Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК № 69 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 16. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. РОЗПИСКА

Мета:

□ навчальна: ознайомити семикласників з основними вимогами до складання розписки як документа офіційно-ділового стилю (її структурою і мовним оформленням), формувати вміння складати розписку, обираючи відповідний ситуації спілкування стиль мовлення, жанр, мовні засоби; дотримувати вимог до ділового мовлення й основних правил ділового спілкування; помічати й виправляти недоліки у власному й чужому мовленні; оцінювати текст розписки;

□ розвивальна: розвивати мовленнєво-комунікативні вміння, логічне мислення, спостережливість, збагачувати словниковий запас, підвищувати мовну й мовленнєву культуру семикласників;

□ виховна: виховувати ділові якості особистості.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексика, культура мовлення й стилістика; текст.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Об’єднання учнів у групи, розподіл обов’язків у групах (спікер, секретар, тайм кіпер, доповідач)

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Інтелектуальна розминка (робота у групах)

► Установіть відповідність між жанрами і стилями мовлення. Відповідь обґрунтуйте.

А Допис у газету

1 Художній стиль

Б Оповідання

2 Офіційно-діловий стил

В Розписка

3 Публіцистичний стиль

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Бесіда

ü З якими жанрами офіційно-ділового стилю (діловими паперами) ви ознайомилися на уроках української мови в 5-6 класах? (Лист, адреса, план роботи, оголошення)

ü Де їх використовують? т Коли і навіщо складають оголошення?

ü Які види листів ви знаєте? Що означає «засвідчити підписом»?

ü З яким документом незнайомі? Сформулюйте тему й завдання уроку.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

Робота зі схемою (в групах)

Де використовують офіційно-діловий стиль? Які особливості він має? Доповніть схему.

Довідка: офіційне спілкування в державно-політичному, громадському, економічному житті, адміністративно-господарській діяльності; регулювання ділових відносин, обслуговування громадських потреб; документальність, стислість, чіткість, сувора регламентація тексту, офіційно-ділова лексика.

«Знайди зайве»

► Прослухайте вимоги до оформлення ділових паперів. Знайдіть зайве.

1. Чітке дотримання прийнятих форм ділового спілкування (їх будови, реквізитів).

2. Дотримання норм літературної мови, вживання зрозумілих, найбільш переконливих слів.

3. Використання розмовних, емоційно-забарвлених слів.

4. Логічність формування думки, чіткість і послідовність викладу.

5. Стислість вираження думки, строга відповідність слова його значенню, об’єктивність викладу фактів.

6. Широке використання суспільно-політичної лексики, риторичних запитань.

Вибірковий диктант

► Випишіть назви документів. За яких обставин і для чого їх складають? Як слід складати ділові папери?

1. Своїм указом, аж занадто строгим, Валуєв мову знищить не зумів (І. Савич). 2. Побожна, урочиста тиша охопила зал, коли президією з’їзду було оповіщено, що Центральна Рада має оголосити свій Універсал (В. Винниченко). 3. Літати я хочу без паспорта й візи поза кордонів колючі дроти (Д. Павличко). 4. Тоді з’явивсь Іван Хомич. Він брав від нас заяви, посвідки, анкети. Питав, порившись в вороху заяв: «Хто дід? Хто батько? Звідки? Як ти? Де ти?» (М. Бажан) 5. Прилинула до мене телеграма, а в ній одне-одненьке слово: «Мама» (П. Перебийніс). 6. Будь першим у полі, а не в протоколі (Нар. творч).

Словник. Документ — складене відповідно до вимог закону письмове свідоцтво, що підтверджує будь-який факт, що має юридичне значення (наприклад: свідоцтво про народження, атестат або диплом про освіту, свідоцтво про укладення шлюбу, заповіт). Документи регулюють ділові стосунки між членами суспільства.

Спостереження над мовним матеріалом (групова робота з кейсами)

Кейс

► Ознайомтеся зі зразками розписок. Навіщо, на вашу думку, складають такий діловий папір? У якому стилі його складають? Чому?

Пригадайте і назвіть основні ознаки офіційно-ділового стилю.

Визначте, яка з розписок належить до приватної, а яка — до службової. Дайте визначення розписці як діловому паперу. Визначте основні особливості й обов’язкові складові (реквізити) розписки.

РОЗПИСКА

Я, Коренчук Ганна Володимирівна, одержала від Гончаренко Олени Василівни 70 (сімдесят) гривень.

Зобов’язуюсь цю суму повернути 28 травня 2015 року.

Домашня адреса: 73000, м. Київ, вул. Артема, 5.

Паспорт серії МО № 768534, виданий Печерським РВКМУУМВС України в Київській області 16 листопада 2013 року.

Дата      Підпис

Підпис Сидоренка І. М. засвідчую:

Дата      Підпис

РОЗПИСКА

Я, вчитель української мови Криворізької гімназії № 95 Тараненко Лариса Петрівна, одержав у бібліотекаря Сенченко Галини Іванівни 18 (вісімнадцять) орфографічних словників для кабінету української мови і літератури.

10.11.2002.      Підпис.

РОЗПИСКА

Я, завідувач музеєм історії Криворізької педагогічної гімназії Митрошенко Інна Михайлівна, одержала від учителя інформатики Власенко Світлани Володимирівни мультимедійне обладнання (комп’ютер, проектор, екран) 15 квітня 2015 року для проведення на базі музею презентації творчих проектів учнів.

Зобов’язуюсь це обладнання повернути 15 квітня 2015 року з 14.00 до 15.30.

ПІДСТАВА: наказ директора гімназії від 14.04.15 № 124.

Дата      Підпис

► Перевірте правильність своїх міркувань про розписку як документ за пам’яткою (стратегія «Позначки»).

ПАМ’ЯТКА

Розписка — це документ, який підтверджує передачу й одержання документів, грошей, товарів та ін., завірений підписом одержувача.

Розписки застосовують як засіб упорядкування стосунків між людьми, підприємствами, організаціями.

Види розписок

Приватні

Службові

Особа отримує цінності від особи

Особа — представник установи — отримує цінності від цієї або іншої установи

Розписка має такі реквізити:

1. Назва виду документа (розписка).

2. Прізвище, ім’я та по батькові, посада того, хто дає розписку.

3. Посада, прізвище, ім’я та по батькові того, кому дають розписку.

4. Зазначити точне найменування матеріальних цінностей.

5. Дата та підпис одержувача цінностей.

Основні вимоги до оформлення розписки:

1. Має довільну форму.

2. Дату пишуть за таким зразком: 15 квітня 2008 року.

3. Грошові суми зазначають цифрами, а в дужках — словами. Наприклад: «.у сумі 500 (п’ятсот) грн.

4. Зазвичай розписку розпочинають словами: Я, Лещенко Сергій Іванович, учень 7 класу Криворізької середньої школи... або Видана мною, Сторожуком Олександром Григоровичем, робітником комбінату «Рошен»...

5. Якщо передають певну суму грошей — у розписці вказують адресу, номер, серію паспорта, а також того, хто її одержує. Підпис особи, що дає розписку, має бути засвідченим.

6. Розписку пишуть тільки в одному примірнику, без виправлень.

7. Тон викладу має бути нейтральний, емоційно забарвлені слова не вживаються. Усі слова вживають тільки в прямому значенні, застосовують терміни, цифрові дані, чітко зазначають прізвища й дати.

8. Викладену інформацію формулюють за допомогою суджень, у яких щось стверджують або заперечують.

V. КОМУНІКАТИВНИЙ ПРАКТИКУМ.

Групове ситуативне завдання (на вибір)

► Уявивши ситуацію, складіть розписку (на вибір).

Уявіть, що вам для уроку літератури потрібні книги, які є тільки в одній бібліотеці, читачем якої ви не є. Напишіть розписку про отримання цих книг на три дні.

Уявіть, що ви одержали від завідувача бібліотеки довідники й енциклопедії для тимчасового користування під час підготовки до олімпіади. Напишіть розписку про це, зазначивши повну назву видань.

Уявіть, що ви одержали відеоматеріали в інформаційному центрі школи для проведення заняття гуртка. Напишіть розписку.

Уявіть, що ви взяли ноутбук у комп’ютерному центрі для підготовки проекту з історії.

Уявіть, що ви взяли для підготовки позакласного заходу музичний центр у кабінеті співів.

Самостійна робота над складанням розписки

Скориставшись зразком розписки, від власного імені складіть одну з таких розписок.

Ви — фізорг класу, організовуєте естафету для семикласників. Напишіть розписку про одержання спортивного спорядження від учителя фізичного виховання.

Ви бажаєте взяти участь у змаганнях. Напишіть розписку про одержання у вчителя фізичної культури футбольного або баскетбольного м’яча для індивідуальних тренувань на півроку.

Ви очолюєте сектор дозвілля школи. Вам доручили провести святкування Нового року.

Напишіть розписку про одержання від завуча школи певної суми грошей на придбання сувенірів, подарунків та ялинкових прикрас.

Ви очолюєте художній сектор школи. Напишіть розписку про одержання у вчителя образотворчого мистецтва 12 тюбиків гуашевих фарб та 4 пензлів для оформлення декорацій шкільного вечора.

Зразок

РОЗПИСКА

Я, учениця 7-В класу Київської школи № 17 Калюжна Оксана Іванівна, отримала від завідувача шкільної бібліотеки Лимаренко Ірини Анатоліївни в тимчасове користування 3 (три) підручники з таких предметів: українська мова, географія, математика. Підручники зобов’язуюсь повернути до 28 серпня 2015 року.

30 травня 2015 р.   О. Калюжна

Робота в парах

► Відредагуйте речення. Визначте вид кожної з допущених помилок. Поясніть правопис закінчень іменників папір, документ у формі родового відмінка однини.

1. У тексті ділового паперу зустрічаються помилки. 2. Ця пропозиція дійсно заслуговує уваги. 3. Більша половина учнів нашого класу підписалася на цей журнал. 4. Ми готуємося до вечора в честь ювілею Івана Франка.

Довідка

Неправильно

Правильно

Ділового паперу Зустрічаються недоліки Заслуговувати уваги Більша половина Підписати газету У честь (когось або чогось)

Ділового папера Трапляються недоліки Заслуговувати на увагу Більша частина Передплатити газету На честь

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Ділова гра

► Частина учнів — комерсанти, бізнесмени, керівники банків тощо. Решта — особи, які наймаються до них на роботу. За умовами найму треба відповісти на запитання співбесіди.

Що таке документ?

ü Що таке розписка?

ü Які є розписки?

ü Що обов’язково необхідно зазначити в розписці?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Виконайте вправу за підручником.

► Складіть пам’ятку «Як написати розписку».

► Складіть монологічне висловлювання за темою «Культура ділового мовлення», доведіть у ньому

точку зору про те, що дотримання норм полегшує ділову комунікацію.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити