Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас II семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

УРОК № 76-77 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 18-19. КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР-ОПИС ПРОЦЕСУ ПРАЦІ ЗА ВЛАСНИМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯМИ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Мета:

□ навчальна: виявити рівень сформованості вмінь складати письмовий твір з урахуванням мети й адресата мовлення, типу мовлення (роздум на основі власних спостережень і вражень), стилю мовлення (художній), підпорядковувати висловлювання темі й основній думці, дотримувати вимог до мовлення, знаходити й виправляти недоліки й помилки у змісті, побудові й мовному оформленні власних висловлювань, формувати в учнів уміння дискутувати, висловлювати та обґрунтовано захищати свої погляди на вчинки людей, переконливо спростовувати помилкову думку, критично аналізувати власну поведінку;

□ розвивальна: розвивати мовленнєво-комунікативні вміння, логічне мислення, спостережливість, збагачувати словниковий запас, підвищувати мовну й мовленнєву культуру учнів;

□ виховна: виховувати працьовитість.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексика, культура мовлення й стилістика; текст.

Міжпредметні зв'язки: художня література.

Тип уроку: урок розвитку зв'язного мовлення, урок контрольного твору.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Створення емоційного фону уроку. тренінг «Я-особистість!»

► Закінчіть речення.

□ Я прагну...

□ Я сподіваюсь.

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота з афоризмами

► Прочитайте афоризми, поясніть їх значення. Визначте, про що буде йтися на уроці.

1. Праця — це одне з найчистіших і найшляхетніших джерел емоційного стану, радості діяння, творення (В. Сухомлинський). 2. Життя нічого не дає без праці (Горацій). 3. Щоб прийшло на землю сподіване щастя, треба великої праці (М. Коцюбинський).

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ і ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Бесіда

ü Які ви знаєте типи та стилі мовлення?

ü Що таке опис? Чим відрізняється художній опис від наукового?

ü Які ознаки має художній текст?

ü Чим від звичайного переказу відрізнятиметься опис за власним спостереженням?

ü Пригадайте, зі скількох частин він складається. Назвіть їх. робота зі схемою-опорою

► Пригадайте структуру й ознаки тексту-опису процесу праці.

Побудова асоціативного куща

Яка є праця? Побудуйте асоціативний кущ.

Два-чотири-всі разом

► Назвіть особливості опису праці в художньому стилі:

□ опис повинен викликати певне ставлення до процесу праці, до виконавця та результату;

□ висловлювання має бути емоційним, образним;

□ використовують художні засоби: епітети, порівняння, метафори.

IV. САМОСТІЙНЕ СКЛАДАННЯ ПЛАНУ ТВОРУ

Робота з пам'яткою

Складіть план до твору-опису процесу праці на основі власних спостережень і вражень, користуючись пам’яткою.

1. Де, коли і за яких обставин ви спостерігали за трудовим процесом.

2. Послідовність виконання певних трудових дій.

3. Що зацікавило нас у роботі. Оцінка результатові праці.

V. НАПИСАННЯ РОБОТИ В ЧОРНОВОМУ ВАРІАНТІ

Робота з пам'яткою щодо складання твору Прислухайтеся до порад!

□ У вступній частині твору вкажіть на особу, що виконує роботу, і зазначте назву трудової дії.

□ В основній частині твору, описуючи безпосередньо процес праці, обов’язково дотримуйте чіткої послідовності виконання дій, використовуючи при цьому спеціальні слова (спочатку, потім, пізніше, затим, насамкінець та ін).

□ Під час опису трудового процесу вживайте слова, що аналізують виконувані операції. Наприклад: працювати швидко, легко, серйозно, спокійно, творчо, цікаво, зосереджено, вправно; праця успішна, благородна, відповідальна, напружена, нелегка, плідна, радісна, сумлінна.

□ З метою створення тексту-опису процесу праці в художньому стилі використовуйте художні засоби (епітети, метафори, порівняння тощо).

□ Пам’ятайте, що основною метою художнього опису трудового процесу є характеристика людини під час роботи та її ставлення до праці.

□ Не підмінюйте опис іншими типами зв’язного викладу.

□ Підпорядковуйте головну думку (тезу) темі висловлювання.

□ Не допускайте мовних штампів і трафаретних початків.

□ Добирайте влучні слова та образні вислови.

□ Будуйте опис закінченим і логічним.

□ Дбайте про мовну виразність.

□ Орієнтовний обсяг твору — 1,5-2 сторінки.

Лексична робота

► Доберіть синоніми до слова працювати (трудитися, робити, виготовляти, виробляти). Доберіть означення до слів праця, рухи. Праця (напружена, важка, легка, цікава, успішна); рухи (впевнені, чіткі, точні, повільні, швидкі, енергійні, обережні).

Ситуативне завдання (на вибір)

► Складіть твір-опис процесу праці на основі власних спостережень у художньому стилі за ситуативним завданням

1) Уявіть, що ви — письменник. Вам запропонували участь у конкурсі на кращий текст-опис процесу праці для семикласників. На одну з тем напишіть твір:

□ «На уроці праці»,

□ «Як ми готуємо обід»,

□ «Як виготовляють писанки (витинанки)»,

□ «Як мама саджає квіти (доглядає за квітами)»,

□ «Що я вмію виготовляти».

2) Вам потрібно зробити страву на шкільний ярмарок. Пригадайте, як це робить ваша матуся (бабуся) й опишіть це.

3) Уявіть, що у вашій школі проводиться конкурс на кращого майстра виготовлення поробок. Уявіть, що ви — член журі такого конкурсу та опишіть роботу одного з учасників конкурсу.

Редагування роботи за пам'яткою й переписування начисто

Пам'ятка

□ Зміст твору повинен відповідати темі (про що пишете) та основній думці (що будете стверджувати).

□ Структуруйте твір відповідно до складеного плану.

□ Частини твору мають бути логічно пов’язані.

□ Стежте за порядком викладу думок.

□ Не пишіть зайвого, того, що не стосується теми.

□ Використовуйте все багатство української мови.

□ Мовні засоби, використані у творі, мають відповідати обраному стилю мовлення.

VI. САМОСТІЙНА ПЕРЕВІРКА НАПИСАНОГО

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Зачитування окремих творів

Складання сенкану

Праця

Сумлінна, плідна

Годує, виховує, допомагає

Дає підстави пишатися людиною

Радість

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Вправа за підручником.

► Доберіть з художньої літератури текст-опис процесу праці, складіть його план.

► Складіть роздум «Чи може праця приносити задоволення».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити