Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК № 73 УЖИВАННЯ СПОЛУЧНИКІВ У ПРОСТОМУ Й СКЛАДНОМУ РЕЧЕННЯХ. СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ Й ПІДРЯДНОСТІ

Мета:

□ навчальна: поглибити знання учнів про сполучники; формувати вміння правильно аналізувати наукові тексти щодо функції в них похідних складених сполучників; використовувати сполучники у власних висловленнях відповідно до функціонального призначення, складаючи прості й складні речення; редагувати речення, доцільно замінюючи сполучники синонімічними.

□ розвивальна: розвивати логічне мислення, пам'ять, пізнавальну активність учнів, мовлення;

□ виховна: виховувати інтерес до рідної мови та бережливе до ставлення слова.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія й фразеологія (сполучники-синоніми й антоніми, фразеологізми й крилаті вислови зі сполучниками); синтаксис (сполучник як засіб зв'язку однорідних членів речення, частин складносурядного й складнопідрядного речень); культура мовлення й стилістика (використання в мовленні сполучників-синонімів); текст (риторичний аспект) (використання сполучників для зв'язку речень у тексті і як засобу створення антитези).

Міжпредметні зв'язки: використання похідних складених сполучників у наукових текстах (історія, географія, біологія, хімія, фізика, математика).

Тип уроку: урок формування умінь і навичок (урок-практикум).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Який у вас настрій? Передайте виразом обличчя. Усміхніться до мене, поділіться гарним настроєм із товаришем.

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Розігрування діалогів на тему «Види сполучників».

2. Зачитування улюблених віршів з коментуванням (визначення виду сполучників).

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Прийом «Продовж речення...»

► Прочитайте тему уроку. Продовжте речення: «На сьогоднішньому уроці я...»

IV. ПЕРЕВІРКА ТЕОРЕТИЧНИХ ВІДОМОСТЕЙ І ПЕРВИННИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК З ТЕМИ,

ЗАСТОСУВАННЯ ЯКИХ БУДЕ ПОТРІБНИМ НА УРОЦІ

Метод «Кластер»

► Спробуйте поновити в пам’яті те, що знаємо про сполучник. Що таке сполучник? Чому сполучник називають службовою частиною мови?

Тестування

1. У якому рядку записані сполучники?

А в, на, у, під, над, попід, понад, з-над, з-за, через;

Б і, й, та, а, але, зате, однак, щоб, бо;

В через те що, від, тому що, внаслідок, відповідно до.

2. Сполучники поєднують:

А однорідні члени речення і частини складного речення;

Б іменники і дієслова;

В числівники і прикметники.

3. У якому рядку записані сполучники сурядності?

А і, ні..ні, як, то..то, або, хай;

Б і, й, та, а, але, зате, однак;

В через те що, щоб, бо, що, тому що.

Творче списування

► Спишіть текст, виділіть у ньому сполучники. Яка їх роль у реченні? Що нового ви дізналися з тексту? Доповніть текст власними міркуваннями.

ВБРАННЯ ЗАПОРОЖЦІВ

Ходили запорожці добре, одягалися й розкішно, і гарно. Одяг був у них на ваті, на шовкових шнурках та на ґудзиках, із тонкого сукна різних кольорів. На голову одягали високу гостру шапку із смушковою околицею заввишки в чверть, із сукняним червоним та зеленим дном. Під шаровари взували сап’янові чоботи, жовті, зелені, червоні, із золотими, срібними й мідними підковами (За Д. Яворницьким).

V. РОБОТА НАД ЗАКРІПЛЕННЯМ ЗНАНЬ, УМІНЬ і НАВИЧОК

Робота з текстом (у парах)

► Прочитайте виразно вірш Д. Білоуса. Визначте тему та головну думку твору. Знайдіть і прочитайте рядки, у яких висловлено головну думку. Чи погоджуєтесь ви з автором? Відповідь обґрунтуйте. Знайдіть у тексті твору сполучники. Визначте, до якої групи (сурядні чи підрядні) вони належать. Доведіть свою думку.

Якщо з українською мовою

В тебе, друже, не все гаразд,

Не вважай її примусовою,

Полюби, як весною ряст.

Примусова тим, хто цурається,

А хто любить, той легко вчить:

Все, як пишеться, в ній вимовляється,—

Все, як пісня, у ній звучить.

І журлива вона, й піднесена,

Тільки фальш для неї чужа.

В ній душа Шевченкова й Лесина,

І Франкова у ній душа.

Дорожи українською мовою,

Рідна мова — основа життя.

Хіба мати бува примусовою?

Непутящим бува дитя!

Д. Білоус

Ситуативне завдання

► Уявіть, що ваш друг пропустив вивчення граматичного матеріалу про підрядні та сурядні сполучники. Підготуйте розповідь для вашого друга (зв’язне висловлювання), у якій наведіть приклади речень, записаних у ваших зошитах.

V. ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ

Ділова гра

► Побудьте в ролі вчителя. Підготуйте 5-7 питань з теми уроку та поставте їх учням. Оцініть роботу класу.

Самостійна робота за картками

Картка 1

► Перепишіть речення, вставляючи пропущені букви. Сполучники сурядності підкресліть однією рискою, сполучники підрядності — двома.

1. Як урод..ть жито, то всім буде сито (Нар. творч.). 2. Хвали море, та тр..майся суші (Нар. творч). 3. З..мовий вечір, закуривши люльку, ро..сипав зорі, неначе іскри, пустив хмарки, мов кіл..ця диму (В. Симоненко). 4. Гаї шумлять біля потоку так, як шуміли нам давно (А. Малишко). 5. В..сна й з..ма на терезах або на гойдалці примхливій (М. Рильський).

Картка 2

► Перепишіть речення, розставляючи потрібні розділові знаки, в такій послідовності: 1) речення, у яких сполучники поєднують однорідні члени; 2) складні речення, у яких сполучники поєднують їхні частини.

1. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. 2. День погас і все почило. 3. Під хатою дідусь сивенький сидить а сонечко низенько уже спустилось над Дніпром. 4. За сонцем хмаронька пливе червоні поли розстилає і сонце спатоньки зове у синє море. 5. Тече вода в синє море та не витікає. Хочеться дивитись як море заграє (З творів Т. Шевченка).

Картка 3

► Перепишіть речення, вставляючи замість крапок відповідні сполучники. Сполучники сурядності підкресліть однією рискою, сполучники підрядності — двома.

1. Не купити ума, ... нема. 2. Книгу читають не умом, ... розумом. 3. 4. Слово не стріла, ... глибоко ранить. 5. Не брудни криниці, ... схочеш водиці. 6. Надувся, ... жаба під пеньком. 7. Краще бути хвостом живого собаки, ... головою дохлого лева. 8. Краще з розумним загубити, ... з дурнем знайти. 9. Дознавайся світа, ... служать літа (З нар. творч.).

Довідка: поки, а, бо, як, мов, ніж, а, як.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

ü Що нового ви дізналися про сполучник?

ü Чого навчилися на цьому уроці?

ü Яку орфограму у сполучниках ви засвоїли?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Виконайте вправу за підручником.

► Знайдіть та запишіть п’ять прислів’їв або загадок, у яких вживаються сполучники.

► Складіть твір-мініатюру з теми «Книга — міст у світ знань», використовуючи різні за будовою сполучники та однозвучні сполуки слів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити