Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ПРИСЛІВНИК

УРОК № 57 БУКВИ -Н- І -НН- У ПРИСЛІВНИКАХ

Мета:

□ навчальна: пояснити вживання -н- і -нн- у прислівниках, сформувати вміння й навички написання слів з цією орфограмою;

□ розвивальна: розвивати мислення, увагу, аналітичні здібності, пам'ять; мовленнєві вміння й навички;

□ виховна: виховувати свідоме ставлення до процесу здобуття знань; виховувати наполегливість, силу волі.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, синтаксис, мова і мовлення.

Міжпредметні зв'язки: художня література, усна народна творчість.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Творче моделювання. перевірка домашнього завдання

Оригінал вірша

Для вчителя: один із варіантів

Я всміхаюс.. сонеч..ку:

— Здрастуй, золоте!

Я всміхаюс.. квітон..ці:

— Хай вона цвіте!

Я всміхаюс.. дощ..ку:

— Лийся мов з відра!

Друзям усміхаюся

Зичу їм добра!

М. Познанська

Я весело всміхаюсь сонечку:

— Здрастуй, золоте!

Я радісно всміхаюсь квітоньці:

— Хай швидше зацвіте!

Я іноді всміхаюсь дощику:

— Лийся мов з відра!

І завжди друзям усміхаюся

І щиро зичу їм добра!

Бліцопитування

ü Чи від усіх прислівників можна утворити ступені порівняння?

ü Від яких?

ü За аналогією з якою частиною мови творяться ступені порівняння прислівників?

ü Як творяться ступені порівняння прислівників?

ü Чим відрізняється творення ступенів порівняння прислівників і прикметників?

ü Від яких частин мови можуть утворюватися прислівники? Наведіть приклади.

ü Пригадайте орфограму -н- і -нн- у прикметниках.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ і ЗАВДАНЬ УРОКУ

Зрозумій. Прочитай. Поясни

► Відновіть прислів’я, що є епіграфом уроку.

нема

Пізнання

без


Навчання

Народне прислів’я

(Без навчання нема пізнання.)

► Чому ви розташували слова прислів’я саме в такій послідовності?

► Яке з двох повнозначних слів є наслідком дії?

► Поясніть орфограми в прислів’ї.

► Оберіть прислівники, що характеризують процес навчання (із записуванням їх на дошці).

Коментар для вчителя: на дошці має бути записано, крім інших означень, щоденно і щорічно.

Лінгвістичне дослідження (проблемне запитання)

► Порівняйте прислівники щоденно і щорічно. Поясніть, чому відрізняються орфограми -н- і -нн-.

► Сьогодні ми з’ясуємо цю причину.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

► Прочитайте правило правопису -н- і -нн- у прислівниках.

► Перекажіть правило, ілюструючи його прикладами.

Проблемне запитання

► Чому наведено окремий коментар для слів зрання, навмання, спросоння, попідвіконню, попідтинню?

► З’ясуйте значення цих прислівників.

Спостереження над мовним матеріалом (за варіантами)

► Знайдіть у тексті прислівники, поясніть орфограми в них.

Текст 1

Країно рідная! ох, ти далека мріє!

До тебе все летять мої думки.

Їм страшно й радісно, якась надія мріє...

Так з вирію в свій край летять пташки.

Леся Українка

Текст 2

СВІТАЄ...

Все спить ще: і небо, і зорі безсилі,

Лиш птах десь озвався спросоння ліниво

Та темний бовван на козачій могилі

Про давнє, минуле кричить мовчазливо.

Видніє щохвилі. Все спить ще: і небо, і зорі безсилі.

Павло Тичина

► Поясніть лексичне значення слова бовван.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Класифікація мовних одиниць

► Згрупуйте прислівники-синоніми. Запишіть їх парами, пояснюючи правопис.

Спокійно, завзято, несказанно, безтурботно, таємно, надзвичайно, завжди, несподівано, безцеремонно, нахабно, приховано, зненацька, наполегливо, вічно.

Моделювання мовних одиниць

► Запишіть у зошит прикметники, вставляючи замість крапок -н- або -нн- і утворюючи прислівники. Поясніть орфограми. Стара..ий, беззвуч..ий, невблага..ий, пристрастий, упевне..ий, злиде..ий, незліче..ий, замрія..ий, свяще..ий, недійсне..ий, гости..ий.

► У яких словах для виконання завдання треба було правильно поставити наголос?

Комунікативний практикум

► Складіть словосполучення, дібравши до поданих слів прислівники з орфограмою «Букви -Н- і -НН- у прислівниках». Пояснювати, ставитися, просити, жити, навчатися.

► З одним зі словосполучень складіть речення.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Виконання текстів

Тестові завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Правопис -ен-, -ан- або -енн-, -анн- у суфіксах залежить:

А від належності слова до певної частини мови;

Б від наголосу і лексичного значення слова;

В від лексичного значення слова;

Г від наголосу.

2. Позначте рядок, у якому всі прикметники пишуться з -нн-:

А суко..ий, казе..ий, солом’я..ий, віко..ий, величез..ий;

Б хвили..ий, росли..ий, злиде..ий, казарме..ий, де..ий;

В здорове..ий, тума..ий, пісе..ий, злиде..ий, со..ий;

Г задоволе..ий, смире..ий, широче..ий, тьмя..ий, доброчи..ий.

3. Позначте рядок, у якому в усіх прислівниках потрібно вставити -н-:

А бездар..о, радіс..о, невтом..о, безсумнів..о, зоря..о;

Б привіль..о, впевне..о, відда..о, серйоз..о, зим..о;

В натхне..о, гума..о, щоріч..о, навис..о, незліче..о;

Г занедба..о, таєм..о, зра..я, невпи..о, бездога..о.

Лексичний практикум «Так буде українською»

► Прочитайте текст мовчки. Перекажіть його зміст.

Звичайно і зазвичай

Відприкметниковий прислівник звичайно виконує в українській мові кілька функцій. Він уживаний як один із синонімів до слів просто, прозаїчно; як ствердна частка так, авжеж тощо. Але найчастіше використовуємо його у двох значеннях — «як завжди, як заведено» (не виділяючи комами) та в ролі вставного слова (виділяючи комами): Пор.: «Зими в цій місцевості звичайно не дуже холодні» (Газ.) і «Наша вчителька, звичайно, людина талановита, але, на жаль, не може порозумітися з класом» (Газ.).

Останнім часом у пресі помітна тенденція використовувати звичайно тільки як вставне слово: «Прихильники естради, звичайно, пам’ятають, що Мирослав Скорик іще на початку 60-х років серед інших творів написав перший український твіст «Не топчіть конвалій» (Газ.). А в значенні «як завжди, як заведено» дедалі частіше вживають зазвичай. «Блукають кабани-одинаки своїми стежками, які зазвичай пролягають крізь густі зарості» (журн.). Цю тенденцію слід усіляко вітати, бо словесне розрізнення значень є свідченням лексичного багатства нашої мови. Тим більше, що лексема зазвичай не якийсь штучний витвір. Вона давно існує в мові, її не цураються митці українського слова, зокрема М. Рильський: «Тож затемна він причвалав на став, зігнувшися ще більше, ніж зазвичай».

► Випишіть із тексту прислівники.

► У прислівників, які мають ступінь порівняння, визначте її форму.

► Серед решти виписаних прислівників визначте ті, що можуть мати ступені порівняння. Утворіть різні форми ступенів порівняння для цих прислівників.

► Від виділених жирним шрифтом прикметників утворіть прислівники. Поясніть орфограми.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

► Дайте відповідь на запитання.

ü Чи можу я пояснити учню правила подвоєння приголосних?

ü Найкраще на уроці працював (працювали)..., тому що ...

Оцінювання знань, умінь і навичок учнів

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника.

► Складіть інструкцію успішного навчання, використовуючи прислівники.

► У прислівників підкресліть орфограми.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити