Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ПРИСЛІВНИК

УРОК № 59 НЕ І НІ З ПРИСЛІВНИКАМИ

Мета:

□ навчальна: пояснити вживання часток не- і ні- з прислівниками сформувати вміння й навички написання слів з цією орфограмою, формувати правописні вміння й навички;

□ розвивальна: розвивати мислення, увагу, аналітичні здібності, пам'ять;

□ виховна: виховувати почуття ціннісне ставлення до народної мудрості.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, синтаксис, мова і мовлення.

Міжпредметні зв'язки: художня література, усна народна творчість.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

Мовний аналіз (усні відповіді учнів «за ланцюжком»)

► Прочитайте прислів’я. З’ясуйте їх зміст.

► Поясніть правопис слів з не. Визначте їх морфологічне вираження.

► Поясніть орфограми у виділених словах.

► Знайдіть речення з однорідними членами.

► Зробіть синтаксичний розбір останнього речення.

► Визначте, у яких випадках не виступає: а) часткою; б) префіксом; в) частиною кореня.

1. Щастя з (не)щастям на одних санях їздить. 2. Спочатку з’їж, а потім кажи, що (не)смачне. 3. Дешева рибка — несмачна юшка. 4. Вовк лисиці (не)рідня, та повадка одна. 5. Глухий що (не)дочує, то вигадає. 6. Дай язику волю — заведе в (не)волю! 7. (Не)великий пан, перелізеш і сам. 8. У гостях — не вдома: воля (не)своя. 9. А йому щодня (не)діля. 10.) (Не)купити ума, як нема. 11. Дурний друг — (не) друг. 12. За порожній стіл гостей (не)садять 13. Ніколи не треба (не) хтувати товариською допомогою. 14. Б’ють (не)лежачого, а ледачого. 15. Без охоти (не)ма роботи. 16. Своя сім’я (не)важка. 17. Хто грошей (не)має, той пішки махає. 18. Дірявий мішок (не)наповниш! 19. Як (не)маєш сили, то й світ (не)милий. 20. Гість хазяїнові (не)укажчик. 21. (Не)одежа красить людину, а добрі діла (Народні прислів’я).

ІІІ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ і ЗАВДАНЬ УРОКУ

► Спробуйте здогадатися про тему нашого уроку.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

► Прочитайте правило. Перекажіть його. Зробіть висновок, яка частина мови пишеться з не за тими самими правилами.

► Як пишеться ні з прислівниками?

Розподільний диктант

I варіант

► Запишіть прислівники у дві колонки: 1) ті, що пишуться з не разом; 2) ті, що пишуться окремо. За яким правилом ви їх написали?

► Поясніть інші орфограми в словах.

(Не)впинно, (не) (до)речі, (не)самовито, (не)забаром, було це (не) можливо, (не)безпечно, (не)порушно, (не)сказанно, (не) (до)вподоби, (не)добре, (не)часто, (не)сподівано, (не)дбало.

II варіант

(Ні)холодно, (ні)жарко; (ні)вроку, (ні)коли, (ні)де, (ні)скільки; (ні) високо, (ні) низько; (ні)відкіля; (ні)звідки, (ні)защо.

► Складіть два речення з прислівниками з різних блоків.

Акцентуаційний практикум

► В українській мові зміна наголосу в прислівниках з префіксом ні- змінює їх значення. До українських прислівників доберіть російські відповідники.

► Складіть речення з двом прислівниками.

Ніде, ніколи, нікуди, ніде, ніколи, нікуди.

Слова для довідок: никуда, нигде, никогда, некогда (нема коли), негде (нема де), некуда (нема куди).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Конструювання речень

ü Доповніть речення потрібними за змістом прислівниками.

ü Поясніть, чим відрізняються однакові за написанням прислівники і на що це впливає.

ü Як називають такі прислівники?

ü Визначте, за яким смислом розподілено речення. («Немає звідки» — «ні з жодного місця»; «немає часу» — (ні жодної миті») Доберіть до цих прислівників синоніми.

Я ...не ходив учора.

Мені ... було піти вчора

Ми ... не хотіли зупинятися.

Нам ... зупинитись.

Я ...не опинявся в такому становищі.

Мені ... думати про сумне.

... щось не виникає.

Чекати допомогу було ...

Слова для довідок: нікуди, нікуди; ніде, ніде; ніколи, ніколи; нізвідки, нізвідки.

Я — перекладач

► Перекладіть словосполучення українською мовою.

► Поясніть їх правопис.

Работать нетяжело, говорить негромко, отвечать нечетко, идти небыстро, купить недорого, Приезжать нечасто, гостить недолго, выглядеть неплохо, вести себя неспокойно.

► З будь-яким словосполученням складіть речення.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Морфологічний розбір

► Перепишіть речення. Розберіть прислівник як частину мови, послуговуючись алгоритмом.

1. А хіба немає слів ледачих, що годяться тільки (ні) (на)що (Є. Гуцало). 2. Люба мамочко! ...Сю ніч цілісіньку якийсь пароход простояв коло Ореанди, не зважуючись посунутись (ні)сюди (ні)туди в тумані — ото ще также приємність! (Леся Українка). 3. Перший промінь вранішнього сонця (не)сподівано заглянув у вікно. 4. Недалеко жито, тільки (не)подалеку гордо стоїть (не)висока крислата польова груша, кидає довгу тінь до села. 4. Легенький літній вечір (не) швидко відкотив за річку пилюку (Ю. Збанацький). 5. Хлопець ще (не)скоро вийшов зі своєї схованки (О. Донченко). 6. Стоять київські гори (не)порушно, заглядають у синій Дніпро (І. Нечуй-Левицький).

► Поясніть значення виділеного слова.

Лексико-граматичий практикум «так буде українською»

► Прочитайте текст мовчки. Перекажіть його зміст.

РАПТОМ, А ЩО ЯК, АНУ (Ж)

Не завжди слушно ми користуємося прислівником раптом. Якщо у фразі «То цілий місяць не було його, а це вчора раптом

приїхав» (із живих уст) цей прислівник стоїть до речі, то цього не скажеш про таку фразу, взяту з сучасної белетристики: «Туди вона і глянути боїться: раптом побачить там когось із земляків».

Прислівник раптом, як і рівнозначні прислівники зненацька, враз, нараз, указує на несподівану дію або появу когось чи чогось: «Раптом усе затихло» (Леся Українка). А коли йдеться не стільки про несподіваність дії, скільки припускається можливість дії або появи когось, тоді краще користуватись висловами а що як, ану (ж): «Піду я до Бондаренків — ану ж Петро вже приїхав» (із живих уст); «Я можу піти туди; а що як ніхто ще не повернувся й хата — замкнена?» (з живих уст).

Отож, у наведеній вище невдалій фразі краще написати: «Вона й глянути боїться: ану (або — а що як) побачить там когось» (За Б. Антоненко-Давидовичем).

► Випишіть прислівники, що мають ступінь порівняння. Утворіть інші форми ступенів порівняння цих прислівників.

АЛГОРИТМ

розбору прислівника

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

► Продовжте речення.

ü Я дізнався, що...

ü Я зрозумів, що...

ü Я запам’ятав, що ...

Оцінювання знань, умінь і навичок учнів

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника.

► Доберіть по п’ять фразеологізмів, у яких є прислівники з частками не і ні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити