Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК № 71 КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ. КОНТРОЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

Мета:

□   навчальна: оцінити рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності семикласників, перевірити вміння школярів застосовувати теоретичні знання на практиці, сприймати і розуміти аудіотекст наукового стилю, визначати його тему й основну думку, причинно-наслідкові зв'язки, основну й другорядну інформацію, зображувально-виражальні засоби тексту, виконувати тестові завдання, працювати самостійно;

□   розвивальна: розвивати логічне мислення, увагу, мовленнєві уміння і навички, навички самоконтролю, збагачувати словниковий запас;

□   виховна: виховувати любов до рідної землі, її природи, історії.

Внутрішньопредметні зв'язки: культура мовлення й стилістика, текст (риторичний аспект).

Міжпредметні зв'язки: виконання тестових завдань (формування ключової компетенції), література, історія, географія.

Соціокультурна змістова лінія: Я і рідна природа. Необхідність охорони і збереження природи.

Тип уроку: урок перевірки знань та вмінь учнів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ  І ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ознайомлення з критеріями оцінювання контрольного диктанту та аудіювання. Проведення інструктажу щодо їх виконання.

Критерії оцінювання диктанту: диктант оцінюють однією оцінкою на основі таких вимог:

□   орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюють однаково;

□   п’ять виправлень (неправильне написання на правильне) прирівнюють до однієї помилки.

Нормативи оцінювання по балах диктанту:

Бали

Кількість помилок

1

15-16 і більше

Бали

Кількість помилок

2

13-14

3

11-12

4

9-10

5

7-8

6

5-6

7

4

8

3

9

1+1 (негруба)

10

1

11

1 (негруба)

12

Критерії оцінювання тестових завдань з аудіювання: кожне із 12 запитань оцінюють одним балом. Усього за виконані завдання максимально можна отримати 12 балів.

IV. НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОГО ДИКТАНТУ

Перше читання тексту контрольного диктанту вчителем

Учні під час першого слухання тексту диктанту сприймають його зміст, звертають увагу на початок і кінець тексту, незнайомі слова, на наявність вивчених орфограм.

НЕСТАРІЮЧІ ДОВГОЖИТЕЛІ

У багатьох чудових українських народних піснях оспівано зеленого патріарха лісів. У багатьох віршах постає він як символ незламної сили, могутності та переможного довголіття!

Дуб і справді живе надзвичайно довго. У селі Верхня Хортиця, яке нині перетворилося на передмістя Запоріжжя, височить старезний дуб-велетень, вік якого понад вісімсот років. Ще за часів Київської Русі з брунатного жолудя проклюнувся паросток і, набираючи сили, згодом перетворився на могутнє розлоге дерево. Обабіч нього проходили слов’янські племена, мексиканці південних степів, у його затінку відпочивали, ховалися від дощу або палючого сонця.

Колись, багато віків тому, усе південне Придніпров’я вкривали дубові гаї. З часом діброви відступили під натиском безкрайнього степу, серед якого лишився, наче на згадку, цей один-єдиний дуб-довгожитель (За С. Івченком; 113 слів).

Повторне читання тексту вчителем окремими частинами і його запис учнями

Заключне читання тексту диктанту вчителем, самоперевірка учнями написаного

V. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ (ВІДОМОСТЕЙ ПРО МОВЛЕННЄВУ ДІЯЛЬНІСТЬ І АУДІЮВАННЯ, ТЕХНОЛОГІЮ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ)

VI. АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

Дотекстове завдання

► Прослухайте назву тексту і спрогнозуйте його зміст.

Читання вчителем незнайомого тексту і сприймання його учнями

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДИ — НАШ ОБОВ’ЯЗОК

Діяльність людини часто негативно впливає на природні угруповання організмів. Цей вплив стає відчутнішим зі збільшеннем населення Землі та з розвитком промисловості й сільського господарства. Людина вирубує ліси, осушує водойми, розорює цілинні степи, забруднює довкілля хімічними речовинами, руйнуючи природні середовища, де мешкають і розмножуються тварини та рослини. Унаслідок цього велика кількість видів рослин і тварин узагалі зникла з нашої планети, а тисячі видів перебувають під загрозою зникнення.

Збереження різноманіття тварин і рослин нашої планети є необхідно. умовою збереження на ній життя. Тому потрібно не перетворювати природу, а жити d гармонії з нею. Це можливо за умов розвиненого екологічного мислення, коли всі господарські рішення приймають з огляду на збереження та поліпшення стану навколишнього природного середовища.

Людина постійно веде боротьбу зі шкідниками сільського і лісового господарств. Звичайно, ці види завдають збитків економіці, ушкоджуючи деревину, знищуючи врожай або запаси харчових продуктів. Але слід зрозуміти, що у природі немає «шкідливих» чи «корисних» видів. Ці поняття визначають місце того чи іншого виду тільки відносно людини та її господарської діяльності. У природних угрупованнях усі види — необхідні компоненти, і вилучення будь- якого виду з екосистеми призводить до порушення взаємозв’язків між видами і, як наслідок, до можливого її руйнування. Отже, перед людиною має стояти завдання: не знищити той або інший вид, «шкідливий» з її погляду, а обмежити його чисельність до того рівня, коли він не зможе завдати відчутної шкоди економіці. Тому необхідне раціональне природокористування, тобто таке використання видів, за якого вони могли б зберігати чисельність популяції на найсприятливішому для себе рівні.

Перед людиною нині гостро постає питання: як можна запобігти зникненню видів, які потребують охорони, як на певній території, так і на всій нашій планеті. Якщо існування виду перебуває під загрозою зникнення в межах всього ареалу, його заносять до Міжнародної Червоної книги, а також до національних Червоних книг тих країн, на території яких він мешкає.

До національних Червоних книг заносять також види, чисельність яких у відповідній державі незначна, постійно знижується або ті, які з тих чи інших причин перебувають під загрозою зникнення.

До Червоної книги України занесено два види кишковопорожнинних, 2 — круглих червів, 7 — кільчастих, 26 — ракоподібних, 2 — павукоподібних, 31 — багатоніжок, 173 — комах, 12 — молюсків, 2 — круглоротих, 32 — риб, 5 — земноводних, 8 — плазунів, 67 — птахів та 41 — ссавців. Охорона рідкісних і зникаючих видів пов’язана насамперед зі збереженням місць їхнього мешкання та екосистем, до складу яких вони входять. Тому в усьому світі є спеціальні території, що перебувають під охороною держави, різних установ та громадських організації. Усього у світі налічують понад 40 тисяч таких територій.

Серед природоохоронних територій особливе місце належить заповідникам — державним установам, створеним з метою збереження у природному стані типових або унікальних угруповань організмів. На їхній території заборонено будь-які форми господарської діяльності людини. Але заповідники — це ще й наукові установи, де вивчають як окремі види, так і цілісні екосистеми, а також постійно спостерігають за їхнім станом.

Серед заповідників виділяють біосферні, які створюють з метою збереження найтиповіших природних комплексів нашої планети, а також природні. У біосферних заповідниках здійснюють міжнародні наукові та природоохоронні програми. В Україні існує чотири біосферні заповідники та 16 природних.

Близькі за своїм статусом до заповідників національні природні парки — заповідні території, в яких на певних ділянках дозволений організований туризм та проведення екскурсій. В Україні нині функціонує 10 національних парків (Карпатський, Шацький, Азово-Сиваський тощо) (З підручника біології, 526 сл.).

IV. РОБОТА З ТЕСТАМИ

Запитання і завдання

1. Яке основне призначення прослуханого тексту?

А Формування моральних якостей та естетичних смаків слухача;

Б регулювання ділових відносин людей у суспільно-виробничій сфері;

В повідомлення наукових даних суспільству;

Г активний вплив на слухача й спонукання до творчої діяльності.

2. Визначити стильові особливості, характерні для тексту.

А багатозначна образна лексика, декларативність;

Б емоційність, простота, доступність;

В образність мовлення, використання слів у переносному значенні;

Г Велика кількість термінів, точність слововживання.

3. Що негативно впливає на природні угруповання організмів?

А Розвиток промисловості;

Б сильне забрудненням планети;

В збільшення населення Землі та розвиток промисловості й сільського господарства;

Г розвиток сільського господарства.

4. Унаслідок чого зникла велика кількість видів рослин і тварин, а тисячі видів перебувають під загрозою зникнення?

А Унаслідок діяльності браконьєрів;

Б унаслідок боротьби за виживання між тваринами і рослинами;

В унаслідок забруднення хімічними речовинами;

Г унаслідок діяльності людини і втручання її у природні середовища.

5. Чому у природних угрупованнях усі види — необхідні компоненти екосистеми?

А Тому що вони існують самі по собі;

Б тому що неможливе існування одного без іншого;

В тому що вони не тільки завдають збитків, а й є харчовими продуктами;

Г тому що вилучення будь-якого виду з екосистеми призводить до порушення взаємозв’язків між видами.

6. Яке питання сьогодні гостро стоїть перед людиною?

А Раціональне природокористування;

Б як жити в гармонії з природою;

В як запобігти зникненню видів, які потребують охорони;

Г як примножити багатства природи.

7. Скільки комах занесено до Червоної книги України?

А 167;                                    Б  173;

В 132;                                     Г  26.

8. З якою метою у всьому світі виділяють території, які охороняються державами, установами, громадськими організаціями?

А Щоб зберегти найкрасивіші куточки природи;

Б щоб людина не втручалася у природу;

В припинити діяльність браконьєрів;

Г щоб зберегти рідкісні і зникаючі види та екосистеми, до складу яких вони входять.

9. Скільки нараховують у світі територій, що перебувають під охороною держави, різних установ та громадських організацій?

А Близько 40 тисяч;                Б  приблизно 40 тисяч;

В понад 40 тисяч;                    Г  40 тисяч.

10. Які заповідники створюють з метою збереження найтиповіших природних комплексів нашої планети?

А Національні природні парки;

Б біосферні парки;

В літосферні парки;

Г природні парки.

11. Установіть відповідність між поняттями: На території України існують:

А Біосферні заповідники

1 16

Б природні заповідники

2 10

В національні парки

3 4

12. Що виражає заголовок тексту?

А Тему тексту;

Б тему й основну думку тексту;

В основну думку;

Г проблематику тексту.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Збір зошитів. Відповіді на запитання, що виникли в учнів під час написання контрольного диктанту, аудіювання

Підсумкова бесіда за аудіотекстом

ü  Чому, на вашу думку, треба берегти природу?

ü  Навіщо створено Червону книгу? Яких тварин до неї занесено і чому?

ü  Яке ваше ставлення до проблеми збереження природи? Чи вважаєте ви її своїм обов’язком?

Рефлексія

ü  Які завдання були складними? Чому? З якими завданнями впоралися легко?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

►  Індивідуальне завдання на повторення вивченого.

► Знайдіть цікаву інформацію про тварин вашого краю, занесених до Червоної книги. Підготуйтесь до її презентації в класі.

► Складіть власну пам’ятку-інструкцію з теми «Правопис прийменників» у вигляді узагальнювальної таблиці чи схеми.

 ДОДАТОК ДО УРОКУ

Оцінювання контрольного аудіювання

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Правильні відповіді

В

Г

В

Г

Г

В

Б

Г

В

Б

А-3, Б-1,

В-2

В

Кількість балів

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити