Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК № 74 СПОЛУЧНИКИ Й СПОЛУЧНІ СЛОВА. НАПИСАННЯ СПОЛУЧНИКІВ РАЗОМ ТА ОКРЕМО. РОЗРІЗНЕННЯ СПОЛУЧНИКІВ І ОДНОЗВУЧНИХ СЛІВ

Мета:

□ навчальна: поглибити знання учнів про сполучники; формувати вміння правильно писати сполучники; помічати й виправляти помилки в їх написанні, використовувати сполучники у власних висловленнях відповідно до функціонального призначення, складаючи прості й складні речення; редагувати речення, доцільно замінюючи сполучники синонімічними;

□ розвивальна: розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, логічне мислення, пам'ять, пізнавальну активність учнів, самостійність, збагачувати словниковий запас учнів;

□ виховна: виховувати повагу до духовних скарбів українського народу.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія й фразеологія (сполучники-синоніми й антоніми, фразеологізми й крилаті вислови зі сполучниками); синтаксис (сполучник як засіб зв'язку однорідних членів речення, частин складносурядного й складнопідрядного речень); культура мовлення й стилістика (використання в мовленні сполучників-синонімів); текст (риторичний аспект) (використання сполучників для зв'язку речень у тексті і як засобу створення антитези).

Міжпредметні зв'язки: використання похідних складених сполучників у наукових текстах (історія, географія, біологія, хімія, фізика, математика).

Тип уроку: урок формування умінь і навичок (урок-практикум).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Який у вас настрій? Передайте виразом обличчя. Усміхніться до мене, поділіться гарним настроєм із товаришем.

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проблемне питання

► Поясніть, чому виділені в реченнях слова пишуться по-різному. Відповідь презентуйте в кінці уроку.

1. Гетьте, думи, ви хмари осінні!

Тож тепера весна золота!

Леся Українка

2. Народна пісня — то ж вона усій землі окраса.

Ми продовжуємо вивчення сполучників, і на цьому уроці ви дізнаєтесь, як їх правильно писати.

Очікувані результати

► Висловіть свої сподівання від уроку одним реченням та запишіть свої очікування в зошити.

III. ПЕРЕВІРКА ТЕОРЕТИЧНИХ ВІДОМОСТЕЙ І ПЕРВИННИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК З ТЕМИ, ЗАСТОСУВАННЯ ЯКИХ БУДЕ ПОТРІБНИМ НА УРОЦІ

Бліцопитування

ü Яку частину мови називають сполучником?

ü Чи має він лексичне значення?

ü Яке його граматичне значення?

ü Чи виконує синтаксичну роль?

«Пригадай-розкажи»

► Розшифруйте схему. Доповніть власними прикладами.

(похідні/непохідні, одиничні/повторювані/парні, прості/склад- ні/складені, сурядні/підрядні)

Спостереження над мовним матеріалом

► Погрупуйте за будовою сполучники, записуючи їх у три колонки. Поясніть, чому кожний зі сполучників ви віднесли саме до цієї групи (за будовою розрізняють сполучники прості, складні і складені). Знайдіть закономірність у написанні сполучників. Зробіть висновок Сформулюйте правила написання сполучників.

Але, і, через що, та, щоб, тому що, якби, проте, немовби, як тільки.

Робота в парах

Порівняйте власні висновки з правилом у підручнику. Прочитайте теоретичний матеріал про групи сполучників за будовою та їх написання. Поставте один одному по три питання з теми.

Групова робота

► Складіть схему-алгоритм до вивчених правил, проілюструйте її власними прикладами.

Розподільний диктант

► Запишіть сполучники, розподіляючи їх у три колонки: прості, складні та складені. Виберіть з кожної групи сполучник та складіть з ним речення (письмово).

Бо, через те що, нібито, проте, та, якби, тому що, хоч, зате, після того як, начебто, щоб, але, для того щоб, якщо, немовби, немов, чи, нібито, так що.

Дослідження-спостереження

Прочитайте речення. Проведіть дослідження: з’ясуйте, чому в одних реченнях зате, проте, щоб, якби пишуться разом, а в інших окремо? Під час спостережень дайте відповіді на запитання, записані на дошці.

ü Чи мають виділені слова лексичне значення?

ü Чи відповідають вони на якесь запитання?

ü Чи є членами речення?

ü Чи можна виділені слова замінити синонімічними сполучниками?

□ Щоб не трапилося лиха, будь обачним.

□ Біда помучить, зате мудрості научить.

□ Якби пес робив, то в чоботях би ходив.

□ Весна, проте ще холодно.

□ Що б не трапилося, будь людиною.

□ Я поважаю тебе за те, що ти завжди дотримуєш слова.

□ Як би не тис мороз, а весна буде.

□ Я про те вже говорив.

► Зробіть висновки: в якій колонці записані речення зі сполучниками, а в якій — з їх однозвучними словами.

Стратегія «Позначки»

► Ознайомтеся з пам’яткою. Що нового ви дізналися? Як розрізняти складні сполучники та однозвучні слова, що пишуться окремо?

ПАМ’ЯТКА

Необхідно вміти розрізняти складні сполучники зате, проте, щоб, якби, якщо, притому, причому та однозвучні слова, що пишуться окремо: за те, про те, що б, як би, як що, при тому, при чому. Для того щоб дізнатися, як писати, треба сполучник замінити синонімічним сполучником:

На те й лихо, щоб (аби) з тим лихом боротись.

Що б не вишивали, вишивайте з любов’ю.

Завдання на розвиток лінгвістичного мислення

► Запишіть по два приклади речень, використовуючи сполучники та однозвучні з ними слова:

притому — при тому; тож — то ж; якже — як же; щоб — що б; зате — за те; якби — як би; причому — при чому.

IV. РОБОТА НАД ЗАКРІПЛЕННЯМ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Диктант з обґрунтуванням

► Запишіть прислів’я, поясніть їх зміст, знайдіть сполучники та однозвучні сполуки слів, обґрунтуйте їх правопис.

1. Як би ти не знав багато, а більше за всіх не знатимеш. 2. Якби не було хмар, ми й не знали б ціни сонцю. 3. Щоб руки вміли, треба працювати головою. 4. Що б вода не принесла, вона ж колись і забере. 5. Що б у серці не таїлось, на лиці усе б відбилось. 6. Щоб лиха не мати, треба рано вставати. 7. Що б улітку не вродило, зимою не зашкодить. 8. Листопад не лютий, проте спитає, чи взутий.

Творчий диктант

► Допишіть речення. Поясніть правопис.

Вибачте мені за те...

...зате прогулявся.

Треба згадати про те.

Проте згадати.

Гра «Четвертий зайвий» (усно)

1. Немовби, також, мов, зате. 2. Але, та, що, проте. 3. Коли б, тому що, немовбито, в міру того як. 4. Отож-бо, тому-то, тільки-но, хоч би.

Словниковий диктант

► Поясніть правопис. Визначте розряд за будовою. Яких розрядів сполучників за будовою стосуються вивчені на сьогоднішньому уроці правила?

Адже, дарма що, хоча б, отже ж, отож-бо, нібито, абощо, тому що, тільки-но, втім-то, втім, також.

V. ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ

Розподільний диктант

► Запишіть у колонку під назвою «Разом», «Окремо», «Через дефіс». В останньому слові кожного словосполучення обведіть літеру і прочитайте слова-ключі. До якої частини мови належать слова-ключі? Відповідь обґрунтуйте.

Аби пішов дощ, немовби так і треба, якби почути ліс, нібито замало літ, начебто моя земля.

Хоч би хто один, бо ж це Україна, коли б то діло йшло на лад, хоч би уві сні, все ж це моя мрія.

Якби-то в Рим, тому-то всі мовчали, отож-бо й кобзар.

(Щастя, надія, мир)

Робота за варіантами

► Спишіть речення, розкриваючи дужки. Назвіть у сполучниках орфограми. Обґрунтуйте їх.

1. Якщо ви хочете, що/б рідне слово назавжди ввійшло в духовне життя дитини, стало її багатством, не забувайте про рідну пісню (В. Сухомлинський). 2. Ну що/б, здавалося, слова (Т. Шевченко).

3. Довго співали дівчата, довго гуляли хлопці, незважаючи на/те/ що другого дня треба рано було вставати (І. Нечуй-Левицький). 4. Ніч мине, як вже не раз минала,— то/ж недарма темрява тремтить (Леся Українка). 5. Як/би я турбувався лиш про себе, вже б онімів давно від самоти (Д. Павличко).

1. Прогуло прокляте лихо, та/й заснуло (Т. Шевченко). 2. Ніч була темна, про/те тиха. 3. Даю тобі цей меч, дарма/що ти не сильна (Леся Українка). 4. Ще вітер хмари не розвіяв, ще гай від жалощів поник, та знов чоло підводить Київ, що/б не хилить чола повіки (М. Рильський). 5. Вода палахкотіла гарячим вогнем, наче/б/то горіло ціле море (В. Шевчук).

Творче конструювання з елементами зіставлення

► Продовжте речення. Поясніть правопис сполучників та однозвучних із ними слів. З’ясуйте синтаксичну роль однозвучних зі сполучниками слів.

1. Я завжди із задоволенням відвідую театр, що б... 2. Щоб пізнати людину, ... 3. Якби ми вчились так, як треба, то. 4. Я завжди уважно слухаю розповіді дідуся про те, ... 5. Як би мені хотілося, щоб. 6. Багато хто з учнів цікавився історією взагалі, проте.

Ділова гра «іспит»

► Три учні, які будуть відповідати, створять цілісний портрет сполучника. Решта учнів класу повинні записати додаткові запитання й приклади різних видів сполучників (відповідно до запитань). Рецензію на відповіді даватимуть три «екзаменатори» — магістри мовних наук (три учні-»екзаменатори» сідають за учительський стіл). Усі, хто відповідає, використовують записані вдома на картках речення зі сполучником.

Білет № 1

1. Яка частина мови називається сполучником?

2. На які групи за будовою поділяються сполучники?

Білет № 2

1. Для чого служать сполучники сурядності? На які види вони поділяються?

2. Для чого служать сполучники підрядності? На які види вони поділяються?

Білет № 3

1. Які сполучники пишуться разом, окремо, через дефіс?

2. Як розрізнити сполучники та інші співзвучні з ними частини мови?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. ОЦІНЮВАННЯ

Бліцопитування

ü Сполучником називається ...

ü Сполучники поділяються на такі розряди за значенням ...

ü За будовою сполучники бувають...

ü Сполучники можуть писатися ...

ü Сполучники служать для...

Очікувані результати

► Подивіться на свої очікування від уроку і скажіть, чи виправдалися вони.

Мікрофон

□ Тепер я знаю...

□ Мені сподобалось...

□ Мені було легко/важко...

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Вправа за підручником.

► Знайдіть та запишіть 10-12 приказок зі складними і складеними сполучниками.

► Підготуйте 10-12 питань до мовознавчої вікторини.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити