітичні здібності, пам'ять;

□ виховна: виховувати почуття прекрасного.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, синтаксис, мова і мовлення.

Міжпредметні зв'язки: художня література, усна народна творчість.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання Бліцопитування

ü Яка частина мови має ступені порівняння?

ü Якими способами вони утворюються?

ü За допомогою яких слів? Наведіть приклади.

ü Утворіть вищий і найвищий ступені прислівника дорогий, низький, високий.

ü Які зміни при цьому відбуваються? Чи закономірні вони?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Проблемне запитання

► Чим відрізняються словосполучення найкраще висловлювання — найкраще написати? (Омонімічні форми прикметника й прислівника)

► Що в них однакове? (Ступінь порівняння)

Висновок: Прислівники, як і якісні прикметники, мають ступені порівняння.

Сьогодні ми дізнаємося про особливості утворення ступенів порівняння прислівників.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з алгоритмом

ü Розгляньте алгоритм. Розкажіть про способи утворення ступенів порівняння прислівників.

Вищий ступінь

Проста форма

Складена форма

1. За допомогою суфіксів -ш, -іш: тихо — тихіше.

2. Від різних коренів:

гарно — краще,

багато — більше

1. Додавання слова більш (менш) до прислівника (більш тонко).

2. Підсилення словами багато, далеко, знано, куди, ще, трохи: багато більше, ще краще, трохи швидше

Найвищий ступінь

Проста форма

Складна форма

Складена форма

префікс най- + проста форма вищого ступеня порівняння прислівника: вище — найвище

префікси що-, як- + проста форма найвищого ступеня порівняння прислівника: щонайвище, якнайвище

слово найбільш (найменш) + звичайний прислівник: найбільш високо

Примітка. При творенні простої форми вищого ступеня порівняння в окремих прислівниках випадають суфікси -к-, -ок- перед суфіксом -ш-, (тонко — тонше, глибоко — глибше).

Приголосні основи г, ж, з, с чергуються:

[г], [ж], [з] + -ш = [жч] (дорого — дорожче, дужо — дужче, близько — ближче),

[с] + -ш = [шч] (щ) (високо — вище).

Лінгвістичне порівняння

► З’ясуйте, що спільного у способах утворення ступенів порівняння прислівників і способах утворення ступенів порівняння прикметників, а чим вони різняться.

► Зверніть увагу! Треба розрізняти прислівники вищого і найвищого рівнів порівняння й однозвучні з ними прикметники. Це робимо за допомогою питання.

Порівняйте: Як хороше жити й працювати для своєї Батьківщини. На селі йому подобалося хороше чисте повітря, неозорі краєвиди, але найбільше працьовиті і щирі люди.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Моделювання форм ступенів порівняння прислівника

► Утворіть різні форми вищого і найвищого ступеня порівняння від наведених прислівників:

Гарно, погано, по-твоєму, впевнено, уздовж, низько, науково, весело, забагато, шалено.

► Зробіть висновок щодо можливості утворення ступенів порівняння прислівників.

► З будь-яким утвореним прислівником високого або вищого ступеня складіть речення.

Аналіз мовних одиниць

► Визначте, якою частиною мови є виділені слова. Свою думку аргументуйте.

Найсмачніше морозиво гірше за найкорисливіше яблуко. Правило «чим чистіше, тим корисніше» актуально для будь-якої їжі рослинного походження. Апельсиновий сік корисніше, ніж апельсини. Козяче молоко — найкорисніше молоко.

Робота з текстом

► Прочитайте текст. Визначте тип і стиль мовлення.

► Поміркуйте, чому письменниця обрала саме ці слова, а не інші, синонімічні, наведені в дужках.

Прекрасний (гарний, красивий) Червень сів на чолі всіх і махнув скіпетром. Ту ж мить спалахнув (загорівся) палкий (гарячий) вогонь, негайно (умить) розтав сніг, земля вкрилася зеленою травою, пташка почала щебетати й співати, тисячі квіток запахли в лісі (діброві, гаї, бору), настало (прийшло, прилинуло) квітуче й радісне (усміхнене) літо (З казки Марка Вовчка «Зла Колючка і Добра Троянда»).

► Що означає слово скіпетр?

► Чим є слова «сів на чолі всіх»?

► Поясніть їх значення.

► Чому назва місяця написана з великої літери?

► Знайдіть у тексті прислівники. Чи мають вони ступені порівняння?

► Випишіть прикметники, утворіть від них прислівники, а потім різні форми вищого і найвищого ступенів порівняння.

► З утвореними прислівниками складіть словосполучення.

Граматичне моделювання

► Прочитайте виразно вірш. Що хотіла сказати поетеса?

ШИПШИНА ВАЖКО ВІДДАЄ ПЛОДИ

Вона людей хапає за рукава.

Вона кричить: — Людино, підожди!

О, підожди, людино, будь ласкава.

Не всі, не всі, хоч ягідку облиш!

Одна пташина так мене просила!

Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш.

І просто осінь щоб була красива.

Л. Костенко

► Випишіть прислівники.

► За допомогою префіксів за-, пре-, суфіксів -еньк-, -есеньк-, -іс- іньк-, -енн- утворіть, якщо можна, похідні прислівники.

► Подумайте, чи мають вони ступені порівняння.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Морфолого-синтаксичний розбір речення

► Зробіть синтаксичний розбір речення, визначте, чим виражені його члени.

1. Тихіше їдеш — далі будеш. 2. Журба гірша за хворобу. 3. Най- слабше колесо найдужче рипить (Народна творчість).

Орфографічний і пунктуаційний практикум з творчим продовженням

► Перепишіть вірш, уставляючи, де треба, пропущені букви. Поясніть орфограми.

► Поясніть розділові знаки.

Я всміхаюс.. сонеч..ку:

— Здрастуй, золоте!

Я всміхаюс.. квітон..ці:

— Хай вона цвіте!

Я всміхаюс.. дощ..ку:

— Лийся мов з відра!

Друзям усміхаюся Зичу їм добра!

М. Познанська

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

► Дайте відповіді на запитання.

ü Що залишилося незрозумілим з теми уроку?

ü Яким балом я оцінив б свою роботу на уроці?

Оцінювання знань, умінь і навичок учнів

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника.

► Творче моделювання. Доповніть записаний вірш прислівниками, що відповідатимуть змісту. Утворіть, якщо можливо, ступені порівняння дібраних прислівників.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити