Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК № 67 ПРИЙМЕННИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ. ПРИЙМЕННИК ЯК ЗАСІБ ЗВ'ЯЗКУ СЛІВ У СЛОВОСПОЛУЧЕННІ Й РЕЧЕННІ

Мета:

□ навчальна: поглибити засвоєні в попередніх класах знання учнів про прийменник, вчити знаходити прийменники в реченні; відрізняти їх від сполучників і часток; правильно поєднувати з іменниками; аналізувати тексти щодо правильності використання прийменників із відмінковими формами іменників; складати речення з різноманітними прийменниково-іменниковими конструкціями;

□ розвивальна: розвивати комунікативну компетентність, логічне й критичне мислення, пам'ять, увагу, навички самостійної роботи, збагачувати словниковий запас учнів;

□ виховна: виховувати любов до рідної землі, її природи.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія й фразеологія (прийменники-синоніми й антоніми); синтаксис (прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення); культура мовлення й стилістика (особливості вживання деяких прийменників з іменниками); текст (риторичний аспект) (використання прийменника в мовленні для відтворення логічних зв'язків).

Міжпредметні зв'язки: використання прийменниково-іменникових конструкцій у художніх і наукових текстах (література, історія, географія, фізика, хімія).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

З'ясування емоційного стану учнів (графічно)

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Вправа «незакінчене речення».

1. Розділ мовознавства, який вивчає частини мови, називається.

2. В українській мові є. частин мови.

3. Самостійні частини мови відрізняються від службових тим, що.

Лінгвістичне дослідження (методом «ПРЕС»)

► Запишіть речення і зробіть його повний синтаксичний розбір

А там, за Россю, на роздоллі, попід горами й по долинах розсипалися біленькі хатки у вишневих садках, у яблунях та кучерявих грушах.

► Дайте відповіді на питання.

ü Чого більше в реченні — слів чи членів речення?

ü Які слова не є членами речення? Чому?

ü Чим вони відрізняються від слів — членів речення?

ü Які частини мови належать до службових?

► Ваше висловлювання повинно мати таку структуру й етапи:

Почніть зі слів «Я вважаю, що...» та висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору.

Обґрунтуйте свою позицію, починаючи словами «...тому, що...», поясніть, на чому ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції.

Продовжуйте висловлювання словом «... наприклад...» та наведіть факти, дані, що підтверджують вашу позицію.

Закінчіть висловлювання «Отже (тому), я вважаю...» і узагальніть свою думку, зробіть висновок про те, як необхідно діяти, щоб не припустити помилки.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

На окремих аркушах паперу записані слова, які закривають записану на дошці тему уроку: попід, у, через, з-за, побіля, з метою, між, спереду, попри, узбіч, довкола.

До якої частини мови належать ці слова? Як ви гадаєте, яка тема уроку? Пригадайте, що вам відомо про прийменник. Що ми маємо зрозуміти, дослідити, вивчити? (Чому прийменник — службова частина мови; яка його роль у мовленні; вміти знаходити прийменники у мовленні і відрізняти їх від інших частин мови, визначити особливості вживання прийменників.) Заповніть таблицю:

Знаю

Хочу дізнатися

Дізнаюся
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Групова робота з мовним матеріалом (на основі записаного речення)

► Знайдіть у записаному реченні прийменники і дайте відповіді на запитання.

ü Чи відповідає будь-який з цих прийменників на питання? (Висновок — не відповідають.)

ü Чи мають прийменники лексичне значення? (Висновок — не мають.)

ü Чи змінюються прийменники? (Висновок — ні.)

ü Чи може прийменник бути членом речення? (Висновок — прийменники не бувають членами речення,.)

ü Прочитайте речення без прийменників. Який висновок можна зробити? (Прийменники забезпечують граматичний зв’язок, вказують на відношення між словами, на граматичні ознаки.)

ü Дослідіть, з якими самостійними частинами мови можуть уживатися прийменники. З’ясуйте, чому ця службова частина мови має саме таку назву.

ü Укажіть на відмінки самостійних частин мови, які вживаються з прийменниками.

Робота з матрицею

► Доповніть схему. За допомогою схеми сформулюйте визначення прийменника як службової частини мови. Зіставте свої висновки з теоретичним матеріалом підручника.

Дослідження-трасформація

► Прочитайте текст на лінгвістичну тему, підкресліть прийменники разом із формами іменників чи займенників, з якими вони вживаються. Продовжте розповідь про сполучення прийменників із родовим відмінком. Урахуйте, що найчастіше вони використовуються у функціях: напрямку, дії, місця, мети, причини, відсутності чогось.

Давнім і новим прийменникам притаманна постійна звичка — стояти при іменниках. Прийменники є вірними помічниками іменника в багатьох граматичних справах. До того ж вони поєднуються не з іменниками взагалі, а з певними іменниковими формами. Найбільше полюбляють прийменники сполучатися з родовим відмінком. За кількістю прийменників родовий випередив усі відмінки. Понад сто п’ятдесят прийменників забажали поєднуватися з ним.

Диктант-пошук (робота біля дошки)

► Назвіть прийменники і слова, яких вони стосуються. Зробіть висновок про вживання прийменників з іншими частинами мови. При якій частині мови прийменник стоїть найчастіше? Широкою долиною поміж двома рядками розложистих гір тихо тече по Васильківщині невеличка річка Растовиця. Посеред долини зеленіють розкішні верби, там ніби потонуло село Вербівка. Понад самим берегом в’ється в траві стежка через усе село. Зелені левади з усіх боків обставлені вербами. А на греблі вони вдивляються в чисту воду, залиту срібним маревом.

Лексично-орфографічна скринька

► Поясніть лексичне значення слів та їх правопис.

Левада, гребля, марево

□ Левада — присадибна ділянка землі із сінокосом, городом, плодовими та іншими деревами.

□ Гребля — технічна споруда, що перегороджує річку, ставок для створення водосховища.

□ Марево — атмосферне явище, пов’язане із виникненням уявних зображень; коливання теплого повітря над землею у спеку.

Творча хвилинка

► Складіть невеликий текст, використовуючи прийменники та слова із попереднього завдання. (Левада, гребля, марево)

Хвилинка-цікавинка (історична довідка)

► Прочитайте текст, визначте його тему й основну думку, доберіть заголовок. Визначте, яку роль виконують прийменники. Випишіть словосполучення із іменниками.

У ході розвитку мови прийменник відокремився від імені, бо перед ним почало вживатися означення. Про це свідчить те, що і тепер більшість префіксів мають відповідники серед прийменників. Але між ними різниця — префікс вживається в морфології, він змінює лексичне значення слова, а прийменник виражає синтаксичну залежність слів, уточнює лексичне значення вислову.

Творчий диктант

► Складіть словосполучення з наведеними словами. На які відношення вказують прийменники?

Підійшов, дерево; сів, верба; пахощі, поле; п’ять, ранок; розташувався, ставом; скривився, болю; помилився, неуважність; пішов, траву; ставитися, повагою; дерево, листя.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Мовознавча діагностика (робота біля дошки)

► Спишіть, добираючи з дужок потрібний прийменник і ставлячи іменники у відповідному відмінку.

1. Він (по, за, від) походження — українець. 2. Я живу (на, по, у) вулиця Тараса Шевченка. 3. Брат пішов у магазин (за, по) хліб. 4. (За, на, по) бажання публіки виступ співака повторено. 5. Клієнт банку одержав гроші (по, за, на, в) рахунок. 6. Це було ще (при, від, за, в) життя моїх пращурів. 7. Сьогодні на уроці всі працювали (по, за, через) бажання. 8. Цікаво було виконувати домашнє завдання в зошиті (по, для) історії. 9. Розповідь екскурсовода тривала (на протязі, протягом, упродовж) години.

Хвилинка відпочинку

► Відгадайте загадки.

ü Від якої назви кінської збруї можна утворити два прийменники? (По, від)

ü Який термін на означення певної кількості ліків складається з двох простих прийменників? (До, за)

ü Яке слово, що є причиною для якихось дій, учинків, складається з двох простих прийменників? (При, від)

ü З якими частинами мови прийменники ніколи не вживаються? (З дієсловами)

ü Які іменники можуть уживатися в ролі прийменників? (Край, кінець, круг, коло, шляхом, з метою).

«Фразеологічне бюро» (Робота в парах)

► Відновіть фразеологізми і з’ясуйте їх значення. Складіть із двома фразеологізмами речення

Узяти себе ... руки; не чути ... собою ніг; товкти, як воду ... ступі; дивитися ... пальці; вилами ... воді писано; дістати ... землі; не брати близько ... серця; висіти ... волосинці.

Довідка: Узяти себе в руки; не чути під собою ніг; товкти, як воду в ступі; дивитися крізь пальці; вилами по воді писано; дістати з-під землі; не брати близько до серця; висіти на волосинці.

Диктант-вікторина

► З яких творів ці уривки? Відтворіть пропущені прийменники, назвіть відповідні твори.

1. Як умру, то поховайте

Мене ... могилі

...степу широкого

...Вкраїні милій.

2. І виріс я ... чужині

І сивію ... чужому краї.

3. ... раннього ранку

...пізньої ніченьки

голкою денно верти.

4. ... одному місці розрослись чималі вишняки, а далі ... берега, ... самих хат, ростуть дикі груші та яблуні, розкидавши своє широке гілля. соняшниками.

Відповіді: 1. Т. Шевченко «Заповіт». 2. Т. Шевченко «І виріс я на чужині». 3. П. Грабовський «Швачка». 4. І. Нечуй-Левицький «Микола Джеря».

Вибірковий диктант (самостійна робота)

► Випишіть прийменники разом зі словами, до яких вони належать. У кожному прийменнику підкресліть першу літеру. Яке слово отримали? Що воно виражає?

1. Через віки наш народ проніс у серці любов до рідної пісні, мови, історії. 2. Об наші пороги, безславно спіткнувшись, чужинець вертався назад. 3. Від щирого слова миліша розмова. 4. Збираймося нині о п’ятій годині.

Ключ: чудово!

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Бліцопитування

ü Які частини мови належать до службових?

ü Яка частина мови називається прийменником? У чому полягає його службова функція?

ü З якими самостійними частинами мови вживаються прийменники?

ü Як відрізнити прийменник від інших частин мови?

ü Які смислові відношення виражають за допомогою прийменників? Наведіть власні приклади.

Рефлексія (враження щодо теми уроку)

Заповнення картки оцінювання роботи у групі

Картка оцінювання роботи учня у групі

Дата _ _ _ _ _ _

П. І. учня _ _ _ _ _

Критерії оцінювання

Самооцінка

Оцінка членів групи

Підсумкова оцінка вчителя

Я спільно з іншими працював (ла) над досягненням цілейЯ ретельно сам (а) працював (ла) над завданнямЯ підбадьорював (ла) іншихVII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Виконайте вправуза підручником.

► З підручника літератури випишіть улюблений вірш, підкресліть у тексті прийменники. Визначте їх роль у тексті. Складіть 3-4 речення про свій улюблений шкільний предмет, використовуючи прийменники.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити