Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК № 70 НАПИСАННЯ ПОХІДНИХ ПРИЙМЕННИКІВ РАЗОМ, ОКРЕМО І ЧЕРЕЗ ДЕФІС

Мета:

□ навчальна: поглибити знання учнів про написання прийменників; формувати вміння виділяти їх у тексті та правильно вживати у власному усному й писемному мовленні, уміння спостерігати за мовними явищами, застосовувати правила правопису прийменників; знаходити і виправляти помилки в їх правописі;

□ розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять, пізнавальну активність учнів, мовлення;

□ виховна: виховувати любов до рідної природи, її краси.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія й фразеологія (прийменники-синоніми й антоніми); синтаксис (прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення); культура мовлення й стилістика (особливості вживання деяких прийменників з іменниками); текст (риторичний аспект) (використання прийменника в мовленні для відтворення логічних зв'язків).

Міжпредметні зв'язки: використання прийменниково-іменникових конструкцій у художніх і наукових текстах.

Тип уроку: урок формування умінь і навичок (урок-практикум).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Який у вас настрій? Передайте виразом обличчя. Усміхніться до мене, поділіться гарним настроєм із товаришем.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ і ЗАВДАНЬ УРОКУ

► Розшифруйте тему уроку. Що ви повинні знати і вміти на кінець уроку?

САНАПИННЯ ХІДПОНИХ КІВНИМЕНПРИЙ

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ТЕОРЕТИЧНИХ ВІДОМОСТЕЙ І ПЕРВИННИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК З ТЕМИ, ЗАСТОСУВАННЯ ЯКИХ БУДЕ ПОТРІБНИМ НА УРОЦІ

Мікрофон

ü З теми уроку мені відомо, що...

ü Похідні прийменники утворюються ...

Фронтальна бесіда

ü Для чого служать прийменники?

ü З якими відмінками іменників вживають прийменники?

ü На які види вони поділяються за будовою, походженням та утворенням?

ü Які прийменники називають непохідними?

ü Як творяться похідні прийменники?

Синонімічний марафон (групова робота)

► Згрупуйте наведені прийменники в синонімічні ряди.

Задля, близько, всупереч, опріч, біля, межи, з, крім, понад, до, для, наперекір, коло, між, із, побіля, кругом, промежи, заради, проміж, край, серед, зі, близ, навкруг, поміж, окрім, круг.

Самостійна робота в зошитах

► Запишіть речення, підкресливши омонімічні слова. З’ясуйте, які це частини мови, від яких повнозначних частин мови утворилися похідні прийменники.

1. Коли читаєш не тримай книжку близько від очей. 2. Туристична група зупинилась близько лісу. 3. Навколо стояла тиша. Спортсмени бігали навколо стадіону. 4. Закарпаття — курортний край. 5. Край дороги побудували спортивний майданчик.

Диференційовані завдання за картками

Картка № 1

► Запишіть словосполучення у три колонки: у першу — із простими прийменниками, у другу — зі складними, у третю — зі складеними. Із одним-двома словосполученням складіть речення. До ваших послуг, між двома вогнями, відповідно до правил, біля джерел, брати на буксир, коло витоків, під час роботи, бути при ділі, поміж берез, заради щастя, із-за гори.

Картка № 2

► Запишіть фразеологізми у дві колонки: у першу — з непохідними прийменниками, у другу — з похідними. Із одним фразеологізмом складіть поширене речення.

Видно птаха по польоту, падати од вітру, цідити крізь зуби, жити на краю світу, поповзли мурашки поза шкірою, плювати межи очі, лити як з відра, з-за плечей холоне, кіт поміж них пробіг, мов з-під землі виріс.

Картка № 3

► Складіть й запишіть речення, у яких наведені слова виступали б то прийменниками, то самостійними частинами мови.

Позаду, поблизу, обабіч.

IV. РОБОТА НАД ЗАКРІПЛЕННЯМ ЗНАНЬ, УМІНЬ і НАВИЧОК

Дослідження-спостереження

► Розгляньте таблицю, розкажіть про написання похідних прийменників. Подумайте, чому одні прийменники пишуться окремо, а інші разом або через дефіс. Доповніть таблицю власними прикладами.

► Сформулюйте правило правопису прийменників разом, окремо та через дефіс. Перевірте свої міркування за підручником.

Написання похідних прийменників

Разом

Окремо

Через дефіс

Утворені від прислівників,

іменників та прийменників

Утворені від прислівників та іменників з непохідними прийменниками

Утворені приєднанням до прийменників з, із інших прийменників

поруч

незалежно від

із-за

внаслідок

відповідно до

з-посеред

довкола

з метою

з-під

вздовж

за винятком

з-попід

навколо

під час

з-поміж

наперед

згідно з

з-поза

Усна вправа «Хто уважніший»

► Прочитайте текст, з’ясуйте стиль мовлення. Розкажіть, про що йдеться в тексті? Який заголовок ви б дібрали? Укажіть речення, у яких ужито похідні прийменники. Поясніть їх правопис.

БЕНТЕЖНИЙ ПЕРЕДЗВІН ВЕСНИ

На Поділлі майже ніколи на Петра Вериги не розбиваються криги. У нас криги розбиває блакитноокий березень. Спочатку він парубкує посеред лісів — видобуває з-під снігу ще нерозщібнуті підсніжники, потім розморожує сік у березі і, коли вона блисне щасною сльозою, йде узбіч річок і озер. Тоді на прогнутих плесах починають світити вимоїни і прокидаються льодоколи — поведуть своїми срібними смичками, і вже тільки прислухайся — над берегами і з-за берегів здиблюється бентежний передзвін, а в берегах шипить, гуркоче, шаленіє крига і радісно зітхає вивільнена хвиля. Як їй любо після темені заграти сонцем та вдарити в бубни примкнутих човнів, щоб підскочили вони вгору, рвонули свої кайдани та згадали воленьку-волю, і купальські вечори, і сяйво юних очей із тих вечорів (За М. Стельмахом).

Дослідження-відновлення

► Відновіть і запишіть фразеологізми, вставивши з довідки потрібні за змістом похідні прийменники. Поясніть їх правопис. Усно поясніть значення відновлених фразеологізмів. З двома на вибір складіть речення.

Забігати... батька в пекло;... батога; бере... плечей; мороз... плечей бере; мороз... плечима бігає; мішком... рогу вдарено; вибивати ґрунт ... ніг; видерти . землі; мов лихоманка так ... плечей і візьме; язик ... вухами мотається; ставати... дороги; не сходити... очей; ... чужим тином.

Довідка: із/за, по/перед, по/за, по/під, по/перек, з/за, з/під, з/перед.

Мовознавча гра «Лабіринт» (робота за варіантами)

► Знайдіть і запишіть: варіант 1 — шість похідних прийменників; варіант 2 — чотири похідні прийменники. (Можна рухатися в будь-якому напрямку, тільки не по діагоналі.) Поясніть правопис записаних прислівників.

Варіант 1

Варіант 2

Гра «перекладачі»

► Перекладіть із російської мови сполучення слів. Який висновок можна зробити?

Бежать к реке, в адрес противника, по просьбе, из-за болезни, ходить по городу, на протяжении года.

Довідка: бігти до річки, на адресу противника, на прохання, через хворобу, ходити містом, протягом року.

Комунікативне завдання

► Визначте відмінок іменників. Поясніть правопис прийменників. З двома сполученнями складіть речення. У яких ситуаціях спілкування ви б їх використали?

Колективне складання алгоритму розбору прийменника як частини мови

► Пригадайте все, що вам відомо про прийменники. Доповніть таблицю-алгоритм.

Прийменник

Довідка

Похідний непохідний

Р. в. Д. Вв.

З. Вв.

О. в. М. в.

Простий

Складний

Складений

Іменник

Числівник

Займенник

Разом

Окремо

Через дефіс

V. ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ

Парна робота

Варіант 1 (теоретичний двобій) — «Особливості прийменника».

Варіант 2 (практична робота) — «Розбір прийменника як частини мови».

Антонімічна хвилинка

► Запишіть прийменники-антоніми.

Наприклад: перед — за.

Самостійна робота (тестування)

► Виконайте тестові завдання

1. Підкресліть правильний варіант у дужках: Прийменник — (самостійна, службова) (змінна, незмінна) частина мови, що (має, не має) лексичне значення, членом речення (не буває, буває).

2. Визначте, чи правильне твердження: Прийменники з-за, з-під, поза, попід, понад, поміж — складні:

А так Б ні

3. Виберіть правильний варіант відповіді: Прийменники, утворені від прислівників, іменників та прийменників, пишуться:

А Разом;

Б Через дефіс;

В окремо.

4. Похідними є прийменники:

А спосіб творення яких визначити неможливо;

Б утворені способом складання або переходу з інших частин мови;

В утворені префіксальним або суфіксальним способами.

5. За будовою прийменники є:

А прості, складні, складені;

Б похідні, непохідні;

В складні, складені.

6. Позначте рядок, у якому записано всі відношення прийменників:

А умови, причини, просторові;

Б допустові, об’єктні, означальні;

В мети, часові, обставинні.

7. У якому рядку всі виділені слова — прийменники?

А Подивитися навколо, сидіти біля столу;

Б рухатися проти течії, бігати біля річки;

В повертатися в коло, стати ззаду.

8. Завжди з прийменником вживається:

А родовий відмінок;

Б називний відмінок;

В місцевий відмінок.

9. Позначте рядок, у якому всі прийменники пишуться через дефіс:

А (з)попід, з (поза), із (під);

Б (по)над, (під)час, (на)вколо;

В з (посеред), по (між), (в)супереч.

10. Однозвучними з іменником є прийменники:

А край, кінець, коло, круг;

Б близько, мимо, осторонь;

В поруч, позад, поверх.

11. Позначте рядок, у якому словосполучення утворені правильно:

А у чотири години, контрольна по математиці;

Б на протягу двох годин, зайти в кімнату;

В о восьмій годині сорок хвилин, стояти біля вікна.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Метод «Мікрофон»

Що нового я дізнався (лася) на уроці?

Який мій найбільший успіх?

Які труднощі траплялися, як я їх долав (ла)?

Чого я раніше не знав (ла), не вмів (ла), а тепер знаю, вмію?

Чи потрібно це мені і для чого?

Які завдання я ставлю перед собою надалі?

«Кубування»

1. Яке це на вигляд? Опишіть це. (На які види поділяються прийменники за будовою, походженням та утворенням?)

2. На що це схоже? Установіть асоціації. (Як творяться похідні прийменники? З якими відмінками іменників найчастіше вживаються прийменники?)

3. Чим це відрізняється? Порівняйте це. (Чим відрізняється вживання прийменників у російській та українській мовах? Які особливості вживання деяких прийменників?)

4. Де з цим зустрічаємося? Знайдіть застосування цьому. (Для чого служать прийменники? Яку функцію виконують прийменники?)

5. Чому про це потрібно говорити?

6. Це добре чи погано?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Виконайте вправу за підручником.

► Знайдіть та запишіть п’ять прислів’їв або загадок, у яких вживаються похідні прийменники.

► Складіть міні-твір про красу природи, використовуючи похідні прийменники.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити