Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК № 72 СПОЛУЧНИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ. ВИДИ СПОЛУЧНИКІВ ЗА БУДОВОЮ, ПОХОДЖЕННЯМ, СПОСОБОМ ВИКОРИСТАННЯ В РЕЧЕННІ

Мета:

□ навчальна: поглибити засвоєні в попередніх класах знання учнів про сполучник, вчити знаходити сполучники в реченні; відрізняти їх від прийменників і часток; визначати види сполучників за будовою, способом використання в простому й складному реченнях; формувати вміння правильно використовувати сполучники у власних висловленнях відповідно до функціонального призначення, складаючи прості й складні речення;

□ розвивальна: розвивати комунікативну компетентність, логічне і критичне мислення, пам'ять, увагу, навички самостійної роботи, збагачувати словниковий запас учнів;

□ виховна: виховувати стійку мотивацію й свідоме прагнення до вивчення української мови.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія й фразеологія (сполучники-синоніми й антоніми, фразеологізми й крилаті вислови зі сполучниками); синтаксис (сполучник як засіб зв'язку однорідних членів речення, частин складносурядного й складнопідрядного речень); культура мовлення й стилістика (використання в мовленні сполучників-синонімів); текст (риторичний аспект) (використання сполучників для зв'язку речень у тексті і як засобу створення антитези).

Міжпредметні зв'язки: використання похідних складених сполучників у наукових текстах (історія, географія, біологія, хімія, фізика, математика).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (ділова гра).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

► Визначте свій емоційний стан на початку уроку (графічно).

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Дешифрувальник

ü Який розділ вивчаємо?

ü Що вивчає морфологія?

ü Доведіть чи спростуйте думку про те, що прислівник, прийменник, сполучник — службові частини мови.

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ і ЗАВДАНЬ УРОКУ

«Шифрограма»

► Розшифруйте назву теми уроку: 22, 20, 19, 16, 24, 28, 18, 11, 15.

«Знаю-хочу знати-вивчу»

Знати: лінгвістичні поняття і правила.

Уміти: знаходити в тексті сполучники; розрізняти їх види; будувати речення, використовуючи різні сполучники

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Спостереження за мовним матеріалом

► Прочитайте речення. Назвіть слова, які поєднують однорідні члени речення і частини складного речення. Зробіть висновок. 1. Земля моїх батьків прекрасна і родюча, земля богатирів і подвигів труда. 2. У комбайнерів усміх на лиці, а над мотором мла золоту вата, і пирогами пахнуть пшениці, і короваєм світить кожна хата.

Лінгвістичний експеримент

► Чим різняться наведені вище речення? Визначте головні і другорядні члени речення. Яка роль у реченнях прийменника, а яка сполучника? Прочитайте спочатку речення без прийменника, а потім — без сполучника і визначте, як відсутність того чи іншого вплинула на зміст висловлювання.

Робота з опорою

► Користуючись підручником, доповніть схему.

Ділова гра «Я — дослідник»

► Дайте відповіді на питання та сформулюйте визначення сполучника як службової частини мови.

ü Чому сполучник як частина мови має таку назву?

ü Чи змінюється сполучник?

ü Чи відповідає на питання?

ü Чи є членом речення?

Коментоване списування-розподіл

► Розподіліть сполучники на групи.

складні сполучники


складені сполучники


через те що

для того щоб

якби

немовби

нібито

так що

щоб

після того як

тому що

зате


V. ЗАКРІПЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Відтворювальний диктант

► Запишіть сполучники у стовпчики, розподіляючи їх по групах. Тому що, немов, незважаючи на те що, однак, чи, якби, ні... ні, для того щоб.

Після перевірки завдання учні дописують власні приклади сполучників, що відповідають назвам груп.

Синонімічна хвилинка

► Запишіть сполучники-синоніми.

Наприклад: бо, тому що, через те що. З двома прикладами складіть речення про Т. Шевченка.

Попереджувальний диктант

► Запишіть речення, виділіть в них сполучники. Визначте вид сполучників за будовою, способом використання в простому й складному реченнях.

1. А кругом широколисті тополі. А там і ліс, і ліс, і поле. І сині гори за Дніпром. 2. Чорне поле, і гай, і гори. 3. А тим часом місяць пливе оглядати і небо, і зорі, і землю, і море. 4. Тече вода в синє море, та не витікає. 5. Встала й весна, чорну землю сонну розбудила. Уквітчала її рястом, барвінком укрила (Т. Шевченко).

Робота з текстом

► Прочитайте текст, визначте його тему й основну думку. Запишіть текст українською мовою. Доповніть його 1-2 реченнями.

КАЛИНА

Великий украинский поэт Тарас Шевченко очень любил калину. Он употребил слово «Калина» в «Кобзаре» триста восемьдесят пять раз. Песня «Зацвела в долине красная калина» на слова Тараса Шевченко стала народной.

С давних времен украинский народ поэтизировал этот куст в песнях, легендах, пословицах. Очень популярна песня в обработке Л. Ревуцкого «Ой, есть в лесу калина».

Из калины делали дудочки. Есть такое поверье: если сделать из калины дудочку, то в семье обязательно появится продолжатель рода — сын.

Любили называть села Калиновками, Калиновым. В Украине более ста сел с такими названиями.

Письмо по пам'яті

► Прочитайте вірш. Яку картину ви уявили? Які сполучники використав поет і з якою метою? Визначте їх розряд. Запишіть вірш по пам’яті. Перевірте написане.

Село! І серце одпочине.

Село на нашій Україні —

неначе писанка, село.

Зеленим гаєм поросло.

Цвітуть сади, біліють хати,

а на горі стоять палати,

неначе диво. А кругом

широколистії тополі,

а там і ліс, і ліс, і поле,

і сині гори за Дніпром.

Сам Бог витає над селом.

Тарас Шевченко

Творча робота у групах

► Складіть усну розповідь про любов Т. Г. Шевченка до України, оспівування ним краси рідної природи. Свої висловлювання ілюструйте цитатами з творів поета.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Взаємоопитування «Перехресний вогонь» з теми уроку

Рефлексія

ü Для чого нам потрібен цей урок?

ü Чи стануть у пригоді тобі знання, які ти отримав (ла) на цьому уроці, в майбутньому?

ü Чому це недарма?

ü Чим привернув увагу цей урок?

ü Що було для тебе відкриттям?

ü Над чим примусив замислитись цей урок?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Виконайте вправу за підручником.

► З «Кобзаря» випишіть улюблений вірш, підкресліть у тексті сполучники. Визначте їх роль у тексті.

► Складіть і запишіть діалог на тему «Види сполучників».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити